מבקר העירייה עופר טל (צילום: בועז כהן)
מבקר העירייה עופר טל (צילום: בועז כהן)

דוח מבקר העירייה: היעדר שקיפות בהעסקת יועצים חיצוניים, אוזלת יד בטיפול בחזירי הבר

פרק נכבד בדוח מבקר העירייה לשנת 2020, שהובא הערב (שלישי) לאישור מועצת העיר, מוקדש ליועצים החיצוניים, היקף העסקתם ומידת נחיצותם. מבדיקת המבקר עולה, כי תקציב העסקת היועצים גדל בשנת 2020 ב-250 אחוז לעומת תקציב 2019 • באשר לחזירי הבר, מעיר המבקר, כי במקביל להפסקת הדילול, לא ביצעה העירייה פעולות משמעותיות למיגור התופעה

פורסם בתאריך: 23.11.21 22:29

מועצת העיר אישרה לפני דקות אחדות הערב (שלישי) את דוח מבקר העירייה לשנת 2020. הדוח מקיף נושאים שונים, שאותם בחן המבקר עופר טל, ביניהם ניהול נכסי העירייה, תמיכות העירייה במוסדות ציבור, מעקב אחר ביצוע הערות דוח מבקר המדינה על פעילות הרשויות באמצעות עמותות, מעקב אחר ביצוע הערות דוח מבקר המדינה בנושא אתו"ס, ארכיון העיר, בית המשפט לעניינים מקומיים, בית הספר שיזף-אל-מותנבי, הטיפול העירוני בנושא בטיחות בדרכים, השירות הווטרינרי, מרכז השיט העירוני, וכן שני נושאים, שבגינם ספגה ראש העירייה עינת קליש רותם את מרב חיצי הביקורות – שכירת היועצים החיצוניים וחזירי הבר.

היועצים החיצוניים

"אין אפשרות להפיק ממערכות המידע הקיימות נתונים מלאים ובזמן אמת על העסקתם של היועצים בכל אחד מאגפי העירייה", כותב המבקר עופר טל, "וממילא לא ניתן לדעת מהו ההיקף הכספי הכולל של העסקתם. הדבר חושף את העירייה להעסקה באופן שאינו אפקטיבי ולניצול לא יעיל של כספיה. יתרה מכך, לא ניתן להפיק דוחות בקרה בחתכים שונים, ובכללם מגמות רב שנתיות בהיקפי העסקת היועצים, ניצול בפועל של ההתקשרות עם כל יועץ ופילוח סוג היועצים לפי האגף המקבל שירותיהם. עוד יוער, כי היועצים המועסקים באמצעות מינהלת 2030 מועמסים על תת הסעיף של המינהלת, המכונה: 'פעולות', אשר כולל הן הוצאות עבור היועצים והן הוצאות תפעוליות אחרות שנעשות על ידי המינהלת ללא קשר ליועצים, דבר המקשה על הפרדה בין ההוצאות".

המבקר מתייחס גם לסכום ההתקשרות עם היועצים ולהיקף העסקתם. מדוח הביקורת עולה, כי סך כל התקציב להעסקת היועצים בשנת 2019 הסתכם ב-2.1 מיליון שקלים ובשנת 2020 ב-5.263 מיליון שקלים – עלייה בשיעור של 250 אחוז. כמו כן, סך כל התקציב שהוקצה לצורך העסקת יועצים בתקציב הייעודי לכך ("סקרים ויועצים") עלה בשנת 2020 ב-126.8 אחוז לעומת התקציב בשנת 2019.

כותב המבקר: "בהתייחס ליועצים המועסקים באמצעות מינהלת 2030 נמצא, כי הסעיף התקציבי של המינהלת מחולק לתת סעיף 'שכר' ולתת סעיף 'פעולות'. תת הסעיף 'פעולות' אינו מבחין בין פעולות רגילות הנעשות באמצעותו ובין פעולות שעניינן העסקת יועצים – עובדה המקשה על קביעת ההיקף הכספי המדויק של העסקת היועצים. על אף האמור, בבחינת כרטסת הנהלת החשבונות נמצא, שההיקף הכספי להעסקת היועצים במינהלת 2030 במהלך החודשים יוני 2020 ועד דצמבר 2020 הסתכם לכל הפחות ב-878,080 שקלים".

דוח מבקר עיריית חיפה לשנת 2020 (צילום: בועז כהן)

דוח מבקר עיריית חיפה לשנת 2020 (צילום: בועז כהן)

עוד כותב המבקר בעניין היועצים: "הלכה למעשה כל אגף פונה להעסקת יועצים בהתאם לצרכיו המיידיים, מבלי שקיימת מדיניות עירונית ברורה, אחידה וכתובה וגישה מערכתית כוללנית בכל הקשור לנחיצות העסקת היועצים, לכדאיות ולהשלכות הנובעות מכך".

באשר לבחינת החשש לניגוד העניינים של יועצים, כותב המבקר, כי חלק מהשאלונים שניתנים ליועצים למילוי, במטרה לבדוק האם קיים ניגוד עניינים "נמצאים ביחידות עצמן וחלקם בשירות המשפטי. במקרים רבים השאלונים הללו לא נסרקו אל המערכת הממוחשבת, כך שלא ניתן לדעת בנקל האם קיימים שאלונים והאם הם נבחנו… בחינת החשש לניגוד עניינים צריכה להיעשות מלכתחילה על ידי השירות המשפטי ולא על ידי היחידה המבקשת ייעוץ, הן בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה המוחלות על הרשויות המקומיות באמצעות נוהל משרד הפנים, והן מהסיבה שאין בידי היחידה את הכלים המקצועיים לבחינת הסוגיה, בעוד שהשירות המשפטי הוא הגורם בעל המומחיות לטפל בסוגיה זו".

דוח המבקר מפרט מקרים ספציפיים אותם בחן, כך באחד מהם עולה, כי יועץ קיבל תשלום על נסיעות, בניגוד להוראות התכ"ם (תקנות כספים ומשק); בנוגע ליועץ שילוט, מעיר המבקר, כי ועדת מנכ"ל חתמה על אישור ההתקשרות בטרם הגיעה לידיה הצעת מחיר מעודכנת ורלוונטית.

עוד בדק המבקר את ההתקשרויות עם משרדי רואי חשבון וביקורת לייעוץ כספי ותקציבי לשנת הכספים 2020, ועל כך הוא מעיר: "בישיבת ועדת מנכ"ל ב-27 בפברואר 2020, אושרה התקשרות עם היועץ הפיננסי, למתן שירותי ייעוץ פיננסי למינהל הכספים בתחום הביקורת החקירתית. הביקורת מעירה, כי ההתקשרות לא נוהלה במערכת הממוחשבת 'ניהול התקשרויות', אלא הובאה ישירות לאישור ועדת מנכ"ל, כך שהיא לא אושרה על ידי הגורמים האמונים על כך, וממילא עלויותיה לא נבחנו ולא נותחו על ידי מחלקת תמחיר. הסכום המרבי ליועץ, בהתאם לתעריפי החשכ"ל (החשב הכללי – ב"כ) עומד על 327 שקלים בעוד שסוכם עם היועץ הפיננסי על תשלום שעתי של 450 שקלים בתוספת מע"מ (38 אחוז מעל לתקרת הסכום המותרת)".

את הפרק על היועצים מסכם המבקר: "למרות האמור, ניכר כי קיימים מספר פגמים דומים בהתנהלויות אל מול היועצים, ולהלן הבולטים שבהם:  א. הגשת הצעה יחידה לביצוע עבודת הייעוץ, והיא זו שנבחנה על ידי ועדת מנכ"ל או ועדת המכרזים; ב. מסמכי ההתקשרויות לא אושרו כהלכה במערכות הממוחשבות, ובין השאר, לא נסרקו למערכות. בכך נמנעים שקיפות, בקרה ומעקב אחר התשלומים והתאמתם להסכמים; ג. התקשרות מתמשכת לאורך זמן ובהיקף תשלום גבוה; ד. התקשרויות שלא הועברו לבחינתה של מחלקת תמחיר לבחינת העלויות; ה. נקבעו תעריפים לתשלום ליועצים אשר גבוהים מהתעריפים המוצגים בטבלאות החשכ"ל".

חזירי הבר

הפרק בדוח המבקר, שעוסק בטיפול העירייה במפגע חזירי הבר, כבר נדון במועצת העיר במארס האחרון.  על פי הדוח, העירייה ביצעה דילול של חזירים משנת 2009 ועד 31 באוגוסט 2019, המועד שבו הורתה קליש רותם על הפסקת הדילול באמצעות ירי.

בדוח נכתב: "ראש העיר מסרה לביקורת שבדיקות שנעשו על ידי הנהלת העירייה הנוכחית העלו, כי פעולות הציד שבוצעו אינן חוקיות. מבלי להיכנס לסוגיה המשפטית, האופן שבו נוהל הדילול במשך השנים אינו תקין, שכן אין בידי העירייה אסמכתאות או אישורים בכתב, לא של רשות הטבע והגנים לביצוע ציד במרחק של פחות מ-500 מטר מיישוב ולא של משטרת ישראל".

עם זאת, כותב המבקר, "לא ננקטו פעולות משמעותיות כדי לטפל בבעיית חזירי הבר במקביל להפסקת הדילול (קיבוע פחי אשפה, החלפת פחי אשפה בגנים ציבוריים, גידור גנים ציבוריים). פעולות כאלה החלו באופן אינטנסיבי במחצית השנייה של שנת 2020".

באשר לתלונות הציבור בנושא חזירי הבר, נכתב בדוח, כי בין השנים 2018-2014 ממוצע התלונות של תושבים למוקד העירוני עמד על 1436, וכן כי "השנים 2019 ו-2020 מסתמנות כשנים עם הרבה מאוד פניות – 2225 ו-3575 בהתאמה".

חזירי בר (צילום: אוהד צויגנברג)

חזירי בר (צילום: אוהד צויגנברג)

בתגובה לכך מסרה ראש העיר למבקר, כי "לא ניתן להסיק ממספר הפניות על מספר החזירים אלא על חוסר שביעות רצון של התושבים. ייתכן שעל אותם החזירים קיימות פניות רבות, ויש לקחת בחשבון שהלך רוח ציבורי וכתבות בתקשורת יכולים לעודד תושבים להתלונן".

באשר להחלפת פחי אשפה בגנים ציבוריים, מעיר המבקר, כי בשנת 2019 תכנן מנהל מחלקת הגנים להחליף כ-200 פחי אשפה בגנים ציבוריים על קו הרכס ובפארקים הגדולים בפחי אשפה כבדים ועמידים נגד חזירי בר, אך התקציב לכך לא אושר. מסגרת תקציבית של 500 אלף שקלים להחלפת פחי אשפה בגינות ציבוריות אושרה בתקציב הפיתוח של שנת 2020. ב-23 במארס 2020 הוגשה בקשה לקבלת הרשאה של 250 אלף שקלים ממסגרת זו, אך גם בקשה זו לא אושרה. כתוצאה מכך הוחלפו בשנת 2019 כ-35 פחים בלבד בגינות הציבוריות, ובשנת 2020 (עד למועד סיום הביקורת) רק כ-10 פחים. לדבריו של המבקר, במחצית השנייה של שנת 2020 החלו כאמור להתבצע פעולות אינטנסיביות יותר, ונכון ל-15 בדצמבר 2020 הוחלפו כ-100 פחים. כותב המבקר: "בפגישה עם מנהל אגף התברואה נמסר לביקורת, כי בשנת 2018 לא הורגש הצורך בקיבוע הפחים ולכן לא ביקשו תקציב מיוחד לכך. לקראת סוף שנת 2019 החריפה התופעה של פחי אשפה הפוכים, כאשר בין 50 ל-70 עגלות אשפה נמצאו הפוכות בכל בוקר ברחובות העיר. עקב כך, עלה הצורך בביצוע קיבוע נרחב לעגלות אשפה".

דוח המבקר מתייחס גם לאחד מהפתרונות שהומלצו על ידי רשות טבע והגנים לעירייה לצמצום החדירה של חזירי בר לשטח העיר, והוא חסימת מעברים מהוואדיות לעיר באמצעות גדרות ומעברי מנע. כמו כן הומלץ לגדר גינות ציבוריות. על כך נכתב בדוח: "בסוף שנת 2019 הותקנה גדר מנע אחת בלבד בכניסה לנחל שיח. בחודש ינואר 2020 החל שלב א' של פיילוט גידור בשכונת כרמליה, ובמסגרתו גודרו 10 נקודות. התקציב לצורך ביצוע עבודות אלה – 48,465 שקל – נלקח מיתרות תקציביות שנשארו בסעיף 'עבודות שיפוץ שונות ופינות גן' של מחלקת גנים ונוף ולא ממסגרת תקציבית ייעודית לגידור נגד חזירי בר, שכן נושא זה לא תוקצב בשנת 2019, ותקציב שנת 2020 טרם אושר במועד זה. מבדיקת הביקורת עולה, כי שלב ב' של פיילוט הגידור בשכונת כרמליה אשר כלל גידור, הצבת שערים ורשימת גינות ציבוריות שיש לגדר –  לא בוצע".

באשר לגידור של גינות ציבוריות קבע המבקר: "פעולות הגידור אשר בוצעו הן מועטות מאוד. בשנת 2019 לא גודרה אף גינה ציבורית, ונכון ל-15 בדצמבר 2020 גודרו שלוש גינות ציבוריות". עם זאת מציין המבקר שבסוף שנת 2020 יזמה העירייה מתן מענה לטיפול בבעיית החזירים באמצעות הקמה של קרן גידור, שבמסגרתה משתתפת העירייה בהקמת גידור נגד חזירים בחצרות של בנייני מגורים.

ארכיון העיר

גובה התקציב הרגיל של ארכיון העיר עמד על כ-100 אלף שקלים בשנת 2019 ועל כ-75 אלף שקלים בשנת 2020. לדברי המבקר, בתקציב זה, הארכיון לא יכול לתת מענה לפיתוחו וקידומו, כיאה לארכיון של עיר בעלת חשיבות כחיפה.

באשר למצב החומרים המצויים בארכיון העיר כותב המבקר: "אין מזגנים במבנים המשמשים כחללי ארכיון (פרט למזגן בודד); הטמפרטורה ואחוזי הלחות אינם תואמים, בחלק מעונות השנה, את דרישות אחזקת חומר ארכיוני המפורטים במדריך לאחזקת רשומות בארכיון שפרסם איגוד הארכיונים; טמפרטורה גבוהה הופכת את הנייר לשביר ולהתפוררותו במגע יד אדם. לחות גבוהה גורמת לחלודה של חלקי מתכת, לעובש ופטריות".

על ניקיון מבני הארכיון, מעיר המבקר, כי הוא מתבצע חלקית עקב בעיות רבות, כגון הצטברות אבק יתר עקב התפוררות קירות ותקרת המבנה, חוסר איטום המבנה, היעדר אמצעים לביצוע ניקיון וכן בעיית בטיחות בעבודה בגובה. "כתוצאה מכך, לא ניתן מענה הולם לניקוי וחיטוי על פי הנדרש; גג המבנה אינו אטום ומי גשמים חודרים למבנה. כמו כן, מתזי המים מותקנים בכל חללי הארכיון. במידה ויפעלו, חומר ארכיוני עלול להינזק; בהתאם למצב הקיים, אין באפשרות ארכיון העיר לעמוד במילוי ההנחיות. ביצוע שיפורים במבני הארכיון, שנבנו בשנות ה-50 של המאה הקודמת, הינו מוגבל ביותר. על מנת שאולמות אחסון ארכיון העיר יהיו הולמים לאחסון ושמירה של חומרים ארכיוניים, ויכבדו את עברה של העיר, יש לבדוק היתכנות העברת הארכיון למבנה אחר".

העמותות העירוניות

דוח המבקר בדק האם תיקנה העירייה את הליקויים בעמותות העירוניות, כפי שנחשפו בדוח מבקר המדינה, ועל כך הוא כותב: "מממצאי דוח מבקר המדינה עולה, כי העירייה חתמה עם עמותת בית הגפן, העמותה לתיירות ונופש חיפה, ועמותת המרכז לקידום למידה הסכמים להעמדת נכסים לרשותן, אולם לא חתמה עימן על הסכמים בנוגע לפעילויות ולשירותים שהן יספקו, בנוגע לייעוד ההקצבות השנתיות שמעבירה להן העירייה מדי שנה ובדבר מהות היחסים בינה לבין העמותות. לאור הממצאים המליץ מבקר המדינה, כי על העירייה לחתום עם העמותות העירוניות על הסכמים כתובים שיעגנו את החובות והזכויות של שני הצדדים, יפרטו את הפעילויות והשירותים שהעמותות נדרשות לספק לתושבים ויסדירו את השימוש של העמותות בכל הנכסים העירוניים שהוקצו להן לביצוע פעילויותיהן, לרבות סוגיות הוצאות תחזוקת הנכסים והביטוח שלהם. אלא שבביקורת המעקב נמצא, כי העמותות לא יישמו את המלצת מבקר המדינה".

ניהול נכסי העירייה

בין נכסי העירייה יש נכסים המסווגים באגף הנכסים כנכסים הנמצאים בשימוש יחידות העירייה השונות, ביניהן מינהל החינוך, התרבות, השירותים החברתיים והקהילה. בפועל, ישנם מקרים בהם המשתמשים בנכסים אלו הם מתנ"סים קהילתיים ושלוחותיהם, מבלי שהשימוש הוסדר. על כך מעיר המבקר, כי יש לבצע מיפוי של כל הנכסים בבעלות העירייה, אשר בשימושם של תאגידים אחרים (כולל מתנ"סים ושלוחותיהם, אשר לחלקם קיימים הסכמים), ולהסדיר את השימוש בנכסים אלו (אם על ידי הסכם או באמצעות הליך הקצאה).

באשר לאופן רישום ההכנסות מהשכרת הנכסים בכרטיסי הנהלת החשבונות הרלוונטיים, מעיר המבקר, כי במרבית המקרים, התיאור הוא כללי ואינו מפורט. "אופן רישום שכזה אינו מאפשר לבצע שום סוג של אימות ובקרה בין ההכנסות שנרשמו בפועל בכרטיס לבין ההכנסות שצריכות להירשם בהתאם לחוזים הן מבחינת שלמות רישום ההכנסות בגין הנכסים המושכרים, הן מבחינת התאמת סכום ההכנסה בפועל אל מול המצוין בחוזה והן מבחינת בקרה שחשוב שתבוצע על ידי גורם נוסף לרושם הפקודה. בבדיקה מדגמית שערכה הביקורת במספר הסכמי שכירות נמצא, כי בחלק מהנכסים נצברו חובות עבור דמי שכירות שלא שולמו לעירייה".

השירות הווטרינרי

הביקורת בשירות הווטרינרי נערכה בחודשים מאי-יולי 2020 ובחנה את פעילותו בין השנים 2020-2019. כותב המבקר: "לא מתקיימת כוננות של מפקח בשעות שבין 07:00 ל-22:00, ולכן אין מענה בעיר למקרים דחופים הדורשים מפקח וטרינרי בשעות הלילה בנושאי חילוץ בעלי חיים וטיפול ראשוני".

בנוגע לכלבים מסוכנים, נכתב בדוח: "רשימת הכלבים בחיפה מונה 17,389 כלבים, מתוכם 450 כלבים מסוכנים. נמצא, כי ישנם 139 כלבים מסוכנים שרישיונם אינו בתוקף (לא חודש מעל שנה וחצי). עוד עולה מן הנתונים, כי במהלך התקופה המבוקרת ניתנו 14 קנסות בלבד בגין כלב מסוכן ללא רישיון. למעשה, בתחומי האחריות של השירות ישנם כלבים מסוכנים שלא חוסנו ואין להם רישיון בתוקף, והשירות אינו פועל בתקיפות על מנת לטפל במצב זה".

הדוח בדק גם את נושא הקנסות שחולקו בגין אי איסוף גללי כלבים. "בשנת 2019 ניתנו על ידי מפקחי השירות שלושה קנסות בלבד על אי איסוף גללי כלבים, ובשנת 2020 (עד 31 ביולי) ניתן קנס אחד1 בלבד. לצורך השוואה, גם מפקחי אגף הפיקוח הכללי נותנים קנסות בגין צואת כלבים ובשנים 2019 ו-2020 (עד 31 ביולי) ניתנו 833 ו-287 בהתאמה".

מרכז השיט הימי - החוף השקט (צילום: בועז כהן)

מרכז השיט הימי – החוף השקט (צילום: בועז כהן)

מרכז השיט הימי (החוף השקט)

המרכז הימי הוא מתקן עירוני, שבו פועלים מספר גופים, כמו בית הספר לחינוך וספורט ימי, עמותת "מועדון השיט חיפה", מכללת אוהלו, אגודת ספורט טכניון, צופי ים ומועדון חתירה בקיאקים.

כותב המבקר: "קיימים נהלים המיושמים באופן חלקי בלבד; לא קיים ספר דלק במרכז ואין כל רישום בנוגע לשימוש בדלק למעט הרישום המתבצע בעת הבאת הדלק ממוסך העירייה כנדרש בנוהל 'דלק'; לא נעשות בדיקות תקופתיות של סירות המנוע ואין כל תיעוד בנושא זה, כנדרש בנוהל 'סירת מנוע'; השירותים והמלתחות אינם מתוחזקים כראוי, ואין אחראי מאף אחד מהגורמים הפועלים במקום אשר דואג לניקיונם, זאת בניגוד לנדרש בנוהל 'שירותים ומלתחות'". עם זאת המבקר מציין, כי עם סיום הביקורת, גויסה עובדת משק למרכז שהחלה לעבוד ב-26 בינואר השנה. עוד מעיר המבקר: "במועדים בהם ביקרה הביקורת במקום, לא היה שומר ולא הייתה בקשה לחתימה על מסמכים, טפסים או אישורים לכניסת רכב, בניגוד למפורט ב'הנחיות לשומר במרכז השייט העירוני' ובנוהל 'כניסה למתחם עם כלי רכב'".

הדוח בדק גם את הסדרת יחסי הגומלין בין העירייה לגופים הפועלים במרכז השיט, ועל כך נכתב: "ישנם גופים שפעילותם במקום מוסדרת על ידי הסכם מסודר, בין אם מול עיריית חיפה ובין אם מול בית הספר הימי, וישנם גופם אשר יחסי הגומלין בינם לבין העירייה אינם מוסדרים כלל כדלקמן: בביקורות בשנת 2013 ובשנת 2016 נמצא, כי אין הסכם המסדיר את יחסי הגומלין בין עמותת השיט לעיריית חיפה. בבדיקת הביקורת הנוכחית עולה, כי למרות הערות הביקורת, עדיין לא הוסדרו יחסי הגומלין בין עיריית חיפה לבין העמותה; פעילות עמותת 'צופי ים' לא הוסדרה על ידי הסכם מול המרכז הימי או כל גורם אחר; קיים הסכם של עיריית חיפה מול מכללת אוהלו. חתימות מורשי החתימה של נציגי המכללה הינן ידניות, ללא חותמת, וההסכם אינו חתום על ידי השירות המשפטי; יצוין, כי עד למועד עריכת הדוח לא הועבר לעיונה של הביקורת הסכמים קודמים מאושרים בין המרכז הימי לבין הטכניון לשנים קודמות".

 

הערות ראש העירייה לדוח

ראש העירייה נתנה את הערותיה לדוח במסמך, אותו כתבה ביולי.

בנוגע לטיפול בבעיית החזירים, כתבה קליש רותם: "מאז הוצאת הדוח (באוקטובר 2020) נעשו עוד דברים רבים, ובמיוחד גובשה מדיניות רחבה ומעמיקה על ידי צוות רחב של כל גורמי העירייה, בהובלתו של מ"מ וסגן ראש העיר נחשון צוק. המסקנות והפעולות הרשומות בדוח זה רלוונטיות רק באופן חלקי מאוד. כמו כן, יש לציין שהפסקת הדילול נעשתה מסיבה אחת בלבד: למרות מאמצים רבים לחפש את האישורים הרשמיים, לא הוצגו בפניי היתרי צייד וירי בטווח של 500 מ"ר בתוך העיר. לאחר חודשים רבים של בקשות חוזרות ונשנות לראות את המסמכים שיעידו על חוקיות הציד שהתרחש בעיר במשך שנים רבות, ומשאלה לא נענו, לא היה מנוס מלקבל החלטה – שמשמעותה לפעול אך ורק באופן חוקי בנושא. ולראיה, לאחר כמה חודשים, בהם ניסו במינהל התפעול להסדיר את היתרי הציד מחדש, הללו נתקלו בחומה בצורה ובחוסר יכולת להשיג את האישורים הנדרשים מהמשטרה בכתב. את כל הפרטים על חוסר ההיענות בנושא – אפשר לקבל מראש מנהל התפעול".

עינת קליש רותם (צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה)

עינת קליש רותם (צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה)

עוד כתבה קליש רותם: "להפסקת הצייד שני טעמים: 1. ההבנה שהשיטה הזו, כשיטה בלעדית – אינה יעילה, ולדעת חוקרים מסוימים אף מעלה את הפריון וכושר הרבייה של החזירים, ולכן נדרש טיפול הוליסטי בנושא. 2. לא הוצגו בפניי היתרים לציד".

בנוגע לניהול נכסי העירייה כתבה קליש רותם: "מאז כניסתי לתפקיד גיליתי שכל הנושא הזה, על שלל רבדיו, אינו מנוהל כראוי. בחודשים האחרונים אני בוחנת ומגלה שיש צורך בעוד ועוד בדיקות של נושא זה, מעבר לרשימת הדרישות שהועלתה בדוח הביקורת הנ"ל. בכוונתי לחזק את המנגנונים שיאפשרו ניהול נכסים תקין וגם ליזום גוף שיודע לנהל אותם בראייה יזמית-עסקית וחברתית. עיריית חיפה הפסידה הון עצום, בכסף ובפעילות, בגלל מאות נכסים נטושים, בגלל השתלטות של גופים באופן לא מוסדר  ובגלל היעדר חשיבה יוזמת בנושא".

 


רוצים להישאר מעודכנים אחר כל הידיעות החמות בחיפה?

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באנדרואיד

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באייפון

הצטרפו לקבוצת הוואסטאפ של "כלבו – חיפה והצפון"


 

 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

3 תגובות
  1. התגובה שלה בנושא החזירים פשוט מדהימה

    יש הלך רוח ציבורי ולכן יש תלונות רבות!!!!!…הבנתם? התקשורת אשמה בתלונות! כמה עוד אפשר להתעלם מהתושבים וממה שקורה בשטח?

  2. דניאל זיגפריד קאהן

    סוף סוף מישהו אמר אמת בנעשה בעיריית חיפה כעת נותר לדעת את שאר המעשים שעשתה ראש העיר.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר