מתניהו אנגלמן (צילום: אוהד צויגנברג)
מתניהו אנגלמן (צילום: אוהד צויגנברג)

דוח מבקר המדינה: ביקורת קשה על אתו"ס והעירייה

דוח מבקר המדינה חושף ביקורת קשה על אתו"ס ועל הממשקים בינה לבין עיריית חיפה. לפי הדוח, העירייה ואתו"ס לא הסדירו את יחסי הגומלין ביניהן בנושא הפקת האירועים, העירייה הרחיבה את תחומי פעילותה של אתו"ס ובכך נגרם כפל תפקידים, לחברה אין מבנה ארגוני והיא נמצאת בגירעון

פורסם בתאריך: 14.7.20 11:00

דוח מבקר המדינה מתניהו אנגלמן שהתפרסם היום (שלישי) חושף ביקורת קשה על אתו"ס – החברה לאמנות, תרבות וספורט של עיריית חיפה – ועל הממשקים ביניהן. הבדיקה נערכה בחודשים מאי-ספטמבר 2019, ובמסגרתה בדק משרד המבקר היבטים שונים הנוגעים לחברה, ובהם תחומי פעילותה, העברת נכסים בין החברה לעירייה, הרכב דירקטוריון החברה, התקנון והתקציב שלה; המבנה הארגוני וכוח האדם המועסק בה, מכרזים והתקשרויות של החברה.

באשר ליחסי הגומלין בין העירייה לאתו"ס קובע מבקר המדינה כי "העירייה ואתו"ס לא הסדירו את יחסי הגומלין ביניהן בנושא הפקת האירועים המצוי בליבת פעילותה של החברה. כך למשל בכל הקשור לתהליכי העבודה בין הצדדים, לקביעת לוחות הזמנים משלב התכנון ועד גמר הביצוע של האירועים, ולהיבטים הנוגעים לתוכן, לכספים ולארגון של ההפקות".

בתשובה לכך מסרה ראש העיר עינת קליש רותם בחודש ינואר כי "מדובר בסוגיה שאינה מוסדרת – לא ברמה הפרוצדורלית, לא ברמה החוקית, ובוודאי שלא ברמה הניהולית, בהיעדר נוהלי עבודה רשמיים וכתובים בין שתי הישויות". אתו"ס מסרה בתשובתה מפברואר 2020 כי היא תפעל ליישם את המלצת משרד מבקר המדינה.

עוד קובע המבקר כי "העירייה הרחיבה את תחומי פעילותה ואחריותה של אתו"ס שלא לפי ייעודה המקורי, בלי לבחון את ההשפעות שיש לכך על גופים עירוניים אחרים העוסקים באותם תחומי פעילות ואת כפילות התפקידים שנוצרה עקב כך בין אתו"ס לגופים עירוניים אלה".

בתשובתה של קליש רותם נמסר כי לא מדובר רק במצב של כפילות אלא במצב שבו כעשרה גופים שונים עסקו בשנים האחרונות בהפקות של אירועי תרבות ובידור בעיר, התחרו ביניהם ולעתים אף פגעו האחד בעבודתו של האחר. ראש העירייה הוסיפה כי לאחר שנכנסה לתפקידה היא הנחתה את כל הנוגעים בדבר שהאחריות להפקות אירועים המיועדים ליותר מכמה מאות משתתפים תהיה של אתו"ס בלבד. עוד מסרה קליש רותם כי לאחר שלמדה ובחנה את הנושא, אין בכוונתה להמשיך במתכונת הנוכחית. מאתו"ס נמסר כי ההחלטה על הרחבת תחומי הפעילות שלה התקבלה לנוכח הניהול הכלכלי היעיל של הפעילויות והנכסים שהועברו לאחריותה, כמו מתקני ספורט ואולמות.

בדוח נכתב גם כי לחברה אין מבנה ארגוני מעודכן ומאושר, והיא לא קבעה מנגנון לקביעת שכר העובדים. מנכ"ל אתו"ס יגאל זאבי מסר למשרד מבקר המדינה בנובמבר 2019 כי "עם אישור התקנון על ידי משרד הפנים יהיה ניתן להציג בפני דירקטוריון החברה הצעה לעץ מבנה, וכך תעשה החברה. מנהל לשכת התאגידים מסר בתשובתו כי יכין, בשיתוף עם מנכ"ל אתו"ס, עץ מבנה ארגוני הכולל הגדרות תפקיד, מתח דרגות ומסלולי קידום לכל אחד מעובדי החברה, יגיש אותו לדירקטוריון החברה לקבלת אישורו, ולאחר מכן הוא יוגש לאישור משרד הפנים". בנוגע לשכר נמסר כי "עם קביעת המבנה הארגוני שלה היא תקבע מדרגות שכר לעובדיה ותבחינים להעלאת שכרם ולקידומם".

עוד נכתב בדוח כי החברה "לא פעלה בנוגע לתרומות שהתקבלו באמצעות הקרן לחיפה בהתאם לנוהל משרד הפנים". בתשובתה של העירייה נמסר כי התנהלות זו היא חמורה וכי לנוכח החשיבות של הקרן לחיפה כגוף המגייס תרומות, ראש העיר תפעל להסדרת היחסים בין הקרן לבין העירייה והחברה. בתשובת החברה נמסר כי בעקבות הביקורת כינס המנכ"ל פגישה שבה סוכם כי החברה תפעל בהתאם להחלטותיה, וכי משנת 2019 יינתן ביטוי בדוחות הכספיים של החברה לתרומות שתקבל.

שני נושאים שבהם קיבלה אתו"ס ביקורת חיובית הם ניהול הנכסים שבאחריותה ("העירייה ואתו"ס הסדירו בשנת 2018 את נושא ניהול הנכסים שהועברו לאחריות החברה בהסכם אחד כולל ומקיף – הסכם בר רשות") וההנגשה ("הפעולות שביצעו העירייה ואתו"ס להנגשת המבנים שבאחריותה של החברה לאנשים עם מוגבלות ופעולות החברה להנגשת אתר המרשתת (אינטרנט) שלה ראויות לציון").

בדוח מתפרסם גם הגירעון של כמה מהגופים שבאחריותה של אתו"ס: "הגירעון של התזמורת עקב הפעילות (לפני חלוקת ההקצבות) היה בשנת 2018 יותר מעשרה מיליון שקל, של גן החיות כ-2.6 מיליון שקל ושל הסינמטק כ-2.3 מיליון שקל. מוצע כי העירייה ואתו"ס יבחנו את תוצאות פעילותו של כל אחד ממרכזי הרווח וינתחו את מרכיבי פעילותו של כל מרכז, כדי להחליט אם להמשיך להפעיל את המרכזים במתכונת הנוכחית וכיצד לעשות זאת". עוד נכתב כי "הבדיקה העלתה כי העירייה ואתו"ס לא גיבשו תוכנית לסגירת הגירעון המצטבר של החברה, שעדיין נותר גבוה ואף עלול לגדול בשנים הבאות. על העירייה ואתו"ס להכין במשותף תוכנית לסגירת הגירעון המצטבר של החברה, שהסתכם ב-31 בדצמבר 2018 בכ-5.4 מיליון ש"ח. כמו כן, עליהן לעקוב אחר יישום התוכנית ולהבטיח ככל הניתן את האיזון התקציבי של החברה בשנים הבאות".

בתשובתה של קליש רותם נמסר כי היא ביקשה מהנהלת אתו"ס להגיש לה תוכנית להבראה, לחיסכון או לניהול שונה של תקציב החברה, אך הנהלת החברה לא עשתה כן. ראש העיר הוסיפה כי בכוונתה לבחון את ההוצאות הקשורות לכל אחד ממתקני אתו"ס ואת ההכנסות של כל מתקן כדי להיערך לשנת 2020, שבה תגובש תוכנית הבראה מסודרת לחברה. בתשובת החברה נמסר כי עקב תקצובה בחסר אין ביכולתה "לפעול לבד לכיסוי הגירעון אשר נגרם שלא באשמתה".

 

 

עיקרי ההמלצות של מבקר המדינה בעקבות הביקורת הם ש"על העירייה ואתו"ס להכין תוכנית לסגירת הגירעון המצטבר בחברה, לעקוב אחר יישומה, לבחון דרכים להעלאת ההכנסות העצמיות של החברה ולהבטיח ככל הניתן את האיזון התקציבי שלה; על העירייה ואתו"ס לגבש תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית בהתאם למסמכי מדיניות ולפי מטרות ויעדים, ולקבוע את תקציב החברה בהתייעצות עם הנהלתה; ועל העירייה ואתו"ס להשלים את הסדרת היחסים החוזיים ביניהן, בייחוד בנושא הפקת אירועים שהוא תחום עיסוק עיקרי של החברה".

עוד נכתב כי "מומלץ שהעירייה תבחן את כפילות התפקידים בין אתו"ס לבין גופים בעירייה ותאגידים עירוניים אחרים שעוסקים באותם תחומי פעילות. על העירייה ואתו"ס ליזום במשותף בחינה מחדש של כל הנכסים שהעבירה העירייה לחברה ושל 'היתרון היחסי' של החברה בניהול של אותם נכסים, כדי שהשימוש בנכסים לטובת הציבור יהיה מיטבי". נוסף על כך, "על אתו"ס לפעול בהקדם לגיבוש מבנה ארגוני מפורט שישקף את היקף כוח האדם בחברה, את המשרות הקיימות בה ואת צרכיה, ולאשרו. כמו כן מומלץ כי החברה תקבע אמות מידה למתן שכר ולקידום העובדים".

בסיכום הדוח נקבע כי "ממצאי הביקורת מצביעים על כך שבמשך השנים הרחיבה העירייה את פעילות החברה והטילה עליה לנהל, לתפעל ולתחזק נכסים שלא לפי ייעודה המקורי, כמו גן החיות. העירייה עשתה זאת בלי שנבחנו המשמעויות של הרחבת הפעילות של החברה ומידת יכולתה לנהל את כל הגופים שבאחריותה ולבצע את כל המשימות שהוטלו עליה. כמו כן לא נבחן נושא היתרון היחסי שלה על גופים עירוניים אחרים העוסקים באותם תחומי פעילות, כמו אגף התרבות בעיריית חיפה, רשות הספורט ותאגידים עירוניים אחרים. במציאות זו, חלק גדול מהגופים שמנהלת החברה גורמים לה הפסד, וכפועל יוצא גרעונה המצטבר -31 בדצמבר 2018 היה כ-5.4 מיליון שקל. כמו כן קיימת חפיפה בתחומי הפעילות של החברה ושל גופים עירוניים אחרים. אשר ליחסי הגומלין בין העירייה לבין אתו"ס, נמצאו ליקויים בעניין זה שטרם הוסדרו, למשל בנוגע להעברת גופי פעילות לניהולה של החברה ולדרך קביעת התקציב השנתי שלה. תמונת מצב זו מלמדת על הצורך לבחון בהקדם את היקף הפעילות של החברה ולמקד את פעילותה בתחומים שבהם יש לה ערך מוסף ויתרון ניהולי, כלכלי או תפעולי ניכר על גופים עירוניים אחרים".

 


 

 


 

תגובות

19 תגובות
19 תגובות
 1. ליאור סלוצקי

  3 2 1 ….תגובת קליש : יונל׳ה אשם.
  אני לא בקיא בפוליטיקה אבל בחרתי לצערי בהזויה. אבל רק מהפוסטים הבנתי שיונל׳ה אשם בכל..גם בקורונה. עכשיו קיבלתי זוית חדשה

 2. יעלי

  הגיע הזמן שיבדקו איפה הכסף טוב טוב ……
  כולם יודעים איפה…..
  כדאי לבדוק את המנכל……..

 3. אבי

  דו"ח מוזמן לא?
  המבקר הזה אמר כשנכנס לתפקידו כי הדוחו"ת שלו יהיו רק חיוביים.
  הוא גנז מספר דוחות על התנהלות ראש הממשלה וממשלתו. מה השתנה?

 4. גילה

  זה בדיוק מה שעינת טוענת בנושא התרבות בעיר. כתבה שבעצם שמחזקת את כל החזון של עינת ומסבירה את הקונפליקטים שלה עם אתוס בשנה החולפת.
  השערה שלי, הפרק הבא בניקוי האורוות יהיה על אתוס.

 5. אני מהעירייה

  זה מתקופת יונה יהב כל המנגנון המנופח הזה. ועוד גם הוסיפו מנהל תאגידים דבר שלא היה קיים אבל היו צריכים למצוא ג'וב לזה שנכשל בתיאטרון….שאריות של יהב

 6. בני

  בסוף מי שאוכל אותה מכל הגרעונות הללו זה ילדי חיפה. בכדי לכסות את הגרעונות, העלו את שכר הלימוד לשיעורי מוזיקה בביט ב-40% למרות שהם לא היו נמוכים מלכתחילה. זה גרם גם לעזיבת תלמידים וגם לעזיבת מורים ולתחושת חוסר יציבות. לא כל מקום מטרתו להרוויח כסף. המטרה היא לספק שרותי תרבות לתושבי חיפה.

 7. שלמה כהן

  כל הכבוד לעינת שעומדת לבצע שם ניקוי אורוות. בלי מבקר המדינה היא גילתה לבד שיש שם כשלים (כשהייתה בישיבות הדירקטוריון). היא גילתה את זה בזכות ההגיון הישר, לא צריך שיהיה לך תואר במנהל עסקים או נסיון ניהולי או להיות גנרל כדי להבין שיש שם משהו לא תקין. יונה יהב היה מעדיף להצלם ליד כל שטות במקום לשבת בישיבות דירקטוריון ובגלל זה אתו"ס ויפה נוף נראים איך שהם נראים.

 8. לדמות הפיקטיבית שלמה כהן הידוע יותר בשם חוה

  לא היגיון בריא הנחה אותה אלא ניסיונה העשיר בפלילים כעבריינית מורשעת…

 9. לימור

  בהצלחה לעינת
  ראש העיר המדהימה
  שבאה לעשות טיפול שורש
  ולהוציא את כל הריקבון והשחיתות מהעיר.
  מברכת אותך שתצליחי לעשות את עבודתך הישרה!

 10. הדו"ח מקומם מדי שנה נבלעים עשרות מליוני שקלים לציבור בחיפה בגלל ניהול כושל ולא מקצועי

  ניקוי האורוות שראש העיר עושה זה לייצר עירייה בתוך עירייה שנקראת מנהלת 2030 ולמנות לשם במכרזים תפורים את פעיליה.
  אתו"ס גוף בכפילות לאגף התרבות. 200 עובדים באתו"ס כשאפשר חצי מההפקות שלהם להחזיר לעובדים באגף התרבות.

 11. לפטר מחר בבוקר את מנהל התאגידים ולשקול העמדה שלו לדין על התרשלות חמורה

  תסבירו לי משהו.
  בעיריית חיפה מעסיקים בשכר בכיר משרה בכירה אדם שהכותרת שלו "מנהל התאגידים".
  לתאגיד יפה נוף אין תקנון אין שלד אין מבנה אין הגדרת סמכויות אין נהלים למכרזים והכל בלאגן וגרעון.
  הדו"ח הוא על 2018 ובדק אחורה עד 2013.
  האם מנהל התאגידים הנוכחי לא צריך להיות מפוטר על דו"ח כזה של תאגיד שהיה באחריותו??
  מי מנהל התאגידים שכושל ככה וממשיך בתפקיד?

 12. עובד עירייה מודאג

  עינת ייש כח….תעיפי את כל התאגידים שלא מתפקדים לכל הרוחות. אתו"ס זה הגועל נפש שהקודם השאיר לך. שם דאגו לג'ובים למקורבים….בלי מכרזים (ג'אמל שווארמה מכירים?) ןעוד כל מיני פרילנסרים. שנים שהריקבון שם חוגג. ואיפה מנהל התאגידים? סתם תפקיד מיותר…במסגרת ניקוי האורוות תקחי בחשבון גם את זה. העיקר כולם העייים יוצאות למינהלת 2030…תמשיכי בדרכך ותוציאי את כל האכלו לי שתו לי…..בהצלחה וטוב שבחרתי בך!!!

 13. חגית

  עינת כל הכבוד לך
  תתחילי להעיף שם את כל הבכירים
  הכסף אצלם בכיסים
  תבדקי את ההיסטוריה והשחיתויות של הבכירים בעבר ובהווה ותקבלי את כל התשובות לכסף ואיפה הוא נעלם……
  הבכירים צריכים לשבת בכלא!!!!!!

 14. 100-200 איש צריכים לקצץ בכפילויות האלה

  אגף התרבות בעיריה לקצץ 25%
  אתוס לקצץ 25%
  מנהלת הורים שבה הכל בכאילו, לקצץ 25%
  מנהל התאגידים – לפטר, להעמיד לדין על רשלנות קשה בניהול יפה נוף ואתו"ס.

 15. דיקלה- לבדוק - מנהל הנדסה

  לבדוק כמה שנים אחורה
  גם את ההוצאות של אתוס
  ולאן הלכו ההכנסות…..
  ולבדוק כמה נכסים קנו בכירי אתוס שרשומים עליהם ואו על הנשים שלהם,
  משהו צריך להתעורר!!!!! הכל שם מושחת
  הם בעצם עובדים במנהל הנדסה אתוס זה סתם הסוואה, כמה עסקאות נעשו שם ….הם דואגים לעצמם ! משיגים אישורים ומקבלים אחוזים מקבלנים
  להעמיד לדין את הבכירים באתוס ויפה שעה אחת קודם

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר