מתחם בז"ן (צילום: רמי שלוש)
מתחם בז"ן (צילום: רמי שלוש)

"הרשויות ייאלצו להעלות את מסי הארנונה"

במכתב ששלחו העיריות חיפה, נשר וקרית אתא והמועצה האזורית זבולון לשר הפנים אריה דרעי הן מציגות את התייחסותן למסקנותיה של הוועדה הגיאוגרפית חיפה על החלוקה מחדש של הכנסות הארנונה ממתחם בז"ן, ומאיימות בהעלאת מסי הארנונה לתושבים ולעסקים

פורסם בתאריך: 3.1.21 12:34

העיריות חיפה, נשר וקרית אתא והמועצה האזורית זבולון הגישו לשר הפנים אריה דרעי את התייחסותן למסקנותיה של הוועדה הגיאוגרפית חיפה שקבעה כי יש לחלק את הכנסות הארנונה ממתחם בז"ן וממתחם קרקעות הצפון לעוד שבע רשויות. במכתב, שנשלח לדרעי ולמנכ"ל משרד הפנים מרדכי כהן באמצעות עו"ד אילן שביט שטריקס ממשרד עורכי הדין חיים צדוק ושות', עומדות ארבע הרשויות על דרישתן להיפגש עם דרעי לפני שיחליט אם לאמץ את מסקנות הוועדה במטרה "לפרוש בפניו, ולו בתמצית, את טענותיהם ביחס לדוח המסכם וביחס למסקנותיו המוטעות ולנתונים המוטעים והמוטים שעל בסיסם הן הוסקו".

יצוין כי המכתב נשלח על אף שמשרד הפנים, באמצעות הממונה על מחוז חיפה במשרד פאיז חנא, מנהל מגעים עם ארבע הרשויות במטרה לקבל את הסכמתן להמלצות הוועדה הגיאוגרפית.

כפי שפורסם לראשונה ב"כלבו – חיפה והקריות", הוועדה הגיאוגרפית פרסמה דוח מסכם ובו המלצות לחלוקה מחדש של ההכנסות מארנונה ממתחם בז"ן וממתחם קרקעות הצפון. נוסף על העיריית חיפה, נשר וקרית אתא ומועצה אזורית זבולון, שנהנו עד כה באופן בלעדי מהכנסות אלה, הרשויות הנוספות שיתחלקו בעוגה הן רכסים, דלית אל-כרמל, כעביה-טבאש-חג'אג'רה, בסמת טבעון, עוספייה, שפרעם וקרית טבעון. הרשות שתספוג את הירידה המשמעותית ביותר בהכנסותיה היא עיריית חיפה, שלפי ההמלצות תקבל 37.7 אחוז מסך כלל ההכנסות, שהן 35.4 מיליון שקל, במקום 45 אחוז לפי החלוקה המקובלת היום – משמע הפחתה של 7.3 אחוז המהווים 6.8 מיליון שקל.

במכתב שנשלח לדרעי ולכהן נכתב כי התייחסות זו מוגשת כ"התייחסות מקדמית שאינה ממצה של מרשותינו לדוח המסכם, בלית ברירה ולמען הזהירות בלבד, תוך שהן עומדות על זכותן להוסיף ולטעון ביחס לדוח בעתיד, בין השאר לאחר קבלת התייחסות של הגורמים המקצועיים שמונו על ידיהן לשם כך".

לטענתן, עמדתן היא "כי המלצות הדוח המסכם והאדנים העובדתיים, הכלכליים והמשפטיים שעליהם הן נשענות נגועים בחוסר סבירות והתקבלו תוך שיקול דעת מוטעה ומוטה, באופן שאין כל בסיס חוקי או חוקתי לקבלתן על ידי השר, בין השאר בשל העובדה שהן בלתי סבירות באופן קיצוני, וככל שיתקבלו הן עשויות לייצר השלכות הרות גורל על יציבותן הכלכלית של הרשויות הגובלות ולפגוע פגיעה חמורה ובלתי מידתית בהן ותושביהן. כל זאת בלי לספק כל הצדקה או ביסוס אגב הפרחה בלתי מנומקת של המונח 'צדק חלוקתי' בדוח המסכם, אשר אין בה די כדי להצדיק פגמים חמורים מעין אלה".

עוד נטען כי "ניתן בנקל להבחין בהיעדרו של מודל כלכלי סדור בבסיס המלצות הוועדה ובהתעלמותה מניתוחים כלכליים שונים שהובאו בדוח במסגרת המודל הסופי (התעלמות ממדד החוסן הכלכלי, התעלמות מסך חיובי ארנונה לתושב נטו, היעדר שימוש בתבחין של שותפות בעסקת המראה ועוד). נוסף על כך, יש לציין שמסד הנתונים שעמד בבסיס ההמלצות אינו מדויק, כאשר בין השאר המודל לחלוקה נבנה על סכום שגוי והוא איננו עדכני. בחלק מהמקרים הסתמכה הוועדה על נתונים בני ארבע שנים ויותר, והישיבה האחרונה שהיא קיימה היתה יותר משנה טרם גיבוש המלצותיה". בהקשר זה ציינו הרשויות כי בקשתן להגשת חומרים עדכניים במהלך שנת 2020 נענתה בשלילה.

כמו כן טענו הרשויות כי הוועדה "התעלמה משאלת הצורך בשיפוין בגין מפגעים סביבתיים או בריאותיים שמקורם במתחם בז"ן, וזאת לשיטתה בהיעדר כלים וממצאים אמפיריים לשקלול הפגיעה הסביבתית ברשויות השונות. טענה תמוהה זו עומדת בסתירה מוחלטת לנתונים המפורסמים על ידי גופים שונים, לרבות פרסומים מטעם משרדי הממשלה, ובניגוד להחלטות ממשלה שהתקבלו בנושא".

במכתב הוזכרה גם תוכנית "מפרץ החדשנות" של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) "שעתידה לשנות את המצב הקיים כליל. מתן המלצות כעת, לפני אישורה של התוכנית, אינו ברור, ונראה כי עדיף היה להמתין עד להתבהרות המצב העובדתי באשר לתוכניות אלה כדי להימנע מהתמשכות מסכת הפגיעה בוודאות ארוכת הטווח של הרשויות המקומיות על ידי משרד הפנים".

 

 

במכתב פורטו טענותיה של כל רשות. באשר לעיריית חיפה נכתב כי "הוועדה לא דנה בהשלכות המודל על החוסן הפיננסי של העירייה, שלנוכח הנתונים המוצגים בדוח הכלכלי המקדמי נראה כי קיים סיכוי לפגיעה חמורה בו ובמעמדה כעיר איתנה. הוועדה לא דנה בהוצאות החריגות המוטלות על כתפי עיריית חיפה שבשטחה מרבית התשתיות הפיזיות הנוגעות למתחם, והתעלמה גם מהסיכון הבטיחותי הכרוך בכך, אשר מביא לצורך בהוצאות חריגות לטיפול בשימור התשתיות, השצ"פים (שטחים ציבוריים פתוחים; ב"כ), מערכות הביוב והמים ותשתיות הניקוז, שמשרתות בחלקים ניכרים מהן גם את מתחם בז"ן. הוועדה לא התייחסה לשיקולים סביבתיים משמעותיים המסכנים את תושבי חיפה באופן ייחודי. לא נבחנו ולא נדונו פיתוחים עתידיים ומגמות דמוגרפיות שלפיהם, בהתבסס על הערכות של משרד הפנים עצמו, צפויה ירידה נוספת ביכולתה של הרשות לספק שירות לתושב, שגם היום היא נמוכה מערכי היעד שנקבעו במודל. לא נדון מעמדה של עיריית חיפה כעיר מטרופולין שמספקת שירותים לכל רשויות האזור (כולל אותן רשויות נעברות) ללא כל תמורה נוספת בגין כך".

באשר לעיריית נשר נכתב כי "הוועדה התעלמה לחלוטין משינויים מהותיים שחלו בהכנסותיה של העיר בשל סגירתם של מפעל נשר, מוסך יוזמה-גליל ותעשיות מפעלי נייר". בנוגע לעיריית קרית אתא נטען כי "הוועדה בהמלצותיה הסתמכה על נתון שגוי שעה שהניחה כי חלקה של קרית אתא מהכנסות המתחם עומד על 25 אחוז, כאשר בפועל, לנוכח ההסכם הקיים בין עיריית חיפה לעיריית קרית אתא, חלקה של קרית אתא עומד על 30 אחוז מהכנסות המתחם, ואילו חלקה של עיריית חיפה עומד על 40 אחוז ולא על 45 אחוז. מכאן שהפגיעה בפועל בהכנסות של עיריית קרית אתא היא גבוהה מהותית יותר מהמוצג בדוח הועדה". המועצה האזורית זבולון טענה כי "העובדה שבשנים האחרונות נגרעו משטחה שטחים רבים לטובת מגורים ותעסוקה לרשויות שכנות לא זכתה לכל התייחסות".

ארבע הרשויות העלו גם את סוגיית עצמאותו של השלטון המקומי וההשפעות על התקציב העירוני: "היכולת לתכנן תקציב באופן עצמאי, תוך הסתמכות על המצב הקיים, הוא יסוד קריטי בעצמאותה של הרשות המקומית. השארת משרד הפנים בגדר 'מסדיר עד', שמקים ועדות חקירה השכם והערב ואלה יושבות על המדוכה במשך שנים ארוכות עד למתן המלצותיהן, יש בה כדי לפגוע קשות בביזור הסמכויות הראוי בין הממשלה לשלטון המקומי, לפגוע ביכולתן של הרשויות לתכנן תקציב וליישמו, וכתוצאה מכך לפגוע ביכולתן לשמור על איזון כלכלי ועל אספקת כלל השירותים העירוניים הנדרשים".

עוד צוין כי "ההכנסות מארנונה ממתחם בז"ן התקבלו אצל ארבע הרשויות הגובלות בהתאם להמלצות ועדה שאושרו על ידי שר הפנים ולאחר הליכים שונים בבג"ץ וכינונה של הסכמה בין הרשויות הגובלות ביחס למפעלים במתחם, ולאור כל אלה הוקמו גופים משותפים, והרשויות הגובלות בנו את תקציביהן בהסתמך על החלטות אלה. הדברים אמורים ביתר שאת בהינתן שהרשויות הגובלות כבר נאלצו לאחרונה להתמודד עם שינוי דרסטי בתקציביהן בשל הפחתת ההכנסות ממפעל חיפה כימיקלים, והן אינן ערוכות לקיצוץ נוסף".

כמו כן נכתב: "ההיגיון הפשוט המונח בבסיס המלצות ועדת וכסלר (ועדה לשיוך שטחי בתי הזיקוק שבראשה עמד עוזי וכסלר; ב"כ) על העברת המתחם לשטחה המוניציפלי של עיריית חיפה ועל חלוקת ההכנסות עם שאר הרשויות הגובלות הוא עיקרון ההפנמה – הרשויות הגובלות, בתור הנמען העיקרי של נזקי הסביבה והעלויות הכרוכות בקיומו של המתחם, יהיו גם אלה שיזכו במלוא התועלת. הפרת איזון זה מציב את הרשויות הגובלות בפיצוי חסר על הנזקים ועל העלויות הנגרמים להן כתוצאה ממיקומן סמוך למתחם, ויפגע בתושביהן שהחסר התקציבי ייגבה מכיסיהם, וזאת נוסף על הנזקים באיכות החיים ובבריאות הנגרמים להם כבר עתה כתוצאה מקרבתם אל המתחם. לא מופרך יהיה לחשוב שבשל הפחתת ההכנסות מארנונה מהמתחם, הרשויות הגובלות ייאלצו להעלות את מסי הארנונה לתושביהן ולעסקים בתחומן. כפועל יוצא יממנו תושבי הרשויות הגובלות מכיסם רשויות אחרות, מרוחקות מהם, ללא כל הצדקה חוקתית נראית לעין להטלת המס הנוסף על כתפיהם".

בסיום מכתבן ביקשו ארבע הרשויות שוב לאפשר להן להופיע בפני השר דרעי "כדי לרפא ולו במעט מהפגמים החמורים שנפלו בזכות הטיעון של הרשויות הגובלות במסגרת פעילות הוועדה".

 


 

 


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

4 תגובות
  1. אילנה

    מעניין, תמיד הפתרון, כמה עוד אפשר להוציא מכיסי התושבים. משום מה לא חושבים איך ליעל את עבודת העירייה, ואולי לבטל משרות של כל מיני יועצים חדשות לבקרים. ולא שכחנו שהארנונה בחיפה היא מהגבוהות בארץ. גם לא שכחנו בכמה יש לממן היום כל מיני שותפים חדשים

  2. י

    הרצחת וגם ירשת, העיריות צריכות לקבל 0 עגול. ואני אזרח רגיל, העיריות לא תורמים בשיט לתעשיה, ההפך הנכון. מי שלא מקבל שום שרות לא צריך לקבל שקל. ושהיו בריאים העיריות הסכומים שהם שואבים מבזן פסיכים בהשוואה בנלאומי.

  3. א.א.חיפה.

    הי לתגובה. שהעיריה לא מגיעה לה כלום כי היא האדמה שסגרה מפעל והיא דורשת כסף עבור ארנונה. הי אדוני. כבף שמגיע לעיריה היא הנחה משמעותית לתושבי הקריה קרית חיים. למה לך תשאל כמה מתו מסרטן בקרית חיים מיוחד באזור ליד המכלים. המפעל היה חייב להסגר ממזמן כי אזורים שלמים חלו בסרטן רק בגלל נזקים ממכלי הגז ביתם היה קרוב להם ולכן חלו. מליוני שקלים היו צריכים לממן את משפחות אלה .קוגם כל חוצפה של העיריות שמבקשות גם לנגוס מהכסף שעירית חיפה היתה מקהלת ממפעלים אלה. פתאום בגלל עינת קלוש שהיא נשמעת כחלשה בשטח מנסים לקחת על חשבון עירית חיפה. על אלה המבקשים לנגוס. עיריות הידועות לכודניקים ולש"ס. בגלל זה דרעי יכול להענות לדרישתם שממש לא מגיע להם. הקירבה של קרית חיים והריחות הן לאזור קרית חיים.עינת קלוש בגלל התנהגותה הלקויה התייחסות מזלזלת כלפי שרה הממשלה. נלקחו כספים המגיעים לנו לעיריות אחרות. ממש מרגיז. גם הממשלה מרגיזה שכך נוהגת כי רבים מתושביה הם ליכודנקים וש"ס דתיים ולמעשה הם פוגעים בכל מי שבחר בהם.אם באמת דרעי יפעל לצמצם כל בוחריו שיסיקו מסקנות.כי הוא םגע בהם. מדוע שיבחרו בו.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר