הרב דובי חיון
הרב דובי חיון

חיון הגיש כתב הגנה: "דין התביעה להידחות"

סגן ראש העיר הרב דובי חיון הגיש, באמצעות עו"ד מארק רוזן, כתב הגנה לתביעה שהגישה נגדו מלכה שושני בטענה כי "הפשיט אותה מנכסיה". בכתב ההגנה מכחיש חיון את טענותיה של שושני ומבקש מבית המשפט לדחות את התביעה ולחייב אותה בהוצאות משפט ובשכר טרחת עורך דין

פורסם בתאריך: 24.3.20 11:47

ביום ראשון הגיש סגן ראש העיר הרב דובי חיון, באמצעות עו"ד מארק רוזן, כתב הגנה לתביעה שהגישה נגדו מלכה שושני בטענה כי "הפשיט אותה מנכסיה". בכתב ההגנה מבקש חיון מבית המשפט לדחות את התביעה ולחייב את התובעת בהוצאות משפט ובשכר טרחת עורך דין.

בפתח הדברים נכתב כי "בטרם הנתבע יתייחס עניינית לטענות שבכתב התביעה – טענות המוכחשות לחלוטין – נראה שבאי כוח התובעת לא השכילו ליישם, וליתר דיוק נכשלו, ביישום תקנות סדר הדין האזרחי והגישו כתב התביעה מתוקן בהיקף בלתי סביר וקיצוני של 25 עמודים, מבלי לחלק את פרק העובדות המהותיות לבין פרקים שונים, ללא ציון תתי סעיפים, ציטוטים ממקורות שונים, שלא ברור כלל הקשרם להליך עצמו, וזאת במטרה לסרבל, להאריך, להקשות ואף לנסות ולהסיט את הקורא מלהבדיל בין עיקר לטפל. לפיכך מתבקש בית המשפט לפעול למיגור תופעה זו של הפרזה וסטייה ממהותם של כתבי הטענות באופן שיש בו בכדי להכביד על ניהולו של ההליך המשפטי ועל עבודתם של באי כוח הנתבעים ושל היושב בדין. אשר על כן, בית המשפט מתבקש להורות לתובעת להגיש כתב תביעה מתוקן נוסף שיעמוד בדרישות התקנות ובהתאם להוראות הדין, תוך חיוב התובעת בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בתוספת מע"מ".

בסעיף המבוא נכתב כי "עניין לנו במחלוקת שבין התובעת לבין הנתבע אשר ערב הגשת התובענה או בסמוך לכך שררה בין הצדדים מערכת יחסים מיוחדת, שלגביה אין מחלוקת בין הצדדים, כי התובעת היתה כחלק בלתי נפרד ממשפחתו של הנתבע עד לכדי כך שהתובעת ראתה בנתבע כבן והנתבע ראה בתובעת כאם לכל דבר ועניין. המחלוקת מושא התובענה מתייחסת למהות הכספים שהעניקה ו/או נתנה ו/או העבירה התובעת, אם בכלל, לנתבע במועדים שונים במהלך מערכת היחסים המעין משפחתית שהתקיימה ביניהם, כאשר מהות הכספים, סכומם והיקפם מוכחשים לחלוטין".

בסעיף טענות הסף נכתב כי "הנתבע יטען שדין התביעה כנגדו להידחות על הסף מפאת היעדר סמכות עניינית, וזאת בשל העובדה כי עילות התביעה והסעדים שנתבעו על ידי התובעת במסגרת התובענה הן טענות כספיות גרידא, כאשר סכומן המצטבר והמוכחש נופל מגדר הסמכות העניינית של בית המשפט המחוזי, והסמכות העניינית בהתאם לסכום התביעה נתונה לבית המשפט השלום. לאור האמור לעיל מתבקש בית המשפט לעשות שימוש בסמכותו ולהורות על דחיית התובענה על הסף מפאת העדר סמכות עניינית לדון בה".

עוד נכתב כי "הנתבע יטען שב-22 במאי 2019 הוא מכר את דירתו שבבעלותו המלאה, המצויה ברחוב חבצלת 29/34 בנשר, בתמורה כספית של 830,000 שקל, שבגין עסקת המכירה נרשם המוכר ביום ב-16 בדצמבר 2019 כבעלים בלשכת רישום המקרקעין, כאשר עובדה מהותית זו הוסתרה על ידי התובעת מעיני בית המשפט, הגם שזו היתה ידועה לה או היתה צריכה להיות ידועה לה לו היתה מנפיקה נסח רישום מקרקעין עדכני כבר במועד הסמוך להגשת הבקשה לתיקון כתב התביעה ואף במועד הגשת כתב התביעה המתוקן. לכן, בנסיבות העניין, השלמת העברת הזכויות של הנתבע בדירה לטובת הרוכש – עסקה שהסתיימה ברישום על שם הרוכש – יש בה לאיין את כל הסעדים המוכחשים לחלוטין, שנתבעו על ידי התובעת".

עוד נכתב כי "הנתבע יוסיף ויטען כי התובעת משותקת ומנועה מלטעון כל טענה ביחס לבעלות בדירה ו/או בגין זכויות בדירה – טענות המוכחשות לחלוטין – שכן חוק המקרקעין קובע כי רישום בפנקס המקרקעין מהווה ראייה חותכת לאמיתות המרשם. הנתבע יוסיף ויטען כי התובעת מעולם לא חתמה על הסכם המכר ו/או על מסמכים הקשורים ברכישת הדירה ו/או במכירתה ואין לה כל זכות בדירה. על כן, בנסיבות העניין ובשים לב לעובדה שהדירה נמכרה ואף הסתיימה ברישום על שם המוכר, אין כל נפקות בטענות המוכחשות של התובעת לעניין נאמנות נטענת ומוכחשת בקשר לדירה – טענות המוכחשות לחלוטין. אשר על כן, דין התביעה להידחות על הסף מפאת היעדר סמכות עניינית, היעדר עילה והיעדר יריבות, תוך חיוב התובעת בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בתוספת מע"מ. הנתבע יטען כי הסעדים הנתבעים והמוכחשים בכתב התביעה אינם בסמכותו העניינית של בית המשפט. לכן, כשמשלבת התובעת בתביעתה המוכחשת לחלוטין סעד כספי הנמצא בסמכות בית משפט שלום, עליה להתכבד ולהגיש תביעתה לפורום המוסמך עניינית, שהוא בית המשפט השלום בחיפה.

 

 

כזכור, שושני ביקשה מבית המשפט לחייב את חיון לשלם לה את הסכום היחסי המגיע לה לטענתה ממכירת הדירה ולתת צו עיקול ו/או איסור דיספוזיציה בדירה עד להכרעה בתובענה, ובמידת הצורך להורות על ביטול העסקה שבוצעה בחוסר תום לב. כמו כן היא מבקשת לחייב את הנתבע בהשבתם של סכומי כסף שחיון קיבל ממנה לטענתה. לכך התייחס סגן ראש העיר בכתב ההגנה וטען כי הסעדים וסכום התביעה – המוכחשים לחלוטין אינם מגיעים עד לכדי הסמכות העניינית של בית משפט מחוזי, ולכן "בית המשפט מתבקש להורות על דחיית התובענה על הסף בשל היעדר סמכות עניינית לדון בה".

עוד נטען בכתב ההגנה כי "הנתבע יטען שדין הטענות בדבר המצב הרפואי הנטען והמוכחש של התובעת להידחות, וכי התובעת מנועה ומשותקת מלטעון טענות שברפואה ולו מהטעם כי היא לא טרחה לצרף לכתב התביעה חוות דעת רפואית בנוגע למצבה הרפואי הנטען והמוכחש. עצם העובדה שהתובעת הגישה כתב התביעה מבלי שעתרה למינוי אפוטרופוס לדין מטעמה, יש בכך להעיד כי מצבה הרפואי הנטען והמוכחש הוא סביר ונועד כדי לתת נופך מלאכותי לטענות הבלתי מבוססות מזה ולנסות להציג את הנתבע באור שלילי מזה, והכל במטרה למחוק במחי יד את מערכת היחסים המיוחדת ששררה בין התובעת לבין הנתבע ערב הגשת התובענה".

חיון טוען גם כי "לאור הקרבה המיוחדת בין התובעת לבין הנתבע ומשפחתו, יש בכך להעיד כי כוונת התובעת, עת שהעניקה לנתבע את הסך של 390,000 שקל והסך של 30,500 שקל כסיוע ועזרה ברכישת הדירה ברחוב חבצלת בנשר, לרבות תשלום הוצאות נלוות ושיפוץ, היתה בכוונה לתת מתנה שהפכה עם נתינתה לנתבע מתנה מוגמרת וסופית. על כן קמה בנסיבות העניין חזקת מתנה, שאין לתובעת האפשרות לחזור בה מהמתנה. לאחר שהנתבע שיתף את התובעת על אודות רכישת הדירה הציעה התובעת מרצונה החופשי וללא כל השפעה ו/או עידוד ו/או לחץ מהנתבע להעניק לו במתנה כל סכום כסיוע ו/או כמתנה ברכישת הדירה והעברת רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין על שמו, מבלי שהיתה כל כוונה מצד התובעת להירשם כבעלים בדירה. בנסיבות העניין, לא זו בלבד שלא עלה בידי התובעת להוכיח שלא התכוונה להעניק במתנה את הסכומים הנ"ל, אלא דווקא העובדה שהנתבע נרשם בלשכת רישום המקרקעין כבעל הזכויות היחיד בדירה מבלי שהתובעת דרשה להירשם כבעלים במשותף עם הנתבע ובהתחשב בעובדה כי התובעת הציעה להעמיד לידי הנתבע במתנה את המימון הנדרש לרכישת הדירה, למרות שהיה בידיו להשלים את מימון רכישת הדירה ללא כל עזרה ו/או סיוע מצד התובעת, יש בכך להביא למסקנה כי כוונת התובעת היתה להעניק את הכספים לידי הנתבע במתנה ללא כל אפשרות לחזור בה".

באשר למסמך שצירפה שושני לכתב התביעה ונחתם בינה לבין חיון ב-11 בפברואר 2018, שבו נכתב כי הדירה בנשר רשומה על שמו של חיון אך חצי מההשקעה בה היא ממנה "ולכן הוסכם שהדירה בשותפות וכל הוצאות הדירה וכן ההכנסות יחולקו בינינו", נטען בכתב ההגנה כי "המסמך נערך בעקבות דרישה של הבנק, שבמסגרתה נדרשה התובעת להבהיר את מהות ההעברה. על כן, אין במסמך זה, שאגב נערך בחלוף כשלושה חודשים מיום חתימה על הסכם המכר וכחודשיים ממועד מסירת הדירה לידי הנתבע ותשלום מלוא התמורה על ידו, כדי להעיד על כוונה מצד התובעת להקים ו/או ליצור נאמנות".

בכתב ההגנה נכתב עוד כי "על מנת לא להעמיק את הקרע והסכסוך, מיד עם דרישת התובעת להשבת הכספים, הנתבע הסכים להשיב לידיה את הכספים שהעניקה במתנה בכפוף להסכמות שגובשו ו/או נקבעו על ידי הצדדים, אך התובעת היא זו שדחתה את הצעתו של הנתבע מסיבותיה ששמורות עמה".

 


 

 


 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

6 תגובות
 1. רני

  נשמה, מסכן מה רוצים ממנו ועוד רק שהוא סיים את הבידוד
  כזו אכזריות…

 2. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח

 3. חיפאי

  קודם מקבלים כספים ואח"כ מכפישים את מי שנתנה-אכן אישיות טהורה

 4. חיפאי מאוכזב

  עכשיו מתגלה סוף סןף פרצופו האמיתי של דובי חיון. תמיד חשבתי שמשהו לא בסדר.

 5. אנונימי

  באשר למסמך שצירפה שושני לכתב התביעה ונחתם בינה לבין חיון ב-11 בפברואר 2018, שבו נכתב כי הדירה בנשר רשומה על שמו של חיון אך חצי מההשקעה בה היא ממנה "ולכן הוסכם שהדירה בשותפות וכל הוצאות הדירה וכן ההכנסות יחולקו בינינו", נטען בכתב ההגנה כי "המסמך נערך בעקבות דרישה של הבנק, שבמסגרתה נדרשה התובעת להבהיר את מהות ההעברה. על כן, אין במסמך זה, שאגב נערך בחלוף כשלושה חודשים מיום חתימה על הסכם המכר וכחודשיים ממועד מסירת הדירה לידי הנתבע ותשלום מלוא התמורה על ידו, כדי להעיד על כוונה מצד התובעת להקים ו/או ליצור נאמנות". מניפולטור! מי נותן מתנות בשווי של מאות אלפי שקלים? ברור שהיא הייתה שותפה והוא גרם לה והשפיעה עליה במרמה שהדירה תהיה רק על שמו!!! גזל!!!!!! רמאי!!!!!!

 6. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  גנב נשאר גנב גועל נפש הוא ואשתו גנבו ועשקו אישה מבוגרת נוכלים וגנבים באצטלת הרב הגנב

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר