מתווה "מפרץ החדשנות" (הדמיה: משרד אדריכלים יער-קורין)
מתווה "מפרץ החדשנות" (הדמיה: משרד אדריכלים יער-קורין)

מפלה נוספת למתווה "מפרץ החדשנות" בוועדה המחוזית

הוועדה המחוזית דחתה בקשה של עיריית חיפה לפעול לביטול הקמתו המתוכננת של אתר לאחסון גפ"מ - גז פחממני מעובה המכונה גז בישול - ממזרח למתחם בתי הזיקוק. הנימוק: למתווה הבוסרי שמציע פינוי של מפעלים מזהמים אין תוקף

פורסם בתאריך: 3.2.20 07:58

כחודשיים לאחר שנדחתה בקשתה של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לקדם הסדרי תחבורה חדשים שישרתו את מתווה "מפרץ החדשנות" מכיוון שהוא בוסרי, נכשל המתווה בשל נסיבות דומות במבחן נוסף בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה – חיפה בראשותו של איתמר בן דוד.

בהחלטה שקיבלה הוועדה בישיבתה בשבוע שעבר היא דחתה בקשה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של עיריית חיפה לפעול לביטול הקמתו המתוכננת של אתר לאחסון גפ"מ (גז פחממני מעובה המכונה גז בישול) במתחם קרקעות הצפון ממזרח למתחם בתי הזיקוק.

ההחלטה התקבלה במסגרת גיבוש ואישור הערות הוועדה המחוזית לתוכנית המתאר הארצית החדשה לתשתיות משק האנרגיה (תמ"א 41). התמ"א החדשה שיוזם משרד האנרגיה נועדה להבטיח שטחים לתכנון תשתיות האנרגיה הארציות. בהוראות התוכנית המתארית נקבע כי יוקם אתר גפ"מ חדש במתחם קרקעות הצפון, בכפוף לאישור תוכנית נוספת שמכוחה כבר ניתן יהיה לאשר היתר בנייה.

מתווה "מפרץ החדשנות" שיוזמת רמ"י ואשר הוצג לפני כשנה נקרא בתחילה תוכנית "צפון ירוק" וכיום הוא קרוי גם תוכנית השלד "שער המפרץ – עמק החדשנות". המתווה מציע באופן דקלרטיבי פינוי מפעלים מזהמים במפרץ חיפה לטובת הקמת מתחמי מגורים חדשים, ולפי מצגת שהכינה רמ"י מתחמי בתי הזיקוק וקרקעות הצפון נמצאים בתוך גבולותיו.

לפי פרוטוקול ישיבת הוועדה המחוזית ביקשה עיריית חיפה באמצעות הוועדה המקומית שלה "לבטל את אתר הגפ"מ המוצע בקרקעות הצפון", וזאת מכיוון ש"האתר סותר את מדיניות הממשלה בשנים האחרונות להפחתת סיכונים במפרץ וכן את תוכנית 'מפרץ החדשנות' המקודמת בימים אלה על ידי רמ"י". הוועדה המחוזית דחתה על הסף את בקשת העירייה וכתבה בהחלטתה: "עוד מוקדם מדי לקבוע בשלב זה את מערכת התשתיות בתוך ועבור תוכנית השלד 'מפרץ החדשנות' – תכנון חדש למפרץ חיפה למצב עתידי שבו יוצאו המפעלים של התעשייה הכבדה הפטרוכימית מהמפרץ. ממילא תוכנית זו, שהיא חסרת המעמד הסטטוטורי כרגע, תידרש בעתיד לשינויים סטטוטוריים ברמה ארצית ומחוזית, ובמסגרתם תיקבע גם מערכת התשתיות, כולל מתקני התשתית הארציים, בהתאם לתכנון שיקודם".

התמ"א החדשה, שנמצאת בשלב הערות הוועדות המחוזיות לקביעותיה ובשלבים הבאים תועבר לאישור המועצה הארצית והממשלה, גוברת על תוכנית המתאר הארצית לאתרי גפ"מ (תמ"א 32/1) שאושרה בדצמבר 2017. עם זאת, בשתי התמ"אות נקבע כי שטחו של אתר הגפ"מ בקרקעות הצפון יהיה 70 דונם והוא יחל לפעול רק לאחר פינוי אתר אחסון הגפ"מ הקיים בקרית אתא. עוד נקבע בשתי התוכניות כי תוכנית מפורטת לאתר החדש תלווה בסקר סיכונים שייערך לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

שתי התמ"אות מצטרפות למעשה לרשימת התוכניות אשר מנציחות את מפרץ חיפה כמוקד תעשייה כבדה וחומרים מסוכנים. בחודש אפריל 2006 אושרה תוכנית הקובעת כי אתר קרית אתא "יפעל עד להקמה ולהפעלה של אתר גפ"מ מרכזי לאזור חיפה והצפון על פי תוכנית מתאר ארצית". בחודש אוקטובר 2013 קבעה המועצה הארצית מועד מוגדר לפינוי האתר – סוף שנת 2030 – ובכך החישה את קידום חלופת מתחם קרקעות הצפון.

 

 

בתוכנית המתאר הארצית לאתרי גפ"מ שאושרה לפני כשנתיים תוכננה חלוקה גיאוגרפית של אתרי מלאי הגפ"מ ונקבע כי באזור חיפה והצפון יאוחסן שליש מכלל המלאי – בסך הכל כ-20,000 טון – באתרים יבור וקרקעות הצפון. תוכנית מפורטת לאתר אחסון הגפ"מ בקרקעות הצפון אכן הוכנה, אך בחודש ספטמבר 2016 הודיע יו"ר המועצה הארצית דאז אביגדור יצחקי על דחיית הדיון בהעברת התוכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור עד להשלמת השלב הראשון של סקר הסיכונים המצרפי למפרץ חיפה ולהצגת ממצאי הסקר שהמשרד להגנת הסביבה הופקד על הכנתו בפני המועצה הארצית.

בחודש יולי אשתקד פורסם השלב הראשון של הסקר, אך הוא טרם נדון במועצה הארצית. התמ"א החדשה לתשתיות משק האנרגיה מאפשרת לשנות את תוכנית המתאר הארצית המאושרת לאתרי גפ"מ, אך למרות זאת גם התוכנית החדשה מטמיעה את אתר אחסון הגפ"מ בקרקעות הצפון, והמהלך זוכה כעת גם לרוח גבית מהוועדה המחוזית, שהוסיפה בהחלטתה לדחות את בקשת עיריית חיפה: "האתר הוא בהתאם לתמ"א 32/1 שנערכה בראייה ארצית וקבעה ששליש ממלאי הגפ"מ יאוחסן באזור חיפה – באתרים יבור וקרקעות הצפון. לאתר אחסון הגפ"מ בקרקעות הצפון אף הוכן תכנון מפורט, לרבות עריכת תסקיר השפעה על הסביבה. יודגש כי לא ניתן לבטל אתר זה בטרם ניתנה חלופה ברמה ארצית, אך טרם נעשתה עבודה בעניין".

יצוין כי במתחם קרקעות הצפון קיימת גם תוכנית שיזמה החברה הממשלתית תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (תש"ן) שמאפשרת לבנות בו אתר חדש למיכלי אחסון דלק גולמי ומוצריו בשטח של 553 דונם. מטרת התוכנית שאושרה בחודש אפריל 2018 היא לפנות לאתר החדש שלוש חוות מיכלי דלק ישנות הנמצאות במפרץ חיפה ומופעלות על ידי תש"ן – חוות הטרמינל בקרית חיים, חוות אלרואי בקרית טבעון ומתחם 20 אקרס בנמל חיפה בסמוך לעיר התחתית.

בהחלטתה לקדם גם את הקמת אתר אחסון הגפ"מ בקרקעות הצפון שוב העבירה הוועדה המחוזית מסר ולפיו מהלך מחייב לקידום שינוי ייעוד של קרקעות יוכל להתבצע רק במסגרת תוכנית בנייה מגובשת, הכוללת תקנון ותשריט המתאר את גבולותיה המדויקים, לכל השטח שמוצע לשנות את ייעודו, ואשר תוגש למוסד התכנון הרלוונטי לשם דיון בה.

חלפו כשנתיים מאז תחילת תכנונו של מתווה "מפרץ החדשנות", אך עד היום לא בוצע המהלך שיאפשר להגדירו כתוכנית סטטוטורית מחייבת – פרסום הודעה רשמית בדבר הכנת תוכנית בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבנייה וקביעת תנאים למתן היתרי בנייה או למניעתם בתחום התוכנית בתקופת הביניים של השלמת הכנתה (כלומר עצירת היתרי בנייה למתקנים חדשים במפעלים כמהלך מתבקש לנוכח הכוונה לפנותם).

עיכוב המהלך אינו עולה בקנה אחד עם המסקנה שלפיה קיים צורך דחוף בפינוי המפעלים המזהמים מהמפרץ. מסקנה זו נשענת על ההכרה הממסדית בכך שבמפרץ חיפה "המפעלים הקיימים מהווים חסם סביבתי ופיזי לפיתוח", כפי שכתבה לשכת התכנון המחוזית לפני כשנה וחצי בדוח מעקב ובקרה שהכינה על יישום תוכנית המתאר המחוזית (תמ"מ 6).

 


 

 


 

העסקה שחלמתם עליה מחכה לכם כאן. היכנסו עכשיו לזירת הנדל״ן של חיפה

 

תגובות

5 תגובות
5 תגובות
 1. אסון חיפה

  ממשלות ישראל כולן החליטו שמפרץ חיפה יהיה פח הזבל לכל התשתיות וככה זה נשאר. אף ראש עיר לא הצליח למנוע את המצב ההרסני וכולם לקחו דמי שתיקה ושוחד מיסים

 2. מה זה משנה

  לא יהיה פינוי בינוי בקרית חיים. לא תהיה התחדשות עירונית.
  רוצים לתת לדיירים 12 מטר ברוטו שזה 8 מטר נטו. אף דייר לא מסכים.
  קרית חיים תיראה אותו דבר גם בעוד 40 שנה.

 3. מהפח אל הפחת

  ראשון לציון 270 אלף תושבים. עד סוף הקדנציה היא תהיה לעיר השלישית בגודלה לאור הפיתוח הענק בצריפין. כנל פתח תקוה בסירקין. חיפה תהפוך לעיר החמישית או שישית בגודלה. הציבור מסרב הלאה להיות מסורטן ועובר

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר