פרויקט פינוי-בינוי (צילום: אורי סיון)
פרויקט פינוי-בינוי (צילום: אורי סיון)

המחוזי ביטל מסמך מדיניות להתחדשות עירונית של העירייה

בית המשפט ביטל החלטה של מליאת הוועדה המקומית של עיריית חיפה, שאישרה מסמך של מדיניות כלל עירונית לקביעת הנחיות לדירות תמורה בתוכניות של פינוי-בינוי. כפועל יוצא מכך ביטל בית המשפט את מסמך המדיניות וכתב: "ההחלטה התקבלה בלי שהונחה בפני הוועדה תשתית עובדתית הולמת"

פורסם בתאריך: 23.12.20 16:26

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים פסק על ביטול החלטה של מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של עיריית חיפה מ-4 בפברואר, שאישרה מסמך מדיניות כלל עירונית לקביעת הנחיות לדירות תמורה בתוכניות להתחדשות עירונית במסלול פינוי-בינוי, וכפועל יוצא מכך על ביטול מסמך המדיניות שפורסם בעקבות החלטת הוועדה. פסק הדין ניתן על ידי השופט נאסר ג'השאן בעתירה שהגישו עמותת שומרי הסף – התנועה להגנת ערכי שלטון החוק, שובל מתחמי מגורים, שרה רוסו ואדר' ארנסטו הוכמן נגד עיריית חיפה, הוועדה המקומית, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ומשרד הבינוי והשיכון.

לפי מסמך המדיניות, שטחי תמורה לדיירים בתוכניות פינוי-בינוי הם: לדירה קיימת ששטחה הוא יותר מ-60 מ"ר יתווספו במסגרת התכנון המוצע 12.5 מ"ר שמבטאים תוספת של ממ"ד. לדירה קיימת ששטחה הוא עד 40 מ"ר, הוועדה המקומית תהיה רשאית להגדיל את שטח התוספת מטעמים מיוחדים. גודל מינימלי של דירה לא יפחת מ-60 מ"ר אם התוספת של 12.5 מ"ר לדירה יוצרת דירות קטנות יותר. תוספת שטח למרפסת לא תיכלל במניין שטחים אלו. השטח יהווה עד 15 אחוז משטח הדירה הקיימת, ולא יותר מ-12 מ"ר.

כמו כן נקבע במסמך המדיניות כי יו"ר הוועדה המקומית, יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה ו/או מהנדס העיר יהיו רשאים להביא לאישור הוועדה מקרים חריגים מטעמים מיוחדים, שבהם תוספת השטח היא גדולה מ-12.5 מ"ר לדירה.

על פי פסק הדין, בעתירה ביקשו העותרים, באמצעות עוה"ד אורי שילה וליאור דץ, מבית המשפט לבטל את מסמך המדיניות ומסמך ההבהרה שבא בעקבותיו, בין היתר בשל אי פרסום מסמך המדיניות ברשומות, ולבטל את החלטת הוועדה המקומית באשר למסמך המדיניות, לנוכח פגמים שנפלו בהחלטה, ובהם אי פרסום מסמך המדיניות להערות הציבור טרם אישורו. כמו כן ביקשו העותרים לפרסם כל מסמך מדיניות שמבקשות העירייה והוועדה המחוזית לאשר להערות הציבור לפני שתתקבל החלטה לאשרו.

בפסק הדין כתב השופט ג'השאן כי "בטרם אכריע בטענות הצדדים, אני סבור כי הנחיות פנימיות שיש בהן האחדה הוא מעשה מבורך שטומן בחובו יתרונות רבים ואשר מוביל לקבלת החלטות מינהליות תקינות ושקופות המגשימות את עיקרון השוויון. הן אף מביאות לתיאום ציפיות בין רשויות התכנון לבין הדיירים והיזמים, ומונעות הבטחות שווא לדיירים. השאלה היא אם הליך קבלת ההחלטה במקרה זה, הנוגע להנחיות המינהליות, היה תקין. שקלתי בדבר ומצאתי כי ההנחיות הפנימיות דינן להתבטל הן בשל אי שיתוף הציבור בהן והן מכיוון שלא הונחה תשתית עובדתית הולמת בפני הוועדה המקומית. שני נימוקים אלה ביחד מביאים לביטול הנחיות אלה".

עוד נכתב בפסק הדין כי "מדובר בהוראות קשיחות אשר מגבילות את שיקול הדעת של הוועדה, מחלישות אותו וקובעות כי בקשות חריגות יובאו על ידי חברי ועדה ולא על ידי בעל עניין. עמדנו על מנגנון ההתחדשות העירונית ועל כך שמכפיל הציפוף והתמורה שתינתן לדייר יכולים להכריע את גורל ההתחדשות העירונית. חיפה אינה עשויה מקשה אחת, ואף בתוך השכונה האחת קיימים רחובות בעלי אופי שונה. קביעת האחדה, אגב החלשת שיקול הדעת, מבלי לשמוע את עמדת הציבור, לרבות היזמים, בנושא בעל אופי תכנוני שיש בו כדי להשפיע על גורל ההתחדשות העירונית בשכונות עד לאישור תוכנית אב, היא בלתי סבירה בעיני. מודע אני כי ייתכן ובפסק דיני זה יש כדי לסרבל את ההליך המינהלי ולגרום לכך שקבוצות לחץ (יזמים) הם אלה שישמיעו קולם, אך עם זאת חזקה כי הרשות תנטרל דעות של קבוצות אינטרסים ותקבל הנחיות פנימיות שיהלמו את הצרכים של שכונות העיר לאחר שמיעת טענות הציבור לעניין זה".

 

 

השופט הוסיף וכתב: "אני מודע לטענת המשיבות כי ההנחיות הולמות את עמדת הרשות להתחדשות עירונית. אמנם הרשות להתחדשות עירונית קבעה תמורה מנחה מומלצת, אך נראה כי שאף הרשות להתחדשות עירונית היתה מודעת לכך שמדובר בעמדה שאינה מחייבת ושאינה מתאימה לכל יישוב, שכן צרכיו וערך הקרקע בכל אחד מהיישובים הוא שונה ובהתאם לכך ייתכן ויש לשקול שיקולים אחרים לשם קידום התחדשות עירונית בשכונות מסוימות. נוסף על כך, הרשות להתחדשות עירונית הותירה שיקול דעת רחב, אף כאשר הרשות מאמצת את המלצתה. משכך ראוי כי בהליך בעל אופי תכנוני תישמע דעת היזמים והחלקים בציבור שעלול להיפגע מהנחיה זו. אציין עוד כי כשם שתוכנית אב, שמקודמת על ידי המשיבות, זוכה לשיתוף הציבור עוד טרם הפקדתה, ראוי היה שהוראות שבאות להוות פתרון ביניים עד לתוכנית יזכו אף הן לשיתוף הציבור על ידי פרסומן לקבלת עמדתן. לא נעלמה מעיני הטענה כי יש להותיר את ההכרעה בשיקול הדעת של הרשות עד אשר תוגש תוכנית ולאחר שהוועדה תקבל החלטה בה, או אז תיפתח בפני הנפגעים מההחלטה האפשרות להשיג עליה בפני הגופים המתאימים, ולאחר מכן בפני בית המשפט לעניינים מינהליים. עם זאת מצאתי כי הפגם שנפל בהנחיות מצדיק את ביטולן בשלב זה. לשאלה כיצד יש לממש את שיתוף הציבור מצאתי להעיר כי אין משמעות האמור לעיל היא שיש לקיים הליך התנגדויות פורמלי. די בפרסום ההחלטה מראש, ולבקש את הערות הציבור והיזמים בכתב תוך תקופה קצובה, ולהתייחס להערות אלה בעת קבלת ההחלטה".

השופט ציין כי "אף אם טעיתי בקביעתי שיש לשתף את הציבור, מצאתי כי ההחלטה התקבלה בלי שהונחה בפני הוועדה תשתית עובדתית הולמת. עיון בהחלטות ובפרוטוקולים שצורפו לכתב התשובה מטעם המשיבות מעלה כי ועדת המשנה אימצה את המלצות צוות מהנדס העיר (שיש להניח כי מקורה בהמלצת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית), בלי לבחון אם נתונים אלה מתאימים לעיר חיפה, וגם בפרוטוקול הוועדה המקומית, אף שצוין כי הוגשה הסתייגות, לא נראה כי נערך דיון לגבי התאמת הכללים האחידים לחיפה על כל שכונותיה".

בסיום פסק הדין כתב השופט ג'השאן: "אוסיף כי כיום קיים ויכוח שמאי-כלכלי באשר לשאלה מהי התמורה ההולמת שתינתן לדייר במיזם התחדשות עירונית, שכן תמורות נמוכות עלולות לפגוע ברצון הדיירים להסכים להליך, ואילו תמורות גבוהות יועמסו בסופו של יום על הקבלן. במקרה זה על הקבלן לקבל תמורות אלה על ידי הגדלת מקדם הציפוף (מספר הדירות או שטחן). נראה כי קביעה מהי התמורה שיקבל הדייר ללא בחינה לעומק מהם צורכיה של העיר חיפה (וייתכן שגם מהם הצרכים של כל שכונה) היא קבלת החלטה מבלי שנתונים עובדתיים, כלכליים ושמאיים הונחו בפני הוועדה. משמעות הדבר היא שהיה על הוועדה לקבל נתונים שיאפשרו לה לקבוע כי התמורה שנקבעה על ידי הרשות הממשלתית הולמת את חיפה על כל שכונותיה, וכי אין בקביעת תמורה אחידה אגב הגבלת שיקול הדעת של הועדה כדי להביא לכך שפרויקטים בשכונות מסוימות יהפכו להיות בלתי כדאיים. אני שב ומבהיר כי קביעת כללים היא דבר מבורך, ואיני שולל כי לאחר דיון תגיע הוועדה המקומית לאותה מסקנה שלפיה יש לקבוע תמורה אחידה, אך ראוי כי הדבר ייעשה לאחר קבלת נתונים ועריכת דיון אם המלצות הרשות להתחדשות עירונית הולמות התחדשות עירונית בחיפה".

 


 

 


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

19 תגובות
 1. ר. סגל

  עכשיו גם בית המשפט יודע שהעבריינית המורשעת, אהובה הספן המשופם והמהגר מבני ברק פועלים במחשכים נגד הציבור.
  לחלאות האדם האלה אסור לשמש אפילו יום אחד בבניין העירייה.

 2. כישלון ענק של הדוקטור קליש ויועציה

  למרות כל הדיבורים היפים, בפועל הגישו מסמך מדיניות שאינו מתאים לשכונות חיפה. פשוט עשו העתק הדבק למסמך הארצי. וזה מהנהלת עיר שמתיימרת להבין בנושא.

 3. מזל שיש בית משפט

  הציב מראה מול פני ראש העיר והבהיר לה עד כמה התנהלותה לא משרתת את צרכי העיר והתושבים.

 4. תושב

  בחרנו את חברי מועצת העיר או את השופט? עד מתי התערבות שיפוטית בכל פיפס

 5. עיריית חיפה-לצחוק או לבכות

  בזמן שבערי הלווין בונים ומחדשים ללא היכר,את טירת הכרמל כבר אי אפשר לזהות,בביאליק "עפו" עד אפקה והפכו אותה לפנינה,כך גם באתא,ים,יקנעם ורמות יצחק בחיפה יושנים בעמידה ומתווכחים על דירות התמורה כאילו החישוב וההיתכנות הכלכלית הן מעניינן של הועדות במקום שיתעסקו בתב"עות ובאישורן.
  עשורים ארוכים דיירים מחכים להתחדשות,חלקם עם חוזים חתומים מול יזמים ובעירייה? ממשיכים לישון בעמידה.יוצאים בשיתוף ציבור פה ושם,מעלים תמונות בפייסבוק העירוני וחוזרים לישון עד הקדנציה הבאה של ראש/ת העיר הבא..
  שיתעוררו יגלו שהעיר היא עדיין הכי יפה בארץ אבל מרוקנת מתושבים

 6. שמואליק גלבהרט

  צל"ש לעותרים, ואחריהם לשופט. מגינים על הציבור מפני התנהלות כושלת של העיריה.

 7. מרעל ההנדסה עיריית חרפה

  מקסים איזה מהנדס עירייה מוכשר.
  שוב בתי המשפט מבטלים לאדון אריאל ווטרמן מסמך והחלטות וצותחים ביקורת קשה על תפקודו. הבה נזכיר:
  פרשת טעות באי הפקה במגדל ככר ספר,
  פרשת בנייה לא חוקית ללא אכיפה במפעלי הצק פוסט
  פרשת חוסר תחזוקת הגשרים והתחמקות מאחריות
  פרשת 4 קומות בלי היתר במגדל הקבלן מזרחי ברמת דניה
  פרשת תכנון לקוי של נאות פרס
  פרשת העיבוי הלקוי בחביבה רייך שיצר סלמס חנוק
  פרשת מסמך מדיניות אחי אילת שהועדה המחוזית גלגלה מכל המדרגות בביקורת קשה
  פרשת עמודי עולם השתלטות על בית כנסת
  פרשת חציבת ורדיה – תכנון הרסני וחורבן הואדי עם מפגעים קשים
  פרשת ליקויי התכנון הקשים של האצטדיון בלי גשר הולכי הרגל שהובטח
  כמה עוד נסבול את ליקויי מנהל ההנדסה ומהנדס העיר הזה??

 8. חיפאי

  יופי עכשיו הכל יהיה תקוע עוד עשור שנים.
  מדינת חלם .
  הבניינים לפני קריסה ומדברים על 10 או 12 מ"ר מרפסת.
  מתעסקים בשטויות במקום בעיקר.

 9. רז

  ממה שניתן להבין מהכתבה היזמים שוב ניצחו, ואם קליש היא בצד מול היזמים, אז היא עם התושבים, בית המשפט נתן ליזמים פתח, בצער כפי שהשופט טוען.

 10. הרעיון נכון ומוצדק מאד

  העניין לא בכמה תמורה לכל דייר אלא בכמה דירות נוספטת יצטרכו לממן את התמורה. אין לי בעיה שיזם שבונה 120 דירות במקום 30 יתן לכל דייר 20 מר תוספת אם זה כלכלי עבורו. הבעיה מתחילה כשזה לא כלכלי וכדי לתת תוספת כזו היזם דורש לאשר 200 דירות וכמו חביבה רייך נהיה סלאמס צפוף והרסני.
  ולכן המסמך עקרונית נכון רק היה צריך לפתוח את התהליל לשיתוף ציבור ולמדרג שכונות ורחובות יןתר פרטני

 11. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  לדעתי הפסיקה יותר מזיקה מאשר מועילה
  הלא ההתחדשות העירונית בחיפה מבוצע בשכונות ״חלשות״ שגם כך הכדאיות הכלכלית של היזם גבולית ואם בעלי הדירות (שתמיד ירצו עוד ועוד) ידרשו יותר אזי לא יהיה פרוייקט.
  התביעה נובעת מבצע כסף ונסיון להוריד את רווחיות היזמים ולהפעיל לחץ על הערייה להגדיל את המכפיל .
  עייניינית, יכול להשפיע לרעה על המוטיבציה של היזמים לפעול . חבל .

 12. דירות בחיפה כבר לא נמכרות ב2 שקל ! !

  מרתיח לשמוע ולקרוא כל פעם "שליזמים אין מוטיבציה לבנות בחיפה ללא מכפילים אדירים". אז די!! זה נגמר,הימים האלה של דירות ב200,000 ו250,000 שקל בקרית אליעזר/שפרינצק/שער עליה/נווה דוד עברו מהעולם! דירות ישנות בשכונות הללו נמכרות היום בסביבות 800,000-900,000 שקל ואלו מחירים שלא משקפים פוטנציאל התחדשות אלא מחיר טבעי.דירות 4 חדרים 100 חדשות בכל שכונות החוף אין בפחות מ17,000 שקל למטר(להוציא דירות במחיר למשתכן) כלומר סביב 1.7 מיליון אז על מה ולמה יזמים צריכים לבנות במכפילים של 4 דירות?? אלו מכפילים מסוכנים שעשויים לגרום לצפיפות בלתי נסבלת ואסור שהעירייה תאשר אותם בכזאת מתכונת.ואני כותבת מפוזיציה של דיירת בשכונה שכן רוצה התחדשות ובניינים מחוזקים וחדשים.

 13. מיכאל

  כואב הלב על הזלזול בפרט באזרחים משפחות ובודדים !
  השופט לדעתי צריך לקבוע לא יבנה בית או בניין חדש או מחודש עם פחות מ – 80 מ"ר . שכול הבניינים יראו אותו דבר
  כמו אלו שניבנו בקריית אליעזר , במקום המגרש כדורגל . או כמו של יוסי אברהמי בנאות פרס . מה שיקבע את המחירים העתידיים של הבתים זה המיקום והביקוש . נקודה !

 14. פינוי עינוי

  בפינוי בינוי בקרית אלחעזר באצטדיון יצאו שיכונים מכוערים ממש עם גינה מזערית מוקפים חניות שמסכנות ילדים.
  בברל זה צפיפות הזויה כמו חביבה סלאמס לקחו רחוב קטן וצר העמיסו עליו מאות מכוניות ומשפחות וזה רק ההתחלה יהיו ברחוב עוד 2000 תושבים עוד 1000 רכבים מפינוי בינוי עתידי זה ברור שיהיה אסון
  קרית אליעזר תהיה בלמס גם נוה דוד.
  בדניה או גולדה כמובן לא יאפשרו דבר מזעזע כזה זאת אוכלוסיה חזקה שנלחנת לכן פינוי בינוי בשכונות עם אוכלוסיה שתקנית.

 15. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  נוה דוד כל מגדל 20-30 קומות 100-180 דירות עם 100± רכבים תכפילו 15 בניינים שאישרו יוצא עוד 1500 רכבים על שני רחובות. כבר היום פקקי יציאה בבוקר בגלל רמת חביב עכשיו תוסיפו 1500 רכבים לכל זה. יהיו שם פקקים ורעש לכל כביש בתי הקברות עד המגרשים בפלימן כל היום

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר