מנהרת התשתיות שנבנית במסגרת פרויקט חיבורי נמל המפרץ (צילום: תאגיד יפה נוף)
מנהרת התשתיות שנבנית במסגרת פרויקט חיבורי נמל המפרץ (צילום: תאגיד יפה נוף)

משרד התחבורה עתר למחוזי בבקשה לקנוס את יפה נוף על ביזיון בית המשפט

בעתירה טוען משרד התחבורה, כי למרות צו של בית המשפט, יפה נוף לא הוסיף לפוליסות הביטוח את החברות, אליהן העביר המשרד את ביצוע העבודות מיפה נוף. מבית המשפט מבקש המשרד לאסור על יפה נוף לעשות שימוש בכספים שהתקבלו ממנו לצורך קידום פרויקטים תחבורתיים ולא נעשה בהם שימוש לייעודם המקורי

פורסם בתאריך: 20.4.21 15:01

משרד התחבורה הגיש אתמול (שני) בקשה דחופה לבית המשפט המחוזי בירושלים לקנוס את תאגיד יפה נוף לפי סעיף 6 לפקודת ביזיון בית המשפט; או לחייב אותו בכל דרך אחרת לציית להחלטת בית המשפט שניתנה ב-30 במרס; או לחילופין להורות ליפה נוף לפעול באופן מיידי וללא דיחוי נוסף, כפי שהוחלט בצו שניתן על ידי בית המשפט באותו תאריך.

עוד מבקש משרד התחבורה: "ליתן צו ארעי לאיסור דיספוזיציה (שימוש) בכספים המוחזקים אצל יפה נוף, שהתקבלו ממשרד התחבורה למטרות קידום פרויקטים תחבורתיים, אשר יפה נוף לא עשה בהם שימוש לייעודם המקורי ומסרב להשיבם למשרד התחבורה (המדינה), וזאת עד להכרעה בתביעה".

תזכורת: בחודש שעבר עתר משרד התחבורה נגד יפה נוף ועיריית חיפה לבית המשפט המחוזי, בטענה שיפה נוף מסרב לצרף לפוליסות הביטוח של פרויקטי התשתיות את החברות (נמלי ישראל – חנ"י, נתיבי ישראל, נתיבי איילון וחוצה ישראל – ב"כ), אליהן העביר משרד התחבורה את העבודות מיפה נוף, לאחר שהחליט לא להמשיך את הסכם המסגרת בינו ובין יפה נוף. עוד ביקש משרד התחבורה בעתירתו להורות ליפה נוף להאריך את כל פוליסות הביטוח שנרכשו באמצעותו לאותם הפרויקטים ושעומדות לפקוע; להורות לו להעביר לאלתר לידי המדינה את כל פרטי פוליסות הביטוח שנרכשו לפרויקטים אלו, ולהוסיף את המדינה כמבוטחת בפוליסות, שהיא אינה כלולה בהן, וזאת לשם הבטחת הכיסוי הביטוחי בביצוע הפרויקטים המבוצעים בימים אלה על ידי משרד התחבורה ו/או החברות, אליהן הועברו העבודות.

מספר ימים לאחר הגשת העתירה, הוציא בית המשפט צו ארעי שהורה ליפה נוף להוסיף את חברות התשתיות כמבוטחות ראשיות בכל פוליסות הביטוח שנרכשו באמצעותו. צו זה ניתן מספר ימים לאחר שבית המשפט הורה ליפה נוף ועיריית חיפה, או מי מטעמם, להאריך את פוליסות הביטוח שתוקפן אמור לפקוע ב-25 באפריל, בכפוף להתחייבות משרד התחבורה לשאת בהוצאות הכרוכות בהארכת הפוליסות. בכך קיבל בית המשפט שתי בקשות מרכזיות שביקש משרד התחבורה בעתירה.

בבקשה שהוגשה אתמול טוען משרד התחבורה: "מאז שניתן הצו הארעי, הנתבעת 1 (יפה נוף) לא פעלה להוספת החברות והמדינה כמבוטחות בפוליסות השונות. זאת ועוד, הנתבעת 1 פנתה אל התובעת (המדינה – משרד התחבורה) ב-31 במרס 2021 להשלמת פרטים – שרובם מצויים ו/או אמורים להיות מצויים ברשותה נוכח הפעלת הפרויקטים עד אוגוסט 2020, אולם על מנת שלא לעכב את ביצוע הצו, התובעת מסרה את מלוא המידע כבר ביום 5 באפריל 2021, אלא שמאז טרם הוספו החברות לפוליסות הביטוח. לא למותר לציין, כי הנתבעת 1 העבירה את התשובות שניתנו מהתובעת לאיילון חברה לביטוח (החברה המבטחת את הפרויקטים – ב"כ) רק ב-13 באפריל 2021, קרי: הנתבעת 1 עושה כל שלאל ידה לעכב את העברת פוליסות הביטוח וזאת בניגוד לצו שניתן".

"החברות בשטח אינן מבוטחות"

משרד התחבורה מוסיף וטוען: "חלפו למעלה משבועיים מאז ניתן הצו הארעי (וזאת בהתחשב בפגרת הפסח), אך הנתבעת 1 ממשיכה בשלה כפי שאירע לכל אורך התקופה עובר להגשת הבקשה לצו ארעי. התנהלות הנתבעת 1 גורמת לנזק יומיומי, בין היתר, בכך שהחברות שעובדות בשטח בימים אלה ממש אינן מבוטחות בכיסוי ביטוחי, דבר שעלול לגרום לנזק בלתי ישוער".

בעתירה טוען עוד משרד התחבורה, כי יפה נוף לא האריכה את הפוליסות כפי שהורה בית המשפט ונוצר מצב שאחד הפרויקטים פועל ללא ביטוח משום שתוקף הפוליסה שלו פג: "מתשובת חברת הביטוח נודע לתובעת, לראשונה, כי פוליסת ביטוח לפרויקט מנהרות (שלב א') הסתיימה ב-4 באפריל 2021, בעוד שהצו שניתן על ידי בית המשפט הנכבד היה בתוקף. הנתבעת 1 ידעה, כי הפוליסה צפויה להסתיים וקיבלה על כך התראות מחברת הביטוח, ולמרות זאת בחרה שלא לפעול בהתאם לצו ולהאריך את הפוליסות שצפויות להסתיים. ודוק, כל המידע בדבר פוליסות הביטוח מצוי בידי הנתבעת 1 .לא זו אף זו, התובעת התחייבה לשאת בעלות, ככל שתהיה כזו, של הארכת תוקפן של פוליסות ביטוח שערכה הנתבעת 1 בקשר עם הפרויקטים התחבורתיים בכפוף להוספת החברות כמבוטחות ראשיות בפוליסות ולהוספת המדינה כמבוטח רגיל (בפוליסות שבהן היא לא נכללה מלכתחילה), ולכן אין כל טעם ענייני לפעול בהתאם לצו שניתן. היות שמאז מתן הצו חלפו למעלה משבועיים ולא חלה כל התקדמות ליישום הצו, והיות שבנסיבות העניין מדובר בעניין דחוף ביותר – אין עסקינן בזמן סביר לקיום הצו, ולפיכך פונה התובעת לבית המשפט הנכבד בבקשה לאכוף את משיבה 1 בקנס או בכל דרך אחרת לציית להחלטת בית המשפט הנכבד מ-30 במרס 2021. לחילופין, מבוקש מבית המשפט להורות לנתבעת 1 לקיים את הצו הארעי באופן מיידי וללא כל דיחוי נוסף".

72,394,000 מיליון שקלים

כמו כן, מבקש משרד התחבורה מבית המשפט לאסור על יפה נוף לעשות שימוש בכספים המצויים בידו, שהתקבלו ממשרד התחבורה ונועדו לקידום פרויקטים תחבורתיים, ולא נעשה בהם שימוש. "במסגרת התביעה שהוגשה לבית המשפט הנכבד, כללה התובעת סעד של מתן צו עשה כנגד הנתבעת 1 לשתף פעולה ולמסור כל מידע שיידרש באופן מלא וללא הסתייגות עם רו"ח שמונה מטעם התובעת ומטעם החשב הכללי במשרד האוצר, בין היתר, בכל הנוגע לכספים שהועברו על ידי התובעת לנתבעת 1 לטובת ביצוע פרויקטים ונותרו בדוחותיה הכספיים של יפה נוף ביתרת זכות, כתוצאה מאי מימוש המטרות התחבורתיות לשמן הועברו לנתבעת 1. התובעת צירפה כנספח לכתב התביעה, מכתב מ-8 במרס 2021, בו נדרשה הנתבעת 1 להשיב את כל הכספים שקיבלה מהמדינה לטובת צדדים שלישיים, אשר לא שולמו לגורמים הנדרשים, אשר כתוצאה מכך נשארו ברשותה, על אף שלא התקיימו התכליות לשמן הועברו. עד למועד זה, מכתב זה לא זכה לכל מענה וקיים חשש ממשי שהכספים שהועברו לידי הנתבעת 1, כאמור, לא יישארו בקופתה עד למועד השלמת בירור התביעה העיקרית, והמדינה תעמוד בסופו של יום בפני שוקת שבורה. על כן, בהתבסס על עילת תביעה כדבעי, וכאשר מאזן הנוחות נוטה במובהק לטובת התובעת מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו המונע מהנתבעת 1 לעשות שימוש ו/או להעביר את הסך של 72,394,000 מיליון שקלים, המצויים ברשותה ורשומים בדוח הכספי לשנת 2019 כיתרת זכות עבור משרד התחבורה עד למועד ההכרעה בתביעה העיקרית".

 

 

משרד התחבורה מוסיף בעתירתו: "על אף מצבה הכלכלי של הנתבעת 1 היא מגייסת עובדים ותקנים חדשים; עושה שימוש ביועצים חיצוניים מהמובילים בתחום התשתיות, ומעסיקה משרדי עורכי דין חיצוניים מהמובילים בתחום. לאור מצבה הכלכלי הקשה של הנתבעת 1 והתנהלותה הפזרנית קיים חשש לגורל כספי משרד התחבורה המצוי בקופת הנתבעת 1. יודגש, כי איסור הדיספוזיציה לא יפגע בנתבעת 1 ויותיר את המצב הקיים ללא שינוי, ודווקא אי מתן הצו עשוי להביא לכך שהנתבעת 1 תעשה שימוש בכספים האמורים שלא כדין, בניגוד לייעודם המקורי, מכוחו הועברו אליה לכתחילה".

יפה נוף: "סבל מיותר ובזבוז זמן"

מיפה נוף נמסר בתגובה: "משרד התחבורה אינו יודע מה מתרחש בפרויקטים שהוא עצמו מנהל והחליט כנראה שהפתרון לתאונות הדרכים ולפקקים העצומים בכבישים הוא בהתכתשות חסרת היגיון על גבם של תושבי חיפה והפרויקטים שנועדו לרווחתם. עוד בחודש יולי התריעה חברת יפה נוף על הנזק שייגרם לפרויקטים בשל ההעברה. כעת אנחנו שוב בנקודת זמן שבה משרד התחבורה מנסה שוב, בפעם המי יודע כמה, לגלגל את האחריות אל החברה. גם כאשר חברת הביטוח מבקשת ממנו מידע על הפרויקטים כדי לקיים את צו בית המשפט, משרד התחבורה אינו מצליח לספק תשובות מלאות.

"אחרי שגרר רגליים חודשים רבים, עכשיו הוא גורר את תושבי חיפה, עיריית חיפה ויפה נוף לבתי המשפט. חבל על הסבל המיותר ובזבוז הזמן. חבל על הפגיעה בפרויקטים העירוניים שנועדו להיטיב עם התושבים. את דברנו נביא במקומות המתאימים. הדבר היחיד שעומד לנגד עינינו הוא בטיחותם ורווחתם של תושבי חיפה".

 


 

 


 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

2 תגובות
  1. יפה נוף = פשע נגד תושבי חיפה

    יש רק מוצא אחד והוא פירוק החברה.
    הקמת חברת תשתיות עירונית נקייה מאפס כאגף תשתית בתוך העיריעה שיעסוק בתחבורה מקומית ציבורית וזולה במקום בזבוזי עתק על רכבלים שטףוממים בחצי מליארד שקל.. להעמיד לדין את האחראים על המחדלים

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר