חשמול מסילות הרכבת (הדמיה: גרינשטיין-הר גיל אדריכלות נוף)
חשמול מסילות הרכבת (הדמיה: גרינשטיין-הר גיל אדריכלות נוף)

רכבת ישראל נחושה לסיים את פרויקט החשמול ב-2023

מהדוח התקופתי של חברת רכבת ישראל עולה כי לוחות הזמנים להשלמת ביצוע פרויקט חשמול מסילות הרכבת נותרו על כנם והוא צפוי להסתיים בעוד כשלוש וחצי שנים בלבד - בחודש דצמבר 2023. המשמעות: העמקת החיץ בין העיר לים

פורסם בתאריך: 29.3.20 07:57

הדוח התקופתי של חברת רכבת ישראל לשנת 2019 מלמד כי נותרו על כנם לוחות הזמנים להשלמת ביצוע פרויקט חשמול מסילות הרכבת והוא צפוי להסתיים, כולל במקטע החיפאי, בעוד כשלוש וחצי שנים בלבד – בחודש דצמבר 2023. בדוח שפורסם בשבוע שעבר צוין כי "ביצוע החשמול יתבצע בצורה מדורגת בכל הרשת הרכבתית, ולהערכת החברה, נכון למועד פרסום הדוח, יישום הפרויקט צפוי להסתיים בסוף שנת 2023".

משמעות הדברים היא שלא חל שינוי ביחס ללוחות הזמנים להשלמת ביצוע הפרויקט שפורסמו כבר בדוח התקופתי של רכבת ישראל לשנת 2018. בדוח הקודם צוין כי בקו נהריה-באר שבע, אשר כולל את חיפה, יושלם החשמול עד לדצמבר 2023, ובכך יושלם ביצוע הפרויקט בכללותו. ההיצמדות ללוחות הזמנים בדוח החדש אינה מובנת מאליה, מכיוון שדחיית מועדי השלמת הביצוע של פרויקטי תשתית מורכבים אינה תרחיש יוצא דופן.

חשוב לציין כי העבודות להקמת תשתיות החשמול בחיפה יחלו מן הסתם זמן רב לפני המועד שנקבע להשלמתן, בשל מעבר המסילות בסביבה עירונית צפופה.

פרויקט החשמול צפוי להגביר את מהירותן של הרכבות, לתגבר את תדירותן ולצמצם מפגעים סביבתיים לנוכח הפחתת זיהום אוויר ומטרדי רעש הנובעים מהפעלת הרכבות. הפרויקט מתבסס על תוכניתה של רכבת ישראל לחשמול עילי של מערך המסילות הארצי (תת"ל 18) שאושרה לראשונה בוועדה לתשתיות לאומיות (הוות"ל) באוגוסט 2013, לאחר מכן אושרה בנובמבר 2014 בממשלה, והודעה על אישור התוכנית פורסמה ברשומות בדצמבר 2014. הזמן הרב שחלף בין המועדים של שתי ההחלטות נבע מביצוע הליך הפקדה מחודש לשני נדבכים בתוכנית, שאינם קשורים להכרעה על התוואי העילי.

במסגרת התוכנית יותאמו להפעלת רכבות בחשמל במקום בדיזל 420 ק"מ של קווי מסילות קיימים ומתוכננים, ובהם קו מסילת החוף. עם זאת, רכבות המשא אינן כלולות בתוכנית החשמול וימשיכו לפעול בדיזל.

למרות יתרונותיו התחבורתיים של פרויקט החשמול, יישומו בחיפה יחמיר את חיץ המסילות הקיים בין העיר לים, וזאת מכיוון שתשתיות החשמול כוללות רצף של עמודים לאורך המסילה ומתיחת חוטי חשמל ביניהם. בפברואר 2012 סיכמו עיריית חיפה, רכבת ישראל, משרד התחבורה ומשרד האוצר על הסדר פשרה שבו עוגנה התחייבותם לפעול לשיקוע מסילת הרכבת בפארק הכט בעלות של חצי מיליארד שקל במקטע באורך של כקילומטר וחצי. בעקבות ההסדר ביטלה העירייה עתירה וערר שהגישה נגד תוכנית החשמול.

בהסדר נקבעו שני מתווים למימוש השיקוע בפארק הכט, אך הוות"ל בהכרעתה בתוכנית לא אימצה אפילו אחד מהם. בהחלטתה כתבה הוות"ל כי היא אינה צד להסכם בין העירייה לרכבת ישראל, ש"לא הטיל כל חיוב על הוועדה ולא צמצם את שיקול דעתה התכנוני". גם בהחלטת הממשלה לאשר את התוכנית לא הוכללו בה הוראות המחייבות לשקע את המסילה בחיפה. בנסיבות אלה הופנו תקוותיה של העירייה לתוכנית נוספת של רכבת ישראל – התוכנית להכפלת מסילות החוף (תת"ל 65).

 

 

לפני כעשרה חודשים התברר שתוכנית ההכפלה אמנם מחויבת להסרת החיץ מחופי העיר, אך דוחה את הביצוע לעוד 20 שנים לפחות. בהחלטתה ביוני אשתקד נענתה הוות"ל לבקשת רכבת ישראל לפצל את תוכנית ההכפלה לשני חלקים – חלק דרומי מתחנת חוף הכרמל עד לשפיים, וחלק צפוני מתחנת לב המפרץ עד לתחנת חוף הכרמל. לפי החלטת הוועדה, החלק הדרומי יבוצע עד לשנת 2030 והחלק הצפוני העובר בתוך חיפה מיועד לביצוע עד לשנת 2040.

עם זאת, הדוח התקופתי החדש של רכבת ישראל מלמד שעדיין ניתן להיאבק לשיפור המצב. כמו הדוח לסיכום שנת 2018, גם הדוח התקופתי החדש סוקר "תהליכים נדרשים ליישום במסגרת ביצוע תוכנית החשמול", ובהם "שיקוע מסילות רכבת באזור פארק הכט בחיפה ושיקום נופי לאורך חופי חיפה בכפוף להסכמות שהושגו מול עיריית חיפה במסגרת תוכנית החשמול או במסגרת תוכנית אחרת אשר תגובש על ידי הצדדים". למרות הנכונות העולה מהסקירה בדוח לביצוע השיקוע בפארק הכט, לנוכח העובדה שכבר הוקצה לכך בעבר תקציב, ניתוח המצב מלמד שבשלב זה לא ניתן לעשות זאת מהסיבה הפשוטה שלא קיימת תוכנית מאושרת לפרויקט שיקוע מסילות בחיפה – לא בפארק הכט ולא במקטעים אחרים. התוכנית הרלוונטית היחידה – תוכנית ההכפלה – רחוקה מאוד מאישור, ומהדוח התקופתי החדש כבר עולה בבירור שהחשמול יקדים את השיקוע.

אז מה בכל זאת יכולה עיריית חיפה לעשות כעת? על פניו נראה שקיימות שתי אפשרויות: האחת היא לנהל מאבק ציבורי לביטול פיצולה של תוכנית ההכפלה וליישומה בתוך חיפה בלוחות זמנים מהירים, והשנייה היא לנהל מאבק להחרגתו של פארק הכט מהמתווה התכנוני הנוכחי ולקידום תוכנית נפרדת לשיקוע המסילה רק בתחומו, תוך שימוש בתקציב השמור לכך. שני מסלולי המאבק עשויים להוביל לכך שהמופע החזותי הפוגעני של תשתיות החשמול יימשך זמן קצר עד לביצוע השיקוע שכבר יכלול חשמול תת קרקעי, ובכך יוסר החיץ.

בהקשר זה יש לציין כי ההכרה העקבית של רכבת ישראל במחויבותה לשיקוע המסילות בפארק הכט, כפי שעולה מהדוח התקופתי, עשויה לשמש מנוף לקידום הדרישה לשיקוע המסילות לאורך כל חופי חיפה ואף לשינוי שלבי הביצוע של השיקוע המתוכנן.

מאבק אפקטיבי להסרת החיץ יהיה המשך טבעי לפעילות שהובילה לתכלית זו עינת קליש רותם עוד לפני שהפכה לראשונה לנבחרת ציבור באוקטובר 2013. התנועה להחזרת העיר אל חיפה שהוקמה בשנת 2012 בראשותה של קליש רותם ראתה בתוכנית החשמול הזדמנות להסרת חיץ המסילות מחופי העיר וניהלה בעניין זה מאבק רחב היקף. אמנם קליש רותם עסקה עוד קודם לכן בפעילות ציבורית, אך המאבק להסרת החיץ סימן לראשונה את היותה מועמדת פוטנציאלית להנהגת העיר.

בהתנגדות שהגישה התנועה בראשותה לתוכנית החשמול הוצגה דרישה להתנות את ביצוע החשמול בכך ש"מסילת הברזל העילית תוסר ויתאפשר מעבר חופשי להולכי רגל במפלס הקרקע בין העיר לחוף הים לכל אורך חופי חיפה", ובמקביל "יישמר מעמדה של חיפה כצומת ראשי של רכבות הנוסעים בצפון הארץ". עוד נכתב בהתנגדות: "הוות"ל נקראת לאמץ ראייה כוללנית ורחבה מעבר לזווית הצרה של הרכבת ולהכיר בכך שהפתרונות לפיתוחה של חיפה מחייבים הסרת חיץ המסילה לחלוטין – בשיקוע מלא או במנהור או בחלופה שעוקפת את העיר ממזרח – על מנת לפנות את התוואי לשימושים עירוניים וליצור נגישות לים לכל אורכה של העיר".

אלא שהוות"ל דחתה את ההתנגדות וכתבה בהחלטתה: "מכלול הבעיות שעליו הצביעה המתנגדת הוא עניין שצריך להיבחן במסגרת התכנונית המתאימה ולא במסגרת תוכנית החשמול. את הטענות בדבר פגיעה מתוואי המסילה ראוי לבחון במסגרת תכנונית לתכנון פיזי של המסילה ולא במסגרת תוכנית לשינוי שיטת הינע במערך מסילות קיים".

על אף שבהחלטתה מלפני כשש וחצי שנים העבירה למעשה הוות"ל את הדיון הציבורי בסוגיית חיץ המסילות אל תוכנית ההכפלה, עיריית חיפה בראשותה של קליש רותם אינה מנהלת בקדנציה הנוכחית מאבק פומבי להסרת החיץ, וזאת למרות שבמהלכה התקבלה ההחלטה הפוגענית לעיר לפיצול תוכנית ההכפלה.

 


 

 


 

העסקה שחלמתם עליה מחכה לכם כאן. היכנסו עכשיו לזירת הנדל״ן של חיפה

 

תגובות

11 תגובות
11 תגובות
 1. תושב שער עליה

  ביזיון בחרנו קליש רק בגלל הבטחתה לבטל את החיץ והחשמול של המסילות.
  מקווה שהיא עוד תתעורר ומילה שלה זאת מילה דבר שנדיר בפוליטיקה העכשווית.

 2. גד

  מיקי חיימוביץ והחברים שלה קיבלו חצי מהתיקים בממשלה, מקווה שזה ישנה משהו באפלייה של העיר המוזנחת הזאת.

 3. להב

  מוזר מאוד שכביש החוף ושדרות ההגנה בכלל לא מוזכרים בהקשר לנושא. האין גם הם מהווים חיץ שיוצר מפגע סביבתי רחב הן מבחינת זיהום אוויר והן מבחינת רעש? הרי עבור כביש החוף ושדרות ההגנה (+ נתיבי המטרונית) אף תכנית לא נבנתה או אפילו הוגשה עקרונית. מעקף דרך הכרמל הוא אכן חלופה /פתרון הולם, אך אין הוא מחליף את תוואי המסילה לאורך חיפה שמשמש לתפעול, דיור ציוד נייד, מוסכים ושלוחות נמל חיפה (בנוסף להיות המסילה ציר הגעה עיקרי לביה"ח רמב"ם, מרכזית חוף הכרמל, נמל חיפה ומרכז העיר)

 4. גל

  כביש החוף מפריד בין השכונות לים. הכביש גורם להרבה יותר רעש וזיהום מהרכבת. הוא לא הולך לשום מקום ולכן אין שום טעם במאבק הזה, המאבק גורם לפגיעה בשירות הרכבתי לתושבי הצפון. היה אפשר לקדם את חלופת שיקוע המסילה אבל אי אפשר להעלים את הרכבת יש מאין, זה דורש סכומים אסטרונומיים שגם לפני משבר הקורונה לא היה כדאי להוציא.

 5. הייתי שם

  רגע של הוגנות –
  את ההתנגדות לחישמול, את הדרישה והפשרה לשיקוע בפארק הכט תחילה (בשל ה"קלות" היחסית לביצוע מכיוון שמדובר בשטח פתוח, בלי מורכבויות רבות מידי) כמו גם הדרישה לשיקוע לאורך כל קו המים בחיפה הובילה כבר העירייה הקודמת. וכמובן יש אין סוף תיעוד… מצד שני – עשתה זו בדרכה העקומה.
  חשיבות עצומה לשבירת האבן בחומה. כשהיום ברור לחלוטין שמדובר במחסום לא סבירר. כך ששינוי תודעתי נוצר.

  עינת קאליש סירבה למתווה הפשרה בשלבים והתנגדה לכל דבר שאינו הכל או כלום ובנתה מנושא זה את כוחה הפוליטי.
  "קל" (יחסית) להתנגד לכל דבר. מצד שני… להביא לכדי הגשמה של משהו ממשי, וישים זה כבר סיפור אחר… אז קיבלנו כלום בפיתה.

  מדהים מצד שני להבין שאין די בחתימות של משרד האוצר והתחבורה שמולן ואיתן הושגו הסכמים לשלביות. יש בכך פגיעה משמעותית ביכולת להתנהלות הרשויות ולאמוון שיש לרשותיות זו בזו ובינן ובין הציבור….

 6. מלך הרכבת

  לתושבי חיפה המפונקים. המתמטמים. רכבת ישראל קימת לפני שחשבו אלכם מ 1892. עז מאט כבוד לרכבת ישראל. אחרת ידלגו על תושבי חיפה. ובחיפה הרכבת תמשיך לפעול על רכבות דיזל. חבורת של בכינים אדיוטים

 7. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  מלך הרכבת אני גר בסמוך למסילות בשער עלייה נכון להיום כדי להגיע לים יש לעבור במחילות כמו עכברים.
  בכל העולם המתקדם כמו ברצלונה הרכבת מתחת לקרקע והחוף מונגש לכל הציבור.
  כביש החוף שקרוב למסילה לא סואן כמו תדירות הרכבות
  שלא נדבר שלאחר החישמול תדירות הרכבות ייגבר.
  כמו כן גם המסילות מפרידות בן פארק הכט המהמם לפארק שיקמונה ההיסטורי.

 8. מלך הרכבת

  רכבת ישראל… צריך לדליג על 2 תחנות בחיפה בלית בררה) אני איתי עוקף את מסילת בחיפה. אם תושבי חיפה לא רוצים רכבת אז בבקשה. התוכנית הי לחשמל עד חוף הכרמל . משם בקטרים היברדי דואלי עד המרכזית החדשה. מישם לחשמל את כול תחנות בצפון. פשות לתת להם את מבוקשם באפוך. אבל לתוכנית הזו צריך רכש לפחות של 80 קטרים הברידי דואלי ולחליף את כול ה 72 הקטרים המזהמים של ווסלו. ❤❤

 9. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  מלך הרכבות צריך להחליף אותך בסוסיתא

 10. מלך הרכבת

  תושבי חיפה אתם חבורה של מפונקים בילתי נסבלים לא סתם רכבת ישראל דלגה אלכם ואם תידברו יותר מידי אתם תחזרו לבית אם אוטבוס נמאסתם כבר יטמבלים

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר