מבקר העירייה עופר טל במועצת העיר (צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה)
מבקר העירייה עופר טל במועצת העיר (צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה)

דוח חמור של מבקר העירייה לשנת 2022

בדוח שמתייחס לקדנציה הקודמת מצא מבקר עיריית חיפה שורה של ליקויים: שעות נוספות באגף האכיפה בניגוד לחוק, האגף לרישוי עסקים אפשר לעסקים רבי קהל שחלקם בבעלות העירייה להתנהל ללא רישיון עסק, באגף לרישוי בנייה שוררת אווירה טעונה בין העובדים ומוטיבציה נמוכה, ונושא גיוס העובדים מנוהל בחוסר סדר

פורסם בתאריך: 28.5.24 19:37

מבקר עיריית חיפה עופר טל פרסם היום (שלישי) את דוח מבקר העירייה לשנת 2022, ובו הועלו ביקורות קשות על אגף האכיפה, על האגף לרישוי וקידום עסקים, על האגף לרישוי בנייה וכן בנושאי גיוס עובדים, תקני כוח אדם ותקצובם.

אגף האכיפה

מדוח המבקר עולה כי "נמצאו מקרים שבהם עובדים ביצעו מספר שעות שעובר את המספר המקסימלי של 60 השעות הנוספות החודשיות כפי שהוגדרו בחוזר כוח אדם ובניגוד לחוק. העובדה שהאישור שמתקבל ממינהל התפעול הוא בסיום כל חודש, לגבי שעות שבוצעו בחודש שעבר, וכולל בתוכו גם אישור של מקרים שבהם מספר השעות הנוספות בפועל עובר את המכסה המקסימלית שנקבעה בחוזר – אינה תקינה".

המבקר ציין כי "בשנת 2020 חולקו 10,001 דוחות ובשנת 2021 חולקו 16,546 דוחות. בשנת 2020 היו תקופות ארוכות של סגרים בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, ומספר הדוחות בגין הפרות תקנות הקורונה עומד על כ-4,100 בשנת 2020 וכ-3,750 בשנת 2021. בשנים 2016-2014 ממוצע מספר הדוחות היה כ-5,000 בשנה. בניכוי דוחות הפרות תקנות הקורונה, מספר הדוחות גדל בשנת 2020 לעומת השנים 2016-2014 בכ-1,000 דוחות – עלייה בשיעור של כ-20 אחוז. בשנת 2021 גדל מספר הדוחות לעומת שנת 2020 בכ-6,500 דוחות – עלייה בשיעור של כ-65 אחוז. העלייה הגדולה נבעה בעיקר מגידול בדוחות בגין עישון במקום ציבורי, איסור הכנסה/נהיגה/חניה בגן ומניעת סכנה/מפגע/הפרעה. כמו כן, בשנת 2021 החלו לאכוף סעיפים שלא נאכפו בשנת 2020 כגון רעש ממפלט רכב והחזקת כלב שלא חוסן נגד כלבת".

לפי הדוח, ממוצע ביטולי הדוחות הוא כעשרה אחוזים, אך בדוחות בגין אי ציות להודעת דרישה של המפקח ובגין איסור האכלת בעלי חיים באופן שמזהם רחוב שיעור הביטולים הוא יותר מ-30 אחוז.

האגף לרישוי וקידום עסקים

באשר לנהלים באגף כתב המבקר כי "על אף מורכבותם של תהליכי רישוי עסקים, לביקורת לא נמסרו נהלים פנימיים המסדירים את הליך הרישוי בנושאים הגדרת התפקידים והסמכויות של עובדי האגף, סדרי עבודתם, לרבות יחסי הגומלין ביניהם, והמעקב והבקרה על ביצוע התפקידים ואחר גורמי האישור הפנים והחוץ עירוניים".

על הליך הרישוי נכתב כי "במערכת אין התראות ותזכורות אוטומטיות. המעקב אחרי גורמי הרישוי על ידי עובדי האגף הוא באמצעות דוחות ממוחשבים. על מנת לעמוד ביעדים ובלוח הזמנים למתן מענה לבקשה לרישוי עסקים, יש לפתח במערכת הממוחשבת התראות ותזכורת להליך רישוי עסק". על חידוש רישיונות נכתב כי "מנהל המחלקה וממונה היתרים ורישיונות עסק משנה במערכת הממוחשבת באופן ידני את תוקפו של הרישיון" וכי בדרך זו "ניתן לשנות תוקף רישיון גם אם הרישיון לא שולם בפועל".

באשר לנגישות בעסקים נכתב: "באגף רישוי וקידום עסקים לא נוסף כוח אדם הדרוש כדי להתמודד באופן נאות עם השינויים בהליך הרישוי. כתוצאה מכך, רישיונות עסק מונפקים ללא אישור של תחום הנגישות, וזאת בניגוד לחוק".

באשר לרישוי למשאיות מזון כתב המבקר כי "בתקופה המבוקרת היו ברחבי העיר 11 פודטראקים פעילים, כולם ללא היתר למעט אחד. המשאיות לא מתפנות בסוף היום לחניונים מוסדרים של העירייה, ולכן לא ניתן להנפיק להם היתר רוכלות. גביית דמי שימוש חודשיים מבעלי הפודטראקים מתבצעת בכפוף להיתר רוכלות. מכיוון שלא מונפק היתר רוכלות, בעלי המשאיות לא משלמים לעירייה דמי שימוש. נכון למועד ביצוע הביקורת קיים היתר לפודטראק אחד בלבד והוא משלם דמי שימוש".

מבדיקה של עסקים רבי קהל עלה כי "העירייה אפשרה לעסקים רבי קהל ולעסקים רבי קהל בבעלות העירייה להתנהל ללא רישיון עסק או תוך הפרה מתמשכת של תנאי הרישיון שניתן להם, תוך סיכון שלום הציבור ובריאותו, בלי שנקטה את האמצעים העומדים לרשותה בחוק".

עוד כתב המבקר כי "בדיווחים לראש העיר שמעבירה מנהלת האגף אין התייחסות לעסקים הפועלים ללא רישיון ולסטטוס הטיפול בהם. רוב הדוחות הפליליים מעוכבים באגף רישוי עסקים מעבר לשלושה חודשים שסוכמו כתקופת עיכוב הדוחות המקסימלית על ידי מנהלת התביעה העירונית. נמצאו דוחות שעוכבו באגף לתקופות ארוכות, במשך שנתיים ואף יותר, ונמצאו דוחות שכלל לא הועברו לתביעה העירונית".

 

 

האגף לרישוי בנייה

מהביקורת באגף זה, שנערכה בשנים 2020 ו-2021, עולה כי "לא הוכנו כלל תוכניות עבודה. בשנת 2022 הוכנה תוכנית עבודה, אך מתוך כל המשימות שהועלו בה התקיים כנס אחד בלבד מתוך שני הכנסים שתוכננו. שאר המשימות לא בוצעו כלל". עוד מציין המבקר כי "דוח פיקוח כתנאי לפתיחת בקשה אורך שבועות רבים ומעכב את פתיחת הבקשה".

באשר להתנהלות בתוך האגף נכתב כי שוררת בו "אווירה טעונה בין העובדים ומוטיבציה נמוכה. הביקורת זיהתה מוטיבציה נמוכה בקרב עובדים רבים באגף, תלונות רבות מצדם, טענות לירידה בתפוקות, חוסר יוזמה, היצמדות לרשימת המטלות שלהם (גם אם הרשימה היא מיושנת ואינה תואמת את המצב כיום) ללא רצון להגדיל ראש ולתרום מעצמם, היעדרויות תכופות מהעבודה ואווירה לא חיובית ולא מפרה. הביקורת בדעה שעל אגף משאבי אנוש לפעול בשיתוף עם מנהלת האגף לשפר את התרבות הארגונית הנהוגה בו ולאחות את הקרעים בדרכים המקצועיות העומדות לרשותם".

המבקר טוען כי באגף "לא קיימת שגרת הפקת דוחות שעל פיהם ניתן לקצר את תהליכי העבודה ולטייבם" וכי אל מול היקף רב של בקשות להיתר יש מחסור בכוח אדם. כמו כן, "למרות הפרסום באתר העירייה, במשך תקופה ארוכה לא התקיים מענה טלפוני כללי ומוסדר במינהל ההנדסה בכלל ובאגף הרישוי בפרט, וכל בודק היתרים מקבל טלפונים מהמבקשים ומגורמי המקצוע במהלך כל ימי העבודה ובכל שעות העבודה. במועד הביקורת ניתן מענה טלפוני באגף על ידי 3 מזכירות, כל אחת בשתי משמרות של שלוש שעות כל משמרת. הביקורת בדעה כי על הנהלת מינהל ההנדסה לפעול למתן מענה טלפוני בכל שעות העבודה במינהל ההנדסה בכלל ובאגף רישוי הבנייה בפרט".

הביקורת ערכה בדיקה מדגמית של מספר בקשות לרישוי שטופלו, אשר מצביעה על ליקויים: "במספר מקרים ניכרת התמשכות תהליכים מרגע הגשת הבקשה להיתר ועד לקבלת ההיתר. בין השאר נמצא שיהוי ניכר בין שלב לשלב, שהסתכם בפרק זמן של עד שש שנים וחצי עד למועד מתן ההיתר. ברוב המקרים בודק ההיתרים לא הספיק לעמוד בסד הזמנים שהוקצה לשלב מסוים, ולפיכך הבקשה נסגרה או הוקפצה לשלב הבא".

גיוס עובדים, תקני כוח אדם ותקצובם

המבקר מציין כי בשנים המבוקרות נעשו שינויים ארגוניים רבים בעירייה, ומעיר כי "השינויים בוצעו מבלי שאגף ארגון ושיטות נדרש לבחון מקצועית את הצרכים לשינויים אלה, כמו גם פתיחת תקנים חדשים. אף כי נפתחו 666.69 תקנים חדשים בשנים המבוקרות, ברוב המקרים לא קיימים מסמכים המתעדים את הבקשות להוספת תקנים חדשים ואת המניעים לכך. בנוסף, לא בכל המקרים ניתן לדעת מיהו הגורם או הגורמים שיזמו ודרשו את הגדלת התקנים, כך שייתכן שחלק מהתקנים נפתחו ללא סמכות. מהתכתבויות שהתנהלו במהלך תהליך פתיחת התקנים ניתן ללמוד כי בחלק מהמקרים הדרישה לפתיחת תקנים הגיעה מ'הנהלת העירייה', כשאין בהירות במי מדובר".

הביקורת מעירה עוד ש"כשם שכל תהליך הנעשה בעירייה כרשות מינהלית חייב להתבצע לאחר בחינה מקצועית, ותוך גיבוי בהוראות ביצוע כתובות ומפורטות ובאישורים פרטניים, כך יש לפעול גם במקרה של הגדלת תקנים, שלהם משמעויות כספיות כבירות בהווה ובעתיד".

המבקר קובע כי על העירייה להפסיק לעשות שימוש בעובדים בלתי מתוקננים, ולשם כך על אגף משאבי אנוש בשיתוף האגף לארגון ושיטות לבחון את אופן העסקת העובדים. בבחינת נתוני מצבת העובדים מעבר לתקן עולה כי "שיעור המשרות הבלתי מתוקננות עלה בשנים 2022-2019 ב-11 אחוז. נמצאו עובדים שהחלו עבודתם לפני שנים רבות, אך כיום נחשבים כעובדים בלתי מתוקננים אף כי הם עובדים קבועים או ארעיים".

מספר התקנים המתוקצבים הלא מאוישים בעירייה עמד בזמן הביקורת על 283.46. המבקר ממליץ מומלץ "לבחון את נחיצות המשרות הלא מאוישות, תוך מתן דגש למשרות שאינן מאוישות זמן ממושך, ולהביא לביטולן על מנת שלא יתוקצבו".

בנוגע לרכבי הליסינג שמוצמדים לעובדים כתב המבקר: "אף כי המוסך העירוני ומחלקת התובלה מנהלים – כל אחד בנפרד ובתדירות שונה – מעקב אחר קריאת מד האוץ של כל אחד מרכבי הליסינג, לא הועברו למחלקה למנגנון ולמחלקה לתשלומי שכר נתונים של מספר הקילומטרים שנסע בעל רכב הליסינג מעבר להקצאת הקילומטרים השנתית שהוקצתה לו. במצב דברים זה, המחזיק ברכב לא חויב בגין הקילומטרים העודפים".

המבקר ציין גם כי "העלויות הכספיות המשוערות הנובעות מאישורי אחזקת רכב הסתכמו בשנת 2020 ב-842,300 שקל ובשנת 2021 ב-3,772,650 שקל – עלייה של 348 אחוז. למרות בקשות הביקורת מהמחלקה לתשלומי שכר לקבלת נתונים מדויקים על ההוצאות הכספיות הנובעות מרכיב אחזקת הרכב בשנים המבוקרות לא הועברו אליה נתונים אלה".

 

תגובות

5 תגובות
5 תגובות
  1. אורנה

    עובדי עיריית חיפה רגילים לא לעבוד. זאת ירושה שקליש קיבלה מיהב. היא ניסתה לשנות זאת ולהתייעל, עובדי העירייה נלחמו בה והם ניצחו. היא איננה ויהב חזר, לשמחתם.

  2. הארנונה שלנו מממנת ארגון פשיעה ששמו עיריית חיפה

    עירייה עלובה מושחתת. יו"ר הועד צריך להעיף מיידית ואיתו כל מי שנכנס ב-5 שנים אחרונות לשלוח הביתה ולייצר מחדש עירייה מתפקדת. גם הגריאטרי בן 81 הביתה, למנות ועדה קרואה דחופה שתסדר את ארגון הפשע עיריית חיפה.

  3. שאלה

    למה יור ועד העובדים ומנהלי כח אדם בעירייה לא עומדים לדין ומוגש כתב אישום על השחתת תהליכי קבלה לעירייה ומאות עובדים לא מתוקננים?!

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר