מתניהו אנגלמן (צילום: אוהד צויגנברג)
מתניהו אנגלמן (צילום: אוהד צויגנברג)

צו הגנה ממבקר המדינה לסמנכ"ל הכספים ביפה נוף

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הוציא צו הגנה זמני לסמנכ"ל הכספים של תאגיד יפה נוף ישראל גור אריה, אשר מונע לערוך לו שימוע או לפטרו לפי סעיף "תלונה של עובד הציבור שחשף מעשי שחיתות, הפרות חיקוק או פגיעה במינהל תקין". אנגלמן: "קיימת סבירות לכך שמתקיים קשר סיבתי בין תלונותיו למבקר לבין הזימון לשימוע"

פורסם בתאריך: 30.7.20 08:08

מכה קשה ליו"ר דירקטוריון התאגיד העירוני יפה נוף יואב רמתי ולמנכ"לית התאגיד סאלי גליצנשטיין: מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הוציא צו זמני המונע מהדירקטוריון לערוך שימוע או לפטר את סמנכ"ל הכספים ישראל גור אריה. חברי הדירקטוריון, וכן ראש העיר עינת קליש רותם וממלא מקומה נחשון צוק, שהגיעו אתמול (רביעי) לישיבת דירקטוריון שהנושא היחיד על סדר יומה היה עריכת השימוע, התבשרו ברגע האחרון על ידי גליצנשטיין כי אנגלמן הודיע על המניעה לערוך את השימוע, והישיבה פוזרה דקות אחדות אחרי תחילתה.

הפרשה החלה במכתב ששלח רמתי ב-14 ביולי לחברי הדירקטוריון, שעניינו היה זימונו של גור אריה לשימוע לפני פיטורים בפני הדירקטוריון. במכתב ביקש מחברי הדירקטוריון לאשר את זימונו של גור אריה לשימוע. גורמים ביפה נוף טוענים כי רמתי קיבל ייעוץ משפטי לא לעשות כן בשל חוות הדעת של הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרים ברשויות המקומיות במשרד המשפטים שהמליצה לפסול את רמתי מלכהן כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון יפה נוף "לנוכח ניגוד העניינים המקיף, הכרוך בזיקות לספקים המצויים בליבת העיסוק של חברת יפה נוף ואשר מעורבים ברוב הפרויקטים הגדולים שבהם עוסקת החברה".

בשל הייעוץ המשפטי בחרו ביפה נוף בדרך עקיפה, וב-22 ביולי הוציאה גליצנשטיין לגור אריה הזמנה לשימוע בפני הדירקטוריון, שאמור היה להתקיים ביום שני השבוע. "במהלך תקופת עבודתך בחברה התגלו בעיות שונות ורבות אשר מהן עלו חוסר שביעות רצון מהתנהלותך ומתפקודך כסמנכ"ל הכספים של החברה", כתבה גליצנשטיין.

בתגובה לכך שלח גור אריה לרמתי וגליצנשטיין מכתב באמצעות עוה"ד עמית חדד ושי בן נתן. "לבד מהתנהלותו משיקולים זרים ותוך ניגוד עניינים חריף, מוטל על יו"ר הדירקטוריון איסור חוקי על ביצוע פעולה כלשהי בעניינו של מרשנו גם מכוח הפסיקה שלפיה בעל תפקיד הנמצא בשלהי כהונתו שעומדת להסתיים אינו רשאי לעסוק במינויים בגוף שבו הוא מכהן במהלך התקופה שלפני סיום תפקידו. זאת לאור החובה המוטלת עליו לעסוק בענייני מינויים בצמצום, ורק במקרים הנדרשים לצורך מניעת היווצרות ואקום, שבו תפקיד מסוים ייוותר ללא מי שיבצעו בפועל. עניין זה מקבל משנה תוקף לנוכח חשיבות ההחלטה בעניין פיטוריו של סמנכ"ל הכספים של החברה, המהווה תפקיד אמון מהותי, מרכזי וחשוב בחברה – והכל ללא צורך או סיבה של ממש".

עוד נכתב כי "אם בכך אין די, הרי שב-22 ביולי הופתע מרשנו לקבל ממנכ"לית החברה (גליצנשטיין. ב"כ) הזמנה לשימוע שאמור להיערך ב-27 ביולי, ללא שזימונו לשימוע עמד להחלטה בפני הדירקטוריון, לא כל שכן מעולם לא אושר על ידי הדירקטוריון. למרשנו אף לא ניתנה הזדמנות להשמיע את טענותיו בפני דירקטוריון החברה בהתאם לזכאותו על פי כל דין. יודגש כי הזימון לשימוע (שאותו שלחה גליצנשטיין; ב"כ) זהה לחלוטין למכתבו של יו"ר הדירקטוריון ומבוסס עליו באופן המעיד על כך שלמנכ"לית אין כל ידיעה עצמאית על אודות האמור במכתב הזימון לשימוע, ושהוא הוכתב לה על ידי יו"ר הדירקטוריון אשר לו, כאמור, ניגוד עניינים הפוסל את יכולתו לזמן את מרשנו לשימוע. בנסיבות אלו, זימונו של מרשנו לשימוע נעשה בחוסר סמכות, בניגוד לכללי מינהל תקין, בניגוד להוראות כל דין ובחוסר סבירות חמור, ולפיכך הזמנתו של מרשנו לשימוע בטלה מעיקרה. זאת ועוד – מנכ"לית החברה החתומה על מכתב ההזמנה לשימוע נכנסה לתפקידה לפני זמן קצר ביותר, ומינויה טרם אושר, לכאורה, על ידי משרד הפנים. בשל כך היא מחוסרת כל סמכות חוקית לזמן את מרשנו לשימוע. גם מסיבה זו, ובגינה בלבד, הזמנתו של מרשנו לשימוע בטלה מעיקרה".

עורכי דינו של גור אריה דרשו "להודיע לאלתר על ביטול זימונו של מרשנו לשימוע ולהודיע לדירקטוריון על הביטול. אם לא תודיעו על ביטול הזימון לשימוע ועל משיכת המכתב של יו"ר הדירקטוריון ומכתב הזימון לשימוע עד 23 ביולי ייאלץ מרשנו לפנות לערכאות שיפוטיות למניעת קיום השימוע ולשמירה על שמו הטוב והמוניטין הטובים שצבר משך שנות עבודה רבות בחברה, ובכלל". את מכתבם הם סיימו ברמיזה שכעת מתבררת מהותה: "בשולי הדברים אך לא בשולי העניין יובהר כי ללא קשר להתנגדותו התקיפה של מרשנו להבאת הנושא על ידי יו"ר הדירקטוריון הנגוע בניגוד עניינים חריף להחלטת הדירקטוריון, ובלא להיכנס לדופן של הטענות משוללות היסוד המופנות כלפי מרשנו, עומדות למרשנו טענות כבדות משקל נוספות בכל האמור בניסיונותיו של יו"ר הדירקטוריון להדיחו מתפקידו".

למרות מכתב זה בחרה גליצנשטיין להוציא אל הפועל את כוונתו של רמתי לפטר את גור אריה, וביום ראשון קיבלו חברי הדירקטוריון הזמנה לישיבה, שכאמור התקיימה אתמול.

 

 

כעת מתברר כי גור אריה פנה בתלונה למבקר המדינה, וזה הורה לשים סוף, גם אם באופן זמני, לסאגה. אנגלמן הודיע על הוצאתו של צו זמני שאוסר לפטר את גור אריה ולקיים לו שימוע – צו שתקף עד 31 לאוקטובר. מהמכתב, שפרטיו המלאים מתפרסמים כאן לראשונה, עולה התנהלות מטרידה על המתרחש ביפה נוף בראשותו של רמתי. מבקר המדינה כתב כי גור אריה פנה אליו "וטען כי בשל כך שהעביר מידע לביקורת המדינה הנוגע להתנהלות חברת יפה נוף ויו"ר הדירקטוריון שלה יואב רמתי, הוא זומן לשימוע טרם פיטורים. לנוכח האמור, המתלונן ביקש כי אעשה שימוש בסמכות המסורה לי לפי הוראות סעיפים 45א-45ג לחוק מבקר המדינה, ואתן צו שימנע את פיטוריו ובכלל זה ימנע מיפה נוף לקיים את השימוע, וזאת עד לסיום בירור התלונה".

סעיף 45א לחוק מבקר המדינה עוסק ב"תלונה של עובד הציבור שחשף מעשי שחיתות, הפרות חיקוק או פגיעה במינהל תקין", וסעיף 45ג עוסק בסעדים שלפיהם "נציב תלונות הציבור רשאי ליתן כל צו שימנע לנכון ולצודק, לרבות צו זמני, כדי להגן על זכויות העובד, בשים לב לתפקודו הראוי של הגוף שבו הוא עובד".

"לנוכח דחיפות הבקשה התקיים בירור ראשוני עם המתלונן ועם מנכ"לית יפה נוף סאלי גליצנשטיין", כתב אנגלמן, "נוסף על כך התקיימו בירורים ראשוניים עם גורמים נוספים. עיינתי בבקשה ובחומרים שהובאו לידיעתי, ומהם עולה כי המתלונן, אשר עובד בחברה מאז ספטמבר 2012, מסר מידע לביקורת המדינה בדבר חשש להימצאותו של יו"ר החברה (רמתי; ב"כ) בניגוד עניינים, וכי ממצאים לכאוריים המתבססים על המידע שמסר כלולים בפנייתו לביקורת המדינה לבירור תלונה על חברת יפה נוף. מן האמור עולה אפוא כי על פניו הודיע המתלונן על מעשים שעשויים לעלות כדי פגיעה חמורה במינהל התקין".

נקודה חשובה נוספת שהעלה המבקר היא כי "יו"ר החברה, שלגביו העביר המתלונן מידע לביקורת המדינה, הוא שפנה לדירקטוריון בבקשה לאשר זימונו של המתלונן לשימוע טרם פיטורים, וכי הכוונה לפטר את המתלונן התגבשה לאחר שהוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות במשרד המשפטים הכריעה בדבר המשך כהונתו של יו"ר הדירקטוריון, בהמשך למידע שהועבר גם לביקורת המדינה ושבועיים בלבד לאחר כניסתה של המנכ"לית לתפקיד".

במכתב הביע המבקר ביקורת על ההתנהלות של יפה נוף בראשותו של רמתי: "יצוין כי במסגרת הזימון לשימוע וכן במסגרת פגישתנו עם המנכ"לית לא הוצגו מסמכים של החברה המעידים על חוסר שביעות רצון מתפקודו של המתלונן בתקופה האחרונה, וחלק מעילות הפיטורים מתבססות על דוחות ביקורת פנימית שניתנו ארבע שנים לפני המועד שבו זומן המתלונן לשימוע, ודירקטוריון החברה וכן ועדת הביקורת שדנו בדוחות לא מצאו עילה לפיטורי המתלונן. לפיכך, נראה בשלב זה כי קיימת סבירות לכך שמתקיים קשר סיבתי לכאורי בין תלונותיו של המתלונן (על רמתי; ב"כ) למבקר המדינה לבין הזימון לשימוע".

אנגלמן סיכם וכתב: "לאחר שבחנתי בכובד ראש את מכלול הנסיבות והשיקולים, ובכלל זה את הצורך להגן על זכויות המתלונן מחד גיסא ואת האתגרים הניצבים בפני יפה נוף בעת הזו מאידך גיסא, החלטתי בתוקף סמכותי להוציא צו זמני, ולפיו יפה נוף לא תפעל לפיטורי המתלונן, ובכלל זה לא תקיים את השימוע לשקילת פיטוריו במועד שנקבע או בכל מועד אחד; המתלונן ימשיך למלא את תפקיד סמנכ"ל הכספים ללא כל פגיעה במעמדו, בסמכויותיו ובזכויותיו כעובד; החברה תדאג לסביבת עבודה ראויה ולא פוגענית למתלונן; המתלונן יקפיד למלא את כל תפקידיו ומשימותיו בהתאם להוראות המנכ"לית, ובכלל זה יחתום על הדוחות הכספיים לשנת 2019 שהגיש לדירקטוריון, שאם לא כן אשקול לאפשר ליפה נוף למנות עובד שיבוא בנעליו של המתלונן לביצוע משימות שהמתלונן מסרב לבצען. צו זמני זה יעמוד בתוקפו עד 31 באוקטובר או עד למתן כל צו הוראה אחרת על ידי – המוקדם מביניהם. אין במתן צו זמני זה כדי להביע עמדה בשאלת צדקתה או אי צדקתה של התלונה. לא נעלם מעיני הקושי שבקיום יחסי עבודה תחת צו הגנה, בפרט בנסיבות העניין, אך ככל שהצדדים ישכילו לשמור על שגרת העבודה ועל כבוד הדדי ניתן יהיה לקיים בירור מהיר לצורך הכרעה בתלונה בהקדם".

חבר מועצת העיר מוטי בליצבלאו, המשמש דירקטור ביפה נוף: "מי שקרא את המלצתה של הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות במשרד המשפטים למד כי משרד המבקר עסק בכשרותו של רמתי לכהן כדירקטור ביפה נוף ולא פרסם מסקנותיו. אפשרי כי מסקנותיו דומות להמלצת הוועדה של משרד המשפטים. חברי סיעת הירוקים ואחרים דרשו מראש העיר עינת קליש רותם לא למנות את רמתי לדירקטור ביפה נוף. גם לאחר המלצת משרד המשפטים דרשנו להדיחו וקליש רותם ממשיכה לגבות אותו, עד כי נאלצתי לבקש סעד מבית משפט. עכשיו מתגלה עוצמת השערורייה סביב מינויו של רמתי ליו"ר דירקטוריון יפה נוף, ויש חשש לכאורה לתרומתו למשבר בין יפה נוף למשרד התחבורה. כמה עצוב שקליש רותם מחפשת ראשים במקום לעסוק בשיקום היחסים עם משרד התחבורה ולדאוג לעיר שרבים מתושביה בחרו בה לראש העיר".

מיפה נוף נמסר בתגובה: "החברה נמצאת בעיצומו של תהליך לחיזוק התשתיות הארגוניות ולהתאמתה של החברה לאתגרים השונים, לרבות הטמעת תרבות ארגונית חדשה, ערכים ומקצועיות. החברה לא מתכוונת לעסוק בעניין העסקתו של עובד זה או אחר".

 


 

 


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

16 תגובות
 1. לילי

  איזו בושה. משרד מבקר המדינה גוף הזוי ומביש. האשם העיקרי ובין המובילים למה שקורה בחברת יפה נוף זה סמנכ"ל הכספים. היה שותף לכל הכשלים שנמצאו בדוח הביקורת של מבקר עיריית חיפה בשנים 2015-6 ועוד ביקורות שנערכו. עד לאן הגענו שמשאד מבקר המדינה יתן לו "הגנה"

 2. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  האם אנגלמן בדק את המקרה או שהיה חותמת גומי לפקידיו ממשרד מבקר המדינה בצפון?

 3. אפי כהן

  מסתבר שהעבריינית המורשעת קיבצה סביבה חבורה של נוכלים ופושעים (לכאורה כמובן) שמשמידים את העיר וממלאים את כיסיהם על חשבון התושבים. עוד שלוש שנים נגרש אותם ואת חברי קומנדו המופרעים מחיפה.

 4. כל הכבוד למבקר

  רמתי עד כדי כך בפאניקה, שאפילו בט' באב הוא שולח אנשים להגן עליו. חלאה

 5. אליהו

  הכתבה מסולפת ומלאה שקרים כל התהליכים ביפה נוף מבוצעים בליווי עו"ד . המבקר סימן מטרה לפני כשנה ומעולם לא הזמין את יור יפה נוף לשיחה והוא מוטה באופן חד צדדי משיקולים זרים.כל המהלכים האלו נועדו לסכל את הוצאת הדוחות של מבקר העיריה בהם דמות
  סמנכל הכספים מצטירת כמושחתת ואז זה לא יעזור הרכבת יצאה מהתחנה וחברת יפה נוף תנקה מעצמה את השחיתות שדבקה בה.

 6. לילי

  למי שכתב כל הכבוד למבקר – כדאי שיבדוק את דבריו. נראה שזה מישהו ש"מובל ע"י הנוכלים" כל השותפים שמופיעים בביקורות שנערכו על יפה נוף. ימים יגידו…

 7. השקוף

  כמו שאמרתי מי שמנסה לנקות אורוות ישנות בונה אורווה חדשה 5 כוכבים דה לוקס!!!!!די כבר לא נמאס לך!!!!אה רגע יהב לא הוזכר על ידך? לא יכול להיות….כנראה לא לקחתם את הכדור הנכון הבוקר!!!!

 8. קצה הקרחון של שחיתות יפה נוף

  זן נבלה וזו טריפה. סמנכל הכספים שחתום על שחיתויות המטרונית הרגיש שהכסא בוער תחתעו, ורץ ראשון להגיש למבקר המדינה חומרים על התנהלות רמתי בקשרעו עם יפה נוף. רמתי ניסה לפטר אותו כדי לנסות למנוע זליגת המידע על עצמו, בשימוש בשחיתויות המטרונית מלפני 4 שנים. שניהם צריכים להיות בחקירות משטרה, ברור שרמתי מנןע מלכהן לא כיו"ר ולא דירקטור ביפה בלוף וכל החברה הזאת צריכה להיסגר, מצטערים סאלי בטוח תמצאי תפקיד אחר.. לסגור מיידית את יפה בלוף ולפתוח חברת תשתיות עירונית. לפתוח עשר שנים אחורה את כל דוחות וספרי החברה בועדת חקירה ממלכתית ולשים סוף לרקבון ולשחיתות במכרזי תשתיות כולל הרכבת הקלה והמטרו בתל אביב מליארדים מכספי הציבור יורדים לטמיון על שחיתות ממוסדת של חברות תכנון וקבלני המשנה שהן מעסיקות בחוזי עתק

 9. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  כעובד לשעבר של החברה. עזבתי רק מהשחיתויות שהיו שם. עדיין מתפלא איך משאירים אותו בחברה.

 10. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  נשמע שזאת שחיתות ארוכת שנים, שניהם כנראה לקחו חלק מהותי

 11. דודו

  1. שמבקר המדינה יבדוק למה ישראל גור אריה "עזב" את מקום העבודה הקודם לפני בואו לי פה נוף.
  2. ישראל במקוך גבוה במושחתים שהיו ב 6 שנים האחרונות היפה נוף.
  3. "חושף השחיתות" הנו אחד מאלו ששיחקו 6 שנים במעבדת הכסף של יפה נוף! היום המפלט אחרון ישראל נאחז בקרנות המזבח! כל זה תרגיל לעוד שכר גבוה של כמה חודשים. לאחר שימצא האמת שהוא חלק מהקנוניה שום מקום עבודה נורמלי לא יעסיק אותו…אמן כן יהי רצון.

 12. אנונימי

  איך מאשרים לסמנכל כספים שנמצא בחברה משנת 2012 שכל החברה מושחתת, הרי ברור שהוא חלק מזה, או שהוא עובד גרוע שלא הצליח למנוע שחיתויות. בכל מקרה הוא חייב לעוף. אם המנכלית לא סומכת עליו איך מחייבים אותה שהוא ימשיך לעבוד שם, הזיה…

 13. סמנכ"ל חלש

  איך אותו סמנכ"ל דגול לא מנע את הפטרסה עם הקמת מסלולי המטרונית שפתאום גילו ששכחו להעביר איזה כבל ואז היו צריכים לבנות הכל מחדש

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר