מרכז השיט בחוף השקט (צילום: בועז כהן)
מרכז השיט בחוף השקט (צילום: בועז כהן)

העירייה לחנ"י: אין כסף למימון פעילויות השיט בחוף השקט

במכתב ששלחה היועצת המשפטית של העירייה עו"ד ימית קליין מכתב למנכ"ל חנ"י יצחק בלומנטל נכתב כי "בהעדר מקור תקציבי למימון כוח האדם הנדרש לניהול והפעלת המרכז ולביצוע התחזוקה של הציוד, לא ניתן לפעול לביצוע ההסדרה הכוללת הנדרשת לצורך קיום הפעילויות במרכז השיט"

פורסם בתאריך: 24.8.22 08:17

עיריית חיפה עולה על מסלול התנגשות נוסף מול חברת נמלי ישראל (חנ"י), כאשר הפעם עומדת במרכז העימות פעילות השיט הספורטיבי ואגודות השיט בחוף השקט.

בשנת 2014 נחתם הסכם עקרונות בין העירייה לחנ"י, שבו נקבע כי הפעילות של אגודות השיט ממעגן הקישון יועתקו באופן קבוע לחוף השקט, ויוקם בו מרכז שיט עירוני שיופעל על ידי העירייה. לידי "כלבו – חיפה והקריות" הגיעה חלופת ההתכתבויות בין הצדדים שחושפים את עומק חילוקי הדעות, וכעת טוענים בחנ"י כי העירייה אינה עומדת בהסכם שנחתם.

בחודש אפריל שלחה היועצת המשפטית של העירייה עו"ד ימית קליין מכתב למנכ"ל חנ"י יצחק בלומנטל וכתבה: "הסכם הצדדים (שעליו חתומה גם חברת מפעלי ים בקשר עם הפעלת חוף הרחצה) נועד להסדיר, בין היתר, הקמת מרכז שיט ימי עירוני לסירות קטנות אשר יתקיים בחלק הצפוני של החוף, יופעל על ידי העירייה וירכז את פעילות השיט הימי של בני נוער. כמו כן, במסגרת ההסכם התחייבה העירייה לפעול להעתקת פעילות השיט של האגודות הפועלות במעגן הקישון למרכז השיט החדש לאחר הקמתו והשלמתו. רשות השימוש שניתנה לעירייה בשטחי חנ"י הוגדרה ותוחמה למטרות הציבוריות כפי שאושרו על ידי חנ"י מראש ובכתב בלבד, ובתוך כך קביעת מתווה השימוש ואופן ההפעלה של מרכז השיט הזמני בתקופת הביניים וכן דרך ואופן הקמת וניהול מרכז השיט הקבוע, לאחר אישור תוכנית תמ"א 3/13/א, כולל דרכי מימון הקמתו ופרוגרמה כללית לאופן הפעלתו".

קליין הוסיפה כי מאז חתימת ההסכם, ב-31 באוגוסט 2017 "אושרה בהחלטת ממשלה תוכנית מיתאר ארצית, הידועה כתוכנית תמ"א 3/13/א. תוכנית זו, שקודמה בהסכמה ובתיאום בין חנ"י לעיריית חיפה, לא מומשה עד כה, הגם שהוראות סעיף 4 להסכם קבעו מפורשות כי מיד ובסמוך לאישור התוכנית יוכן אומדן להקמת מרכז הקבע וכי יועמדו הסכומים הנקובים בהסכם להקמתו".

בהמשך המכתב טוענת קליין כי קיימת בעיה תקציבית להפעיל את המרכז הזמני: "משכך ובעת הזו, אנו מצויים עדיין בשלב הביניים של הפעלת מרכז השיט הזמני, במצב דברים שבו לא ניתן לקיימו ולהפעילו לפי התחייבויות העירייה בהסכם, בהעדר מקור תקציבי למימון כוח האדם המיומן הנדרש לניהול והפעלת המרכז וכן לביצוע התחזוקה של הציוד העירוני כולל המבנה והסירות העירוניות, הנובע מהחלטות המועצה שהתקבלו במסגרת אישור תקציב עיריית חיפה לשנת 2022. עוד וכפי שנמסר לכם על ידינו, לא ניתן לפעול לביצוע ההסדרה הכוללת הנדרשת לצורך קיום הפעילויות במרכז השיט כולל מול עמותת שיט חיפה".

יתרה מכך, במכתב עולה דרישתה של העירייה מחנ"י להתערב במיידית להמשך הפעילויות של מרכז השיט, ואף מתריעה כי העירייה שוקלת להחזיר לחנ"י את החזקה שניתנה לה בחוף השקט: "לאור הנסיבות והעובדות שהוצגו לידיעתכם והוראות ההסכם המפורשות בעניין זה, אנו מבקשים את מעורבותכם הדחופה והמיידית הנדרשת לצורך המשך קיום והפעלת מרכז השיט הזמני, כולל הסדרת החזקה והשימוש על ידי הגורמים הפועלים בחוף השיט. אציין עוד כי העירייה שוקלת בנסיבות אלו את המשך קיום הפעילות על ידה במרכז השיט הזמני ובמתחם חוף השיט, לרבות קבלת החלטה על החזרת החזקה במתחם לחברת נמלי ישראל".

 

 

בחנ"י קיבלו את הדברים בתדהמה. במכתב תשובה לקליין כתב בלומנטל כי בחנ"י רואים במכתב שלה ניסיון של העירייה לא לממש את ההסכם שנחתם בין הצדדים: "מכתבכם התקבל בחנ"י בתדהמה מוחלטת, ותדהמה כאמור היתה גם תגובת יו"ר דירקטוריון חברת נמלי ישראל עוזי יצחקי, אשר העתק מכתבכם הועבר גם אליו. הופתענו ונדהמנו בין היתר מכך שגוף דוגמת עיריית חיפה מוצא לנכון, ללא כל בסיס, לשלוח מכתב דוגמת זה שאותו שלחתם, הכולל טענות (מופרכות) וליתר דיוק תואנות לאי קיום הסכם שעליו חתומה העירייה, אשר למען הסר כל ספק נדחות בזאת אחת אחת על ידנו".

עוד נכתב כי "האמור לעיל מובא בין היתר אך לא רק, בשים לב לדיונים הרבים שהתקיימו בין הצדדים בנושא, אשר בהם התחייבה עיריית חיפה התחייבויות שונות בנושא, וכפי עולה ממכתבכם, היא חוזרת בה מהן. אבהיר כבר בפתח הדברים כי חנ"י עומדת על קיום הוראות ההסכם בין הצדדים – הסכם שכידוע היטב נועד, בין היתר, להעתקת פעילותן של אגודת הספורט מן הקישון לחוף השקט".

בהתייחסות לטענות העירייה להיעדר מימון תקציבי כתב בלומנטל: "נאמר כבר עתה כי טענת העירייה בדבר אי קיומו של מקור תקציבי למימון אינו, בכל הכבוד, מעניינה של חנ"י, ואין בו כדי להוות סיבה לאי קיום הוראותיו של ההסכם מצדכם. לכל הנוגעים בדבר בעירייה ידוע כי נמל המפרץ החל לפעול, כאשר ממש לאחרונה אף הועמדו לטובת המפעיל של נמל זה רציפים 7 ו- 8, אשר גם בהם החלה פעילות של טעינה ופריקה. למותר לציין את החשיבות הלאומית הגלומה בפעילותו של נמל זה. בפעילות זו בעיקר עקב כניסתן של אוניות גדולות ממדים, קיימת סכנה של ממש לבטיחות פעילותן של אגודת הספורט בקישון (בעיקר צופי ים וזבולון) – סכנה שחנ"י לא תוכל להשלים עמה או להסכים לה, ובתוך כך, וכפי שהובהר לעירייה לא אחת, לרבות במסגרת הפגישות בין הצדדים, עולה החשיבות הדחופה לפעול ללא דיחוי להעתקת מיקומן, בהתאם להוראות ההסכם".

בלומנטל הוסיף כי "מבלי לגרוע מהאמור ולאור האמור, בכוונת חנ"י לפעול כמיטב יכולתה להפסקת פעילותן של אגודות הספורט בקישון, תוך שקילת האפשרות להוציא אל הפועל את פסקי הדין שהורו על פינוין של האגודות מהמקרקעין שלחנ"י הזכויות בהם. למעלה מן הצורך נבקש לציין כי ככל שיש לעירייה מחלוקות עם גורמים אחרים כלשהם הפועלים בחוף השקט, עליה לפתור מחלוקות אלה עם אותם הגורמים ואין לערב את חנ"י במחלוקות אלה".

בלומנטל אף התריע בפני קליין כי "נוכח הודעתכם במכתבם, המהווה למצער הפרה צפויה של ההסכם מצדה של העירייה, הרינו להסב את תשומת לבך להוראות סעיף 13 (בוררות) להסכם בין הצדדים בכל הקשור באופן בירור מחלוקות בין הצדדים הנוגעות להסכם, וכי חנ"י שומרת גם בעניין זה על מלוא זכויותיה. להסרת כל ספק, חנ"י מחזיקה את העירייה אחראית למילוי כל חובותיה והתחייבויותיה הקבועות בהסכם ביחס לחוף השקט ולכלל הפעילות בו ולהתחייבויותיה בהסכם".

גורמים בחנ"י אמרו ל"כלבו – חיפה והקריות" כי העירייה עדיין לא השיבה על מכתבו של בלומנטל וכי היא אינה מעכבת את ההסכם אלא לא מתכוונת לעמוד בו, והוסיפו כי "הסכמים יש לכבד". באופן רשמי נמסר מחנ"י: "עדיין לא קיבלנו תשובה בנושא, ואנו מצפים מעיריית חיפה לעמוד בכל התחייבויותיה".

מעיריית חיפה לא נמסרה תגובה.

 

תגובות

תגובה אחת
תגובה אחת

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר