בית הספר ליאו באק (צילום: אריאל מזרחי)
בית הספר ליאו באק (צילום: אריאל מזרחי)

הסרת האסבסט: עימות בין ליאו באק לעירייה

פתיחת שנת הלימודים בבית הספר ליאו באק עלולה להתעכב בשל העבודות להסרת האסבסט מהגג ומהתקרות. מנכ"ל ליאו באק הרב אופק מאיר טוען כי עיריית חיפה היא האחראית לעיכוב, ובעיריית חיפה מפנים אצבע מאשימה לעברו של מאיר וטוענים שהוא מסר לה נתונים חלקיים ומטעים

פורסם בתאריך: 19.7.20 19:32

פתיחת שנת הלימודים הבאה במרכז החינוך ליאו באק עלולה להתעכב בשל העבודות הנדרשות להסרת האסבסט מהגג ומהתקרות של בית הספר. אלא שבעוד שמנכ"ל ליאו באק הרב אופק מאיר טוען כי עיריית חיפה היא האחראית לעיכוב, בעירייה מפנים אצבע מאשימה לעברו של מאיר וטוענים כי הוא מסר לה נתונים חלקיים ומטעים.

כזכור, בחודש יוני העביר המשרד להגנת הסביבה לליאו באק חמישה מיליון שקל לצורך הסרת אסבסט פריך מותז. לטענתו של מאיר, העירייה כבר יצרה קשר עם קבלן אסבסט, עם מפקח ועם מעבדות ואף קבעה תאריך לתחילת העבודות, אך אז התברר לה כי עליה לפרסם מכרז לבחירת מנהל הפרויקט. כעת, משנבחר מנהל, מסביר מאיר כי ייבחרו מחדש קבלני המשנה, ורק לאחר מכן תוגש תוכנית עבודה למשרד להגנת הסביבה שמממן את הפרויקט.

במכתב ששלח היום (ראשון) להורי התלמידים כתב מאיר: "העירייה מודעת להשלכות של העיכוב האפשרי על פתיחת שנת הלימודים, ובכוונתה לעשות ככל שביכולתה על מנת לעמוד בלוחות הזמנים כפי שנקבעו, מתוך כוונה לאפשר את פתיחת שנת הלימודים כמתוכנן. אנו מנהלים שיחה רציפה איתם וחושבים ביחד עם מינהל החינוך של העירייה על פתרונות לאתגרים שעלולים להיגרם כתוצאה מהעיכוב".

עוד כתב מאיר: "מכיוון שביצוע ההסרה הוא באחריותה של העירייה, היא כמזמינת העבודה ביקשה לצאת למכרז לצורך בחירת הקבלן שינהל את הפרויקט כולו. משכך, גם קבלן האסבסט, מפקח האסבסט והמעבדות שעמם כבר נוצר קשר ראשוני, צריכים להיבחר מחדש על ידי הקבלן של העירייה שזכה במכרז. קיבלנו הודעה על בחירתו של הקבלן, והוא זה שיבחר את קבלני המשנה שחייבים על פי חוק להיות מאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה. כמובן שלא נתחיל במלאכת ההסרה אלא לאחר שהמשרד להגנת הסביבה יאשר את ביצוע העבודה לפי תוכנית שתוגש לו בימים הקרובים".

אלא שממכתב ששלחה היום היועצת המשפטית לעירייה עו"ד ימית קליין לרב מאיר ושהגיע לידי "כלבו – חיפה והקריות" עולה תמונה שונה לחלוטין.

"ידועות לכם היטב העובדות שלפיהן מבנה החטיבה העליונה אשר לגביו נדרשות העבודות להסרת תקרות וגג האסבסט הוא מבנה שהוקם על ידי חברת ליאו באק בשנות ה-60 של המאה הקודמת, ומאז ועד היום הוא מופעל ומוחזק על ידי חברת ליאו באק כבית ספר פרטי, באופן בלעדי ועצמאי, ללא כל מעורבות של עיריית חיפה", כתבה קליין למאיר, "יתרה מכך, בהסכם החכירה שנחתם בין הצדדים הובהר מפורשות כי חברת ליאו באק נדרשת להשתמש במוחכר על פי הוראות כל דין, ובין השאר קבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים להפעלתו, לרבות בכל הנוגע לקיום הוראות החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק. נוסף על כך קובע הסכם החכירה את אחריות חברת ליאו באק כלפי העירייה לכל אובדן ו/או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו למוחכר ו/או למקרקעין ו/או למבנה. בהמשך לכך אף נדרשתם לשמור על תקינות הנכס ולעשות בו שימוש סביר וזהיר ולמנוע כל אובדן, נזק או פגיעה. בהתאמה לכך ובידיעתכם המלאה את המצב העובדתי והמשפטי הקיים, פניתם במישרין וללא תלות ו/או מעורבות של העירייה למשרד להגנת הסביבה, ובמכתבכם מ-22 בספטמבר 2019 הצגתם בפני המשרד את הצורך הדחוף בהסרת תקרות אסבסט בבית הספר, וביקשתם מהמשרד מתן מענה ופתרון לכך. העירייה היתה גורם מיודע בלבד למכתב מבלי שנדרשו כל התייחסות מהותית ו/או סיוע מצדה. במילים אחרות, ברור היה גם לכם כבר בעת ההיא כי לא נדרשת כל התייחסות או פעולה אופרטיבית מצד העירייה, לרבות פיקוח או ניהול עניין זה על ידה".

עוד כתבה קליין למאיר כי "היעדר החבות ו/או האחריות מצד העירייה בקשר עם סוגיה זו הובהרו באופן חד משמעי ונחרץ על ידי מנכ"ל העירייה דאז בהתייחסותו מ-12 בנובמבר 2019, שבמסגרתה צוין כי האחריות לביצוע הפרויקט, שהוא פרויקט בעלת חשיבות רבה לתלמידי בית הספר, אינה של העירייה אלא מוטלת לפתחה של חברת ליאו באק, אך יחד עם זאת תומכת העירייה בבקשת ליאו באק לקבלת התמיכה הכספית הנדרשת להסרת המפגעים. עמדה זו חזרתה ונשנתה בישיבה שהתקיימה אצל מנכ"ל העירייה בנוכחותך ב-23 בפברואר, והוסכם כי העירייה תסייע ככל הניתן בהעברת תקציבים ממשלתיים לחברת ליאו באק לצורך כך".

 

 

קליין טענה במכתבה כי רק בחודש יולי 2020, "ולכל הפחות עשרה חודשים לאחר שהיה ידוע לך על הצורך הדחוף בביצוע הפרויקט, פנית לעירייה בבקשה לסיוע בהתנעתו של הפרויקט ובביצועו. תמהני, אם חלפו להם עשרה חודשים מאז ידעתם על הצורך הדחוף בביצוע הפרויקט, מדוע לא עשיתם מאומה כדי לקדמו עד לעת הזו? גרירת הרגליים מצדכם תמוהה ומתחדדת ביתר שאת לנוכח חלון הזמנים שנוצר לביצוע העבודות בתקופת משבר נגיף הקורונה ותקנות שעת חירום שמנעו שהייה של תלמידים במבנה ושל ציבור תושבים בסביבת מקום – עובדה שהיתה מונעת באופן קרוב לוודאי סיכון מיותר לבריאותם ולבטיחותם של התושבים והתלמידים, וגם היה בה ליתן מענה מיטבי ומהיר לביצוע עבודות אלו והשלמתן. רק בעת האחרונה העליתם בפני העירייה את תנאי משרד החינוך להעברת תקציב למימון הפרויקט, בביצועו ובניהולו על ידי עיריית חיפה, אשר התגייסה בנסיבות העניין לקידומו בלוחות זמנים קצובים וקצרים לטובת תלמידי בית הספר ובאי מרכז החינוך, שוב – מבלי שהיה בכך כדי להוות הודאה כי חלה על העירייה האחריות לעשות כן".

קליין המשיכה וטענה כי בית הספר הוא האחראי לעיכוב: "יובהר כי התנהלותכם הכושלת בקידום הפרויקט עד כה הציבה סד זמנים צפוף לביצוע הפרויקט, והכל בסמיכות למועד פתיחת שנת הלימודים תשפ"א. עקב כך ומתוך רצונה לסייע בהשלמת הפרויקט החשוב, התקשרה העירייה עם קבלן שנבחר כדין מתוך רשימת קבלנים של מכרז עירוני קיים, וזה נדרש להתקשר, כחלק מתנאי ההצעה, רק עם חברה מוסמכת בעלת היתר עבודות אסבסט מהמשרד להגנת הסביבה, כולל פיקוח המאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. כאן המקום לציין שהצגת בפני הגורמים המקצועיים בעירייה עמדה שלפיה חברה מסוימת (שמה שמור במערכת; ש"מ) היא החברה היחידה והבלעדית שיכולה לבצע את הפרויקט, שכן בשוק קיימות רק ארבע חברות שמתמחות ומורשות להסרת אסבסט, כאשר שתיים מהן נעדרות רישיון והשלישית אינה מעוניינת לבצע את הפרויקט. באופן תמוה ובניגוד גמור לדיני המכרזים המחייבים, החברה המסוימת כבר החזיקה בהיתר מאת המשרד להגנת הסביבה לביצוע פרויקט האסבסט בבית הספר ליאו באק מבלי שהוצגה בפני התקשרות כדין מול חברה זו ו/או הסכם בתוקף מול החברה לביצוע העבודות. בהתאם לחוות דעתך כי החברה המסוימת היא למעשה ספק יחיד לביצוע העבודות, פנה הקבלן העירוני לחברה זו לקבלת הצעת מחיר לביצוע הפרויקט. החברה סירבה להעביר הצעה בכתב ונאותה לתת רק הצעה בעל פה, ולפיה עלות הפרויקט תהיה 3,900 שקל פלוס מע"מ למ"ר, בניגוד גמור להצעה שהעבירו אליך בכתב ב-22 באפריל, ולפיה המחיר יהיה 2,700 שקל פלוס מע"מ למ"ר. הקבלן העירוני פנה לקבלת הצעת מחיר מחברה נוספת (גם שמה שמור במערכת; ש"מ), וגילה כי המחיר למטר הנדרש על ידה הוא 2,200 שקל פלוס מע"מ למ"ר".

בסיום מכתבה טענה קליין בפניו של מאיר: "אם כן, עינינו רואות כי לא רק שמסרת מידע חלקי ומטעה לעירייה, שלפיו קיימת רק חברה אחת שיכולה לבצע את הפרויקט ועל סמך זה נאותה העירייה לבצע את ההליך, אלא גם שחברה זו 'עושה שרירים'", מסרבת לתת הצעה בכתב, והצעתה בעל פה היא יקרה באופן משמעותי מההצעה של החברה השנייה. ההתנהלות המתוארת לעיל מעלה חשש כבד בדבר התנהלות שלא כדין לקידום חברה מסוימת על פני חברות אחרות הקיימות בשוק, ויוצא כי רצון העירייה לסייע בפרויקט שאינו באחריותה עלול לעמוד לה לרועץ. בנסיבות העניין קיימות שתי אפשרויות – האחת שהעירייה תנהל את הפרויקט בהתאם לכל הכללים והדינים החלים עליה בקשר עם קיום מכרזים והליכי התקשרות כדין, וזאת גם אם ייגרם עיכוב של הפרויקט בגין צורך בהוצאת היתר חדש מהמשרד להגנת הסביבה; והשנייה היא ביצוע הפרויקט על ידכם, לרבות גיוס עצמאי של התקציב הנדרש לביצועו. יצוין כי ככל שתבחרו באופציה השנייה וככל שבחירה זו תסב לעירייה נזק, העירייה תהיה רשאית לפעול להשתת נזקיה על חברת ליאו באק. העירייה חוזרת על עמדתה כי היא רואה בפרויקט חשיבות רבה ומקווה לטובת תלמידי בית הספר ובאי מרכז החינוך כי זה יבוצע ללא כל דיחוי במקצועיות הנדרשת והראויה".

מליאו באק נמסר בתגובה: "בית הספר אינו מקיים את השיח עם העירייה באמצעות התקשורת, אך נתייחס לכמה עניינים עקרוניים חשובים. ראשית, חשוב לציין כי אין כל בעיה בטיחותית ובריאותית במצב הקיים וכי במהלך השנים נערכו באופן עקבי בדיקות ודיגומים ולא נמצאו כל ממצאים, אך לנוכח הנחיות חוק האסבסט החדש אנו מחויבים להסירו עד אוגוסט 2021. ליאו באק רואה בבריאותם של התלמידים ואנשי הצוות ערך עליון, הצליח לגייס את המשאבים הנדרשים מהמשרד להגנת הסביבה, וביחד עם משרד החינוך ועם עיריית חיפה אנו נערכים לקראת ביצוע הפרויקט המורכב והרגיש הזה. הדבר היחיד שחשוב לליאו באק הוא שהעבודה תתבצע באיכות הטובה ביותר לטובת תלמידי בית הספר ובאי המרכז, ושהיא תבוצע ללא כל דיחוי במקצועיות הנדרשת והראויה. על כך עיריית חיפה, משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה ומרכז החינוך ליאו באק מסכימים ורואים את הדברים עין בעין".

מהעירייה נמסר בתגובה: "מכתבה של היועצת המשפטית לעירייה מדבר בעד עצמו".

 


 

 


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

4 תגובות
 1. נ. צוק

  רק לעירייה מותר להתקשר עם ספק יחיד. ע"ע שלמה כהן. סליחה, חוה רימון

 2. חיפאי

  אין צורך למהר…שנת הלימודים לא תיפתח בספטמבר! תסמכו על רן ארז!

 3. שרי

  ראש העיר פוגעת בליאובק בכל דרך. הורסת ומחריבה כל דבר שטוב בעיר הזאת. בי"ס ליאובק הוא מופת וניהול מצוין.

 4. יגיל

  עירייה מטומטמת. זה בית ספר שמשרת את תושבי העיר. הוא לא גובה עלויות כמו בית ספר פרטי אז במקום לתמוך בבית הספר בחרתם להיאבק בו. בושה של הנהגה בעיר חיפה. עו"ד ימית קליין תעבדי במקום להתקטש.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר