עיריית חיפה (צילום: בועז כהן)
עיריית חיפה (צילום: בועז כהן)

עובדי התברואה קיבלו הודעה על קיזוז שכר

לאחר התייעצות של ראש העיר עינת קליש רותם עם הממונה על השכר במשרד האוצר, הנהלת עיריית חיפה שלחה היום לנהגים ולעובדים באגף התברואה הודעות על קיזוז שכר באופן חלקי בגין עיצומים. העובדים שאינם שובתים התבקשו לחתום על הצהרה כי לא נטלו חלק בשביתה החלקית שמתקיימת, לטענת ההנהלה

פורסם בתאריך: 21.7.22 07:59

הנהלת עיריית חיפה שלחה היום (חמישי), בהנחייתה של ראש העיר עינת קליש רותם, לנהגים ולעובדים באגף התברואה הודעות על קיזוז שכר באופן חלקי בגין שביתה חלקית (עיצומים). כמו כן מתבקשים העובדים שאינם שובתים לחתום על הצהרה מפורשת כי לא נטלו חלק בשביתה החלקית שמתקיימת, לטענת הנהלת העירייה, בימים אלו באגף התברואה.

המכתבים הוצאו בשל השביתה האיטלקית שמנהיגים עובדי התברואה, לטענת הנהלת העירייה, כפי שפורסם לראשונה ב"כלבו – חיפה והקריות". ארגון עובדי העירייה הכחיש את קיומה של שביתה איטלקית, אך בהנהלה מסתמכים על תלונות של תושבים שמתקבלות זה שבוע במוקד העירוני על אי פינוי אשפה בכמה מוקדים, ובהם רחוב גוט לוין שבה מתגוררת קליש רותם. אמש נשלחו המכתבים למנהלי החבלים בעירייה על מנת שאלה יעבירו אותם לידי העובדים הבוקר.

ברקע הדברים התקיימה אתמול פגישת זום בין קליש רותם לממונה על השכר במשרד האוצר יוני פת, שבה השתתפו גם נציגים מאגף משאבי אנוש של העירייה והיועצת המשפטית עו"ד ימית קליין. הפגישה התקיימה בעקבות פנייתה של קליש רותם לממונה על השכר בבקשה לבחון את העסקתם של עובדי העירייה במטרה להבטיח "התנהלות תקינה, מסודרת ומבוקרת". כזכור, ימים אחדים לפני הפנייה הכריז ארגון עובדי העירייה הכריז על סכסוך עבודה באמצעות ההסתדרות בשל התנגדותו לתוכנית ההתייעלות המתוכננת, שבמסגרתה יקוצצו 15 מיליון שקל מתקציב העירייה – דבר שבארגון טוענים כי יפגע בתנאי השכר של העובדים. יצוין כי שליחת המכתבים לעובדי התברואה נעשתה לאחר התייעצות של ראש העיר עם הממונה על השכר.

 

 

המכתבים שנשלחו הבוקר מנוסחים בהתאם לנוסח מסמך הנחיות הממונה על השכר במשרד האוצר על קיזוז שכר עקב שביתה או שביתה חלקית. בחלק הראשון, תחת הכותרת "הודעה לעובד בדבר תשלום שכר ראוי", נכתב: "הובא לידיעתנו כי עקב שביתה חלקית (עיצומים) אינך מקיים עבודה תקינה ומלאה. אבקש להביא לידיעתך כי עובדים המשתתפים בשביתה חלקית (עיצומים) יקבלו שכר חלקי בלבד ('שכר ראוי') בעד העבודה שבוצעה בפועל. כל תשלום שישולם לעובדים לפני קביעת השכר הראוי יראו אותו כמקדמות".

עוד נכתב כי "עובדים הנוקטים שביתה חלקית (עיצומים) לא יועסקו בעבודה נוספת ולא יהיו זכאים לתמורה בגינה כמפורט להלן: שעות נוספות וכוננויות – האישורים הקבועים למכסות של שעות נוספות וכוננויות יושעו. עובדים הנוקטים שביתה חלקית לא יידרשו לבצע שעות נוספות ולהיות כוננים, ולפיכך לא יהיו זכאים לתמורה בגין רכיבים אלו. אי לכך, כל עובד שיבצע שעות נוספות או כוננויות בתקופת העיצומים, מבלי שביקש הממונה עליו אישור לכך מסמנכ"ל העירייה, לא יהיה זכאי לתשלום בגינן. במקרים חריגים שבהם הדבר נדרש עקב צרכי עבודה, באישור מראש ובכתב מהסמנכ"ל, ניתן לאשר לעובד ביצוע שעות נוספות או כוננות בעת עיצומים, ובמקרה כזה העובד יהיה זכאי לתשלום בגין השעות הנוספות או הכוננות בהיקף שביצע ולא יותר מההיקף שאושר לו כאמור.

"משמרות – במקרה שבו העיצומים גרמו להפסקת העבודה במשמרות או לפיצול יום עבודה וכיו"ב, לא ישולמו לעובדים תגמולים או תשלומים בגין עבודה במשמרות או בגין פיצול יום עבודה. שכר עידוד (פרמיות) – השאלה אם ישולם שכר עידוד, ואם כן באיזה שיעור, תיבחן בכל מקרה לפי נסיבותיו, בשים לב לאופיים של העיצומים ושל שכר העידוד הרלוונטי לעובדים הנוקטים בעיצומים. קביעה זו תיעשה על ידי הסמנכ"ל ויהיה לה תוקף רק לאחר שתאושר על ידי אגף השכר במשרד האוצר. החזר הוצאות רכב, אש"ל ודמי כלכלה – לעובדים הנוקטים עיצומים לא ישולמו תשלומים בעד הזמן שבו נקטו עיצומים עבור החזר הוצאות רכב משתנות, אש"ל ודמי כלכלה, אלא אם כן היציאה בתפקיד קיבלה אישור מראש ובכתב מהסמנכ"ל".

חלקו השני של המכתב הוא הודעה בדבר אי השתתפות בשביתה או בשביתה חלקית, ובו מודיעה הנהלת העירייה לעובד כי בשל נקיטת עיצומים הוא אינו מקיים עבודה תקינה ומלאה. אם העובד אינו משתתף בה, הוא מתבקש לחתום על הצהרה כי הוא לא נוטל בה חלק, ואם לא יחתום, הדבר ייחשב כ"עובד שהשתתף בשביתה".

לאחר שהעובדים קיבלו את המכתבים שלח יו"ר ארגון העובדים אמנון עידו מכתב חריף לקליש רותם, שבו נכתב: "ארגון העובדים קיבל בתדהמה רבה את הודעותייך לעובדי אגף התברואה בדבר תשלום שכר ראוי תוך האשמת עובדים אלו בביצוע עבודה חלקית בלבד. אבהיר כבר עתה כי עצם שליחת מכתב זה מעידה שוב על היותך מנותקת לחלוטין מהקורה בעיריית חיפה ומהשירותים הניתנים לתושבי העיר, לרבות צרכי אגף התברואה עצמו".

עידו הוסיף: "לצערי הרב, את ויועצייך השונים יושבים ספונים לכם במגדל השן, ללא קשר אמיתי לעובדי העירייה, לעבודה הקשה והמסורה הנעשית בתנאי מזג אוויר קשים ולצרכי התושבים בתקופה זו של חודשים יולי-אוגוסט. אין כל חולק כי עבודת איסוף האשפה אינה מתבצעת במלואה, אך הדבר אינו נובע מביצוע עבודה חלקית או מהאטה בקצב העבודה, נהפוך הוא – עובדי התברואה המסורים מבצעים את עבודתם בתת תנאים, תוך תקינה חסרה של כוח אדם וללא קיומם של תנאים בסיסיים כגון אספקת מי שתייה, מקלחות, מבני שירותים ויתר התנאים הדרושים לביצוע העבודה.

"התעקשותך לפגוע בעובדי העירייה מובילה בסופו של יום גם לפגיעה אנושה בתושבי העיר, תוך שאת ואת באופן בלעדי מונעת מהם את היכולת לקבל שירות ראוי לו זכאי כל תושב, והכל בשל האגו והרצון לפגוע בארגון העובדים ובעובדי העירייה, שוב על מנת להסיט את האש ממך אל עבר ארגון העובדים.

"נבהיר כי אין לך כל זכות חוקית לפגוע בשכרם של עובדי העירייה המבצעים את עבודתם על הצד הטוב ביותר, שכן העובדה כי חלק מהאשפה אינו נאסף היא אך ורק בשל היעדר תגבור עובדים ואיוש תקנים כנדרש. האשם לכך רובץ לפתחך. ארגון העובדים מודיע כי היה ותבחרי לפגוע בשכרם של עובדי התברואה, תהיי צפויה להיתבע באופן אישי לתשלום שכרם, לרבות פיצוי בגין הלנת שכר, שכן אנו מתריעים כי אינך רשאית לפגוע בשכרם של העובדים, תוך הפגנת אדישות מצדך".

"ניסיונך להלך אימים על עובדי התברואה המסורים לא יצלח. הם ימשיכו לבצע את עבודתם על הצד הטוב ביותר ובנסיבות הקיימות, תוך תקווה כי תתעשתי ותפעלי לאיוש התקנים החסרים ולמתן התגבור שניתן כל השנים בתקופות אלו. עם זאת, ועל אף התנהלותך הפסולה, אני מנצל במה זו כדי לשוב ולקרוא לך לשבת לשולחן המשא ומתן עם ארגון העובדים באופן ישיר ובלתי אמצעי, לא דרך שליחים ולא דרך יועצים".

 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

2 תגובות
  1. יעל

    לגבי מסירות העובדים: אני ראיתי במו עיני השבוע בתחילת רחוב גורדון מרכז זיו בשעה 08:00 בבוקר, 2 פועלי תברואה יושבים על ספסל,מכונית הזבל ניכנסה לרחוב וכשראו אותי ניכנסו לגינה הציבורית שליד והמשיכו לשבת שם. עובדים קשה הם לא. הבנתי שבעיריה יש משכורות עתק לעובדי תברואה. צריך לקצץ להם אותה.

  2. מאיר חן

    עובדי התברואה עובדיםנקשה ובשטח,בחמסין ובגשמים.לא קרה שלא פינו את האשפה,הגרוטאות והלכלוך ברחובות.
    אז בואו נתייחס דבר ראשון לטענתם בדבר תקינה חסרה.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר