מתחם מת"ם (צילום: רמי שלוש)
מתחם מת"ם (צילום: רמי שלוש)

חשיפה: ההסכם המלא בין העירייה לגב-ים

אתמול אישר הדירקטוריון של חברת מת"ם את הסכם הפשרה בין החברה, עיריית חיפה וחברת גב-ים. בהסכם נקבעו הדיבידנדים שתחלק מת"ם בשנים הקרובות לגב-ים ולעירייה והיטלי ההשבחה שהיא תשלם לעירייה, וזו בתמורה להתחייבות של העירייה לקדם באופן מיידי וללא עיכובים היתרי בנייה במתחם מת"ם

פורסם בתאריך: 21.7.20 08:16

דירקטוריון חברת מת"ם – מרכז תעשיות מדע חיפה אישר אתמול (שני) את הסכם הפשרה בין החברה, עיריית חיפה וחברת גב-ים. על ההסכם שהושג בין הצדדים הודיעה העירייה ביום רביעי שעבר כאשר בישרה כי 320 מיליון שקל יועברו אליה במסגרת הסכם שנחתם בינה לבין גב-ים.

"ההסכם מתייחס לדיבידנדים ולמקדמות להיטלי השבחה עבור בנייה שאותה ביצעה גב-ים במת"מ", נכתב בהודעה, "ההסכם מביא אל קצו סכסוך שהחל לפני כשלוש שנים בין העירייה לגב-ים, שמקורו בתוכניות ישנות ובחוזים מוקדמים שמתירים לחברת מת"ם בנייה ללא תשלום היטלי השבחה". עם זאת, העירייה נמנעה מפרסום של פרטי ההסכם.

כעת חושף "כלבו – חיפה והקריות" את ההסכם במלואו. פרק המבוא מתאר את הרקע לסכסוך בין הצדדים: "הואיל וב-10 בנובמבר 2017 פורסמה למתן תוקף תב"ע חפ/1273/כ (304-0413286); והואיל והצדדים חלוקים ביניהם בשאלה מה היה היקף זכויות הבנייה בתחומי התוכנית ערב כניסתה לתוקף; והואיל ובין הצדדים היה ניסיון גישור בשאלת הזכויות בעבר – גישור שלא צלח; והואיל ומת"ם הגישה ב-11 בנובמבר 2019 בקשה להיתר בנייה למגדלי מת"ם מזרח שלב א' שמספרה 004-0039 2017, ומימשה זכויות בנייה בהיקף של 20,389 מ"ר עיקרי בקרקע מצפון לפארק מת"ם, ונוסף על כך היא מתעתדת להגיש תוך כ-60 יום בקשות להיתרי בנייה בקשר עם הקמת מגדלי מת"ם מזרח שלב ב'; והואיל ובין הצדדים התגלע ויכוח לגבי גובה הדיבידנד השנתי שאפשר יהיה לחלק לבעלי המניות במת"ם (דהיינו גב-ים והחברה הכלכלית לחיפה) לאור הסיכונים הנובעים מאי הוודאות לגבי זכויות העבר והשלכות מגיפת הקורונה על שוק השכרת המשרדים בישראל בכלל ובפארק בפרט; והואיל ובמסגרת הסכם זה הוסכם על היקף הזכויות החייב בהיטל השבחה בגין התוכנית לפי המתווה המפורט מטה; והואיל והצדדים הגיעו להסכמות כמפורט להלן; לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם כי המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו".

בהמשך פורטו הנושאים שעליהם הסכימו הצדדים ואשר הראשון שבהם הוא נושא הדיבידנד. "הצדדים מסכימים כי הם יפעלו לקבלת החלטה בדירקטוריון מת"ם, ולפיה מת"ם תכריז על חלוקת דיבידנד בסך של 200 מיליון שקל באופן מיידי", נכתב בהסכם, "נוסף על כך יפעלו הצדדים לכך שהחברה תאמץ באותה החלטה מדיניות חלוקת דידיבנד בסך של 80 מיליון שקל בשנה למשך שלוש שנים (עד לסך של 260 מיליון שקל), החל מתחילת שנת 2021 ועד לשנת 2023".

הנושא הבא הוא זכויות הבנייה והיטלי ההשבחה, ועל כך נכתב: "הצדדים מסכימים במסגרת הפשרה כי היקף הזכויות המאושר בעבר הוא 332,745 מ"ר עיקרי, וכי עד למועד חתימת הסכם זה הושלמה בנייתם בהיתר של שטחים עיקריים בהיקף של 239,745 מ"ר. מכיוון שזכויות הבנייה לפי התוכנית הם 467,085 מ"ר עיקרי, מוסכם בין הצדדים, לצורכי הפשרה, כי קיימת יתרת זכויות לבנייתם של 134,340 מ"ר עיקרי המחויבים בתשלום היטל השבחה ו-93,000 מ"ר ללא חיוב בהיטל השבחה. בהתאם להסכמות אלו מתחייבת מת"ם לשלם היטל השבחה בגין עסקת אינטל בהתאם לשומת הוועדה המקומית כחלק מזכויות הבנייה החבות בהיטל, תוך שמירה על זכותה לחלוק על גובה היטל ההשבחה בהתאם לסעיף 14 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה. נוסף על כך, ובהתאם לסעיף 7(א) לתוספת השלישית, תשלם מת"ם מקדמות, אשר ביחד עם היטל ההשבחה שישולם בגין עסקת אינטל ישלימו לסך של 100 מיליון שקל, וזאת בגין יתרת זכויות הבנייה החבות בהיטל, בהיקף של 113,951 מ"ר. המקדמות ישולמו על ידי מת"ם לעירייה במועד הוצאת ההיתרים לפרויקט מת"ם מזרח שלב א' ושלב ב'".

 

 

נושא נוסף הוא תשלום המקדמות, ועל כך נכתב בהסכם כי "תשלום המקדמות ייעשה לפי המתווה הבא: א. העירייה תערוך שומת היטל השבחה בגין יתרת זכויות הבנייה החבות בהיטל (113,951 מ"ר) תוך 90 יום מיום חתימת הסכם זה. ב. אם מת"ם תרצה לחלוק על גובה היטל ההשבחה העתידי היא תפעל על פי האמור בסעיף 14 לתוספת השלישית. ג. מובהר ומוסכם כי אם יוגש ערר ו/או כל הליך משפטי אחר שיינקט בקשר עם חיובי ההשבחה, לא תעלה מת"ם כל טענה ו/או תביעה בגין הסכמתה המפורשת להקדמת תשלום היטלי ההשבחה. אם ייפסק על ידי ערכאה שיפוטית כי לא ניתן לגבות מקדמות היטלי השבחה, מת"ם מסכימה לזקוף את תשלום המקדמות כנגד היטלי השבחה עתידיים. יובהר ויודגש כי תשלום המקדמות אינו מהווה תשלום סופי של ההשבחה בגין יתרת זכויות הבנייה החבות בהיטל, וכי הסכום הסופי ייקבע במנגנון הקבוע בסעיף 14 לתוספת השלישית. לאחר תשלום היטלי השבחה בסך כולל של 100,000,000 שקל בגין עסקת אינטל ובגין המקדמות, לא ישולמו תשלומי היטל השבחה על ידי מת"ם עד לסיום בניית כל 93,000 מ"ר עיקרי הפטורים מהיטל השבחה. לאחר ניצול זכויות בנייה אלו תהיה כל בנייה נוספת במת"ם מחויבת בהיטל השבחה לפי קביעת השמאי המכריע ובניכוי המקדמות, ככל שיהיה ניכוי".

הנושאים הבאים בהסכם היתרי בנייה והיטלי פיתוח. באשר להיתרי בנייה נקבע כי "מכיוון שגם למת"ם וגם לעירייה יש אינטרס לקדם את הבנייה של מגדלי מת"ם מזרח, העירייה מתחייבת לקדם באופן מיידי וללא עיכובים, תחילה את הבקשה להיתר בנייה א' ולאחר מכן את הבקשה להיתר בנייה ב'". באשר להיטלי הפיתוח נקבע כי "הסכם הפיתוח הנוכחי במת"ם ימשיך לחול עד לניצול כל זכויות העבר, דהיינו עד לניצול זכויות בנייה של 332,745 מ"ר בשטח עיקרי. יובהר ויודגש כי ההסכם משנת 1996 חל אך ורק על היטלי סלילה ותיעול שחלו במועד החתימה ולא על היטל שטחים ציבוריים שמאוחר להסכם. כמו כן מתחייבת מת"ם לאפשר לחברת מי כרמל להקים על חשבון מי כרמל קו ביוב מאסף צמוד לגדר מת"ם מצד מערב, מבלי לדרוש תשלום כלשהו ממי כרמל או מעיריית חיפה".

נושא נוסף בהסכם הוא קידום רישום פרצלציה (איחוד וחלוקה) לפי התוכנית, ועל כך סוכם כי "העירייה מתחייבת לחתום על כל המסמכים שהועברו לה עד כה על ידי מת"ם וכן על כל מסמך נוסף שיידרש לצורך קידום ורישום הפרצלציה לפי התוכנית, ולהמציאם למת"ם חתומים כדין". בנושא הסכם הניהול נקבע כי "החל ממועד חתימת הסכם זה, דמי הניהול שישולמו לגב-ים על פי סעיף 5.2 להסכם הניהול יהיו שישה אחוזים מהכנסות מת"ם".

באשר למחלוקות העבר סוכם כי "העירייה מאשרת שאין למת"ם חובות כלפיה בגין היטלי השבחה או היטלי פיתוח".

יצוין כי מת"ם הוקמה על ידי החברה הכלכלית לחיפה – חברה בת של עיריית חיפה – בשנת 1974, ובשנת 1998 נמכרה השליטה בחברה לגב-ים אשר מחזיקה ב-50.1 אחוז ממניותיה של מת"ם, בעוד שהחברה הכלכלית מחזיקה ב-49.9 אחוז מהמניות. לפי אתר העירייה, מת"ם מופקדת על "ייזום, הקמה, ניהול ופיתוח פארק לתעשיות עתירות ידע בתחום המחקר והפיתוח הממוקם במבואותיה הדרומיים של חיפה ומאכלס חברות הייטק בין לאומיות מובילות בתחומן". בין החברות הממוקמות במתחם: אינטל, אלביט מערכות, גוגל, מייקרוסופט, אפל, פיליפס ו-IBM.

 


 

 


 

תגובות

3 תגובות
3 תגובות
 1. ב.ל

  כאשר עיריה ראש עיר או ראש משלה מקבלים טובת הנאה או כסף…
  כאשר בעקבות זה הם נותנים בתמורה זירוז הליכים או הקלות בניה
  איך קוראים לתשלום כזה ?
  האם ראש ממשלה אחד לא ניכנס לכלא על משהוא דומה ?
  אחר לא מומד לדין עם חשד בפלילים ?
  האם זה נוהל תקין ?

 2. המחדלים של יהב התחילו כבר אז

  יהב היה יו"ר החברה הכלכלית ב1998 ומכר את השליטה לגב ים. העירייה קיבלה 250 מליון שקל שגם אותם למעשה התחייבה להשקיע במת"ם ככה שלמעשה גב ים קיבלה מעל חצי מהפרק ללא תמורה!!
  זאת בגלל שיהב סירב להנפיק את מת"ם ולגייס בזול כסף בבורסה. על כך אמר דו"ח משרד האוצר: עסקה לא רצויה ולא ראויה שפגעה בהכנסות עיריית חיפה ממת"ם

 3. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  לצער כולנו שכל המדינה שלנו בנוייה על פוליטיקאים אפסיים, אשר מרשים לעצמם לקחת אחריות ורק על חשבונם של אזרחי מדינת ישראל, אילו היו אותם פוליטיקאים מחוייבים לקחת אחריות על עצמם במעשיהם שכוללת ערבות אישית, הרי שאז הכל היה נראה אחרת לחלוטין, אך כל זמן ששולמן משלם, רי שאז למי בכלל אכפת, והעיקר בסופו של העניין ששולמן ישלם, ואנחנו האזרחים ממש משלמים , והפוליטיקאים יוצאים "נקיים" !!!!!
  והצחוק הגדול שהם עוד ממשיכים !!!!!

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר