אוניברסיטת חיפה (צילום: Magiorestock/depositphotos.com)
אוניברסיטת חיפה (צילום: Magiorestock/depositphotos.com)

דוח מבקר המדינה על אוניברסיטת חיפה: תתקשה לשלם פנסיות לעובדיה. גירעונה המצטבר יותר ממיליארד שקלים

על פי דוח המבקר שפורסם השבוע, מצבה הפיננסי של האוניברסיטה בשנים האחרונות הוא גירעוני, כשהגירעון רק הולך וגדל, וכפועל יוצא מכך היא תתקשה לשלם בעוד כשש-שבע שנים פנסיות תקציביות ל-645 עובדי סגל בכיר. באשר לאיתנותה הפיננסית של האוניברסיטה כותב המבקר, כי היא נמצאת ב"טווח האדום" וכי עליה להשלים את התוכניות להתמודדות עם הגירעון

פורסם בתאריך: 12.5.22 12:42

אוניברסיטת חיפה תתקשה לשלם פנסיות לעובדיה בעוד כשש-שבע שנים. כך עולה מהדוח השנתי של מבקר המדינה שפורסם השבוע. מדובר בפנסיות תקציביות (על חשבון המוסד – ש"מ) ל- 645 עובדי סגל בכיר בסכום המוערך ב-2.25 מיליארד שקל. האוניברסיטה אמורה לשלם את הסכום מתקציבה בסיוע תקציב מהוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).

באוניברסיטה ציינו בפני המבקר, כי ות"ת התחייבה להשתתף ב-55 אחוז מהתקציב לפנסיות, ואילו ות"ת כתבה למבקר, כי הם לא מתחייבים להעביר לאף מוסד אחוז מסוים קבוע. בנוסף, על פי הדוח, מצבה הפיננסי של האוניברסיטה בשנים האחרונות הוא גירעוני, כשהגירעון רק הולך וגדל.

בביקורת שערך המבקר בחודשים מארס-אוגוסט 2021 בנושא היבטים כספיים בפעילות המוסדות להשכלה גבוהה, נכתב לגבי אוניברסיטת חיפה: "האוניברסיטה  מסרה ביוני 2021 לצוות הביקורת שהסיכון הפיננסי הגדול ביותר לאוניברסיטה הוא ההתחייבויות לפנסיה תקציבית. בעוד כשש עד שבע שנים תתקשה האוניברסיטה לממן מתקציבה הרגיל את הפער שבין תשלומי הפנסיה התקציבית ובין ההשתתפות של ות"ת (כ-40 מיליון ש"ח), והיא מאמינה כי יידרשו תוכנית התייעלות (שהיא פועלת לבנייתה) והגדלה של השתתפות ות"ת". עוד ציינה האוניברסיטה, כי היא "מנהלת את תקציבה באחריות רבה, שומרת מדי שנה על תקציב מאוזן ועל תזרים מזומנים חיובי, ואין לה התחייבויות למערכת הבנקאית".

המבקר הוסיף בדוח בנושא הפנסיות: "בשנים תשע"ח (2017/18) תש"ף (2019/20) עלה שיעור העתודות (ההתחייבויות) לזכויות עובדים ב-9 אחוז ולטווח הארוך ב-30 אחוז (212 מיליון שקל), בעוד שההכנסות נטו של האוניברסיטה בכל אחת מאותן השנים הן גירעוניות, והן עלו בתקופה זו מגירעון של 20 מיליון שקל לגירעון של 37 מיליון שקל (85 אחוז). הגירעון המצטבר נטו של האוניברסיטה מפעילויות עלה בתקופה זו מ-806 מיליון שקל בסוף תשע"ח ל-1.013 מיליארד שקלים (עלייה של כ-207 מיליון שקל – 25.7 אחוז). המבקר הוסיף, כי הסוגיה הזו עמדה גם לפני הוועד המנהל וועדת הכספים של אוניברסיטת חיפה, שציין, כי הפנסיה התקציבית היא "האתגר העתידי העיקרי העומד לפני האוניברסיטה".

עוד ציינו באוניברסיטה במענה למבקר: "השיא יגיע בעוד 10 שנים, אז יהיה היקף התשלומים השנתי 100 מיליון שקלים. התשלום בשנת תש"ף היה 93 מיליון שקל, ובשנת תשע"ט – 90 מיליון שקלים.

כותב המבקר: "הוועד המנהל ציין כי העלויות השוטפות של האוניברסיטה בגין הפנסיה התקציבית והוצאות המימון שלה מכבידות על פעילויותיה וכי המקורות הקיימים למימונן נותנים לכך מענה חלקי בלבד: עד סוף תקופת החבות (עוד 40-30 שנה). המקור העיקרי לכיסוי תשלומי הפנסיה התקציבית הוא מימון מוות"ת בשיעור של 55 אחוז, מקור אחר הוא יעודות (נכסים שנצברו לשם מימוש ההתחייבות) של האוניברסיטה ויעודות על שם העובדים שסכומן הכולל כ-300 מיליון שקלים, אך הן עתידות להתכלות בתוך כשש-שבע שנים. ההתכלות הצפויה של היעודות מחייבת היערכות ומציאת פתרון בשנים הקרובות", נכתב בדוח.

סיווג אדום

בנוסף בדק המבקר את האיתנות הפיננסית של האוניברסיטה, וכך כתב המבקר בנושא הזה: "בכל ארבע השנים שנבדקו (2020-2017) נמצאה האוניברסיטה, לפי החישוב של ות"ת, בטווח האדום של מדד אלטמן (מדד לאיתנות פיננסית שפיתח פרופ' אדוארד אלטמן מאוניברסיטת ניו יורק  שהותאמה עבור המוסדות להשכלה גבוהה, כדי שישמש כלי פנימי לבקרה פיננסית במוסדות, ושיאפשר להתריע, ככל האפשר מראש, על מצוקה תקציבית). כלומר, להערכת ות"ת יש "אורות אדומים", המעוררים חשש בנוגע לאיתנותה הפיננסית".

אוניברסיטת חיפה מסרה בתגובתה למבקר, כי היא מסתייגת מהשימוש במדד ומאופן החישוב, היות שלהבנתה הוא אינו משקף באופן מדויק את מצבה הפיננסי, שלדבריה הוא יציב, אלמלא ההתחייבויות לפנסיה התקציבית.

בהמשך מותח המבקר ביקורת על אוניברסיטת חיפה, שלמרות מצבה היא לא המשיכה להציג לוות"ת תוכנית להתמודדות עם הגירעון. כותב המבקר: "על פי דוחותיה הכספיים של אוניברסיטת חיפה לשנים תשע"ח-תש"ף, היא סיימה את פעילותה בגירעון שוטף של עשרות (40-20) מיליוני שקלים מדי שנה, ובגירעון מצטבר מפעילות בסך של 1,013 מיליארד שקל  (סכום זה כולל הן נכסים נטו בסכום של 208 מיליון שקל והן נכסים נטו ששימשו לרכישת רכוש קבוע בסך 1.176 מיליארד שקלים). ההתחייבויות של  האוניברסיטה לפנסיה תקציבית מסתכמות בסכום ברוטו של 2.25 מיליארד שקלים לשנת תש"ף. מקצתן מכוסות באמצעות יעודות העתידות להתכלות בתוך שש עד שבע שנים".

מוסיף המבקר: "במארס 2019 אישרה ות"ת את בקשת אוניברסיטת חיפה לעדכן את משיכותיה מהיעודה לפנסיה לפיצויים, בסיוע ות"ת שהנחתה אותה להציג לה תוכנית המשך להתמודדות עם ההוצאות לפנסיה ועם התשלומים לעובדים. בביקורת עלה, כי עד אוגוסט 2021 אוניברסיטת חיפה לא הציגה לוות"ת תוכנית המשך". המבקר מותח ביקורת גם על הוות"ת שמצידה לא דרשה זאת, למרות שהאוניברסיטה מסווגת על ידה ב"אדום".

 

 

מהדוח: "באוגוסט 2021, לאחר שצוות הביקורת פנה לוות"ת ולאוניברסיטת חיפה בנושא, התקיימה פגישה בין האוניברסיטה לוות"ת, ובה ביקשה האוניברסיטה להגדיל את שיעור ההשתתפות של ות"ת במימון הפנסיה התקציבית החל משנת הלימודים תשפ"ז (2027). האוניברסיטה מצידה הציעה לנקוט צעדי התייעלות ולהגדיל את מספר הסטודנטים. בפגישה סוכם כי הצדדים ימשיכו לדון בנושא בתוך כחודשיים. נכון למועד סיום הביקורת", כותב המבקר, "לא התגבשה התוכנית בעניינה של אוניברסיטת חיפה".

בנובמבר 2021 מסרה האוניברסיטה לצוות הביקורת, "כי התקיימה פגישת המשך וכי האוניברסיטה התבקשה להגיש לוות"ת תוכנית לסגירת הגירעון הצפוי בתוך חמש עד שש שנים, כשתסתיים היעודה לפנסיה תקציבית. האוניברסיטה מסרה עוד כי תגיש את התוכנית עד סוף חודש דצמבר 2021".

בסיכום התייחסותו למצב הפיננסי באוניברסיטה כותב המבקר: "הנתונים הכספיים של אוניברסיטת חיפה מצביעים, כי עלול להתפתח קושי פיננסי מהותי הדורש נקיטת צעדים מקדימים. נוכח זאת מומלץ שוות"ת ואוניברסיטת חיפה ישלימו את הכנת התוכנית להתמודדות עם הגירעונות שהאוניברסיטה צברה".

מאוניברסיטת חיפה נמסר בתגובה: "מצבה הפיננסי של האוניברסיטה טוב. האוניברסיטה מסתייגת מהאופן בו חושב והוצג המדד לבחינת האיתנות הפיננסית, אשר אינו משקף את מצבה הפיננסי. הנתונים שהובאו על גירעון מצטבר אינם מביאים בחשבון את הנכסים שיש לאוניברסיטה שאינם מוגבלים וכן את העובדה כי חלק עיקרי מהגירעון מקורו בהתחייבות האקטוארית לפנסיה התקציבית".

 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

תגובה אחת
  1. עובד מודאג!

    שמעתי על עובדי האוניברסיטה ששוקלים לעזוב בגלל הגרעון, זה נורא!

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר