יואב רמתי (צילום: בועז כהן)
יואב רמתי (צילום: בועז כהן)

רמתי מבקש מבית המשפט לדחות את העתירה נגדו

בתשובתו לעתירה שהוגשה נגדו ונגד ראש העיר עינת קליש רותם טוען יו"ר דירקטוריון התאגיד העירוני יפה נוף יואב רמתי, שהשעה את עצמו מהתפקיד, כי "העתירה רוויה בהשמצות, בהאשמות ובתיאוריות קונספירציה מבלי שהעותרים טורחים לתמוך האשמות אלה בתצהיר". את מצבו של התאגיד הוא תולה בראש העיר הקודם

פורסם בתאריך: 20.8.20 15:10

יו"ר דירקטוריון התאגיד העירוני יפה נוף יואב רמתי, שהשעה את עצמו מהתפקיד, השיב היום (חמישי) לעתירה שהגישו חבר מועצת העיר מוטי בליצבלאו, המשמש חבר דירקטוריון ביפה נוף וחבר בוועדת הביקורת של התאגיד, ועמותת שומרי הסף – התנועה להגנת ערכי שלטון החוק נגד עיריית חיפה, ראש העיר עינת קליש רותם, יפה נוף ורמתי. בעתירה, שהוגשה ב-13 ביולי, התבקש בית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, "להורות למשיבים 1 ו-2 (העירייה וראש העיר; ב"כ) לאמץ ללא כל שיהוי את מסקנותיה של הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות במשרד המשפטים בעניינו של המשיב 4 (רמתי; ב"כ) ולבטל את מינויו כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון של יפה נוף", וכן "לערוך לו הסדר ניגוד עניינים שלפיו הוא יימנע מלטפל בעניינים הנוגעים ליפה נוף ובעניינים הנוגעים לפרויקטי תשתית להנדסת חשמל, אלא באישור היועצת המשפטית ובתנאים שהיא תקבע".

בתשובתו מבקש רמתי לדחות את העתירה על הסף בטענה להיעדר תצהיר אשר תומך בעובדות שנכתבו בה. באמצעות באי כוחו עוה"ד יאיר אבני ולימור פורר טוען רמתי כי "לעתירה לא צורף כל תצהיר ביחס לעובדות הכלולות בו. בהיעדר תצהיר תומך לא הוכיחו העותרים אף לכאורה את זכאותם לסעדים המבוקשים על ידם, ודי בכך כדי להביא לדחיית העתירה על הסף. אי צירוף תצהיר בתמיכה לעובדות העתירה הוא חמור שבעתיים כאשר מדובר בעתירה שמתבססת רובה ככולה על טענות עובדתיות ומתיימרת לקבוע כבר בפתח העתירה כי 'העובדות המתוארות בעתירה מגוללות מסכת מעשים חמורים של הפרת אמונים בניגוד עניינים וקיים חשש שיש בהם אף היבטים פליליים'. בהיעדר תצהיר, ומשכתב העתירה רווי בהאשמות בדבר חוסר ניקיון כפיים של המשיבים אשר מופרחות אל חלל האוויר מבלי שאיש מהעותרים מוכן להצהיר עליהן, ולא בכדי, הרי שדין העתירה להידחות על הסף".

עוד נכתב כי "העותר 1 (בליצבלאו; ב"כ) הוא חבר מועצת העיר מטעם סיעת הירוקים – אחת מהסיעות המהווה אופוזיציה למשיבה 2 (קליש רותם; ב"כ), ועתירה זו היא עוד 'כלי' עבור העותר לצורך ניגוח פוליטי של ראש העיר וחברי הקואליציה. ייאמר כי אין חולק על חשיבותה של האופוזיציה בעבודת המועצה ועל הצורך בפיקוח אפקטיבי על הנהגת העיר, אך 'המצאת' עובדות ועירוב והצגת תיאוריות קונספירציה מופרכות אשר נעדרות כל אחיזה במציאות אינם חלק מתפקידו של חבר המועצה, גם אם הוא אופוזיציונר. העתירה רוויה בהשמצות, בהאשמות ובתיאוריות קונספירציה המיוחסות על ידי העותרים למשיב ולראש העיר גם יחד, והכל מבלי שהם טורחים כלל לתמוך האשמות אלה בתצהיר, שכן מטרת העתירה מבחינת העותרים היא פרסום בתקשורת המקומית ולא הצגת עובדות אמיתיות לבית המשפט. ואם אין די בכך, הרי שכשלושה שבועות קודם לדיון בבית המשפט בעתירה להדחתו של המשיב מכהונתו כיו"ר דירקטוריון יפה נוף חתם העותר על בקשה לכינוס ישיבת מועצה שלא מן המניין, כאשר אחד מהנושאים המוצעים על סדר יומה של מועצת העיר באותה ישיבה שלא מן המניין הוא לא אחר מאשר הדחתו של המשיב מכהונתו כיו"ר דירקטוריון יפה נוף – דבר המלמד על כך שגם העותר סבור כי אין ממש בעתירתו. לגבי העותרת 2 (שומרי הסף; ב"כ) הרי שהיא מצטרפת לעתירה זו ככל הנראה על מנת לשוות לה נופך ציבורי ולעמעם את העובדה שמדובר בעתירה של חבר אופוזיציה שכל הדרכים לניגוח הקואליציה וראש העיר הן כשרות בעיניו, לרבות הגשת עתירה המלאה בעובדות סרק".

עוד נכתב בכתב התשובה כי רמתי הוא "מהנדס חשמל במקצועו, בעליה של חברות גדולות וותיקות שעוסקות בתכנון, בפיקוח ובייעוץ בתחום עבודות חשמל בפרויקטים גדולים, והעניק במשך שנים רבות שירותי תכנון בתחום החשמל והתאורה בפרויקטים של תשתיות דרכים, גם בפרויקטים של יפה נוף. המוניטין רב השנים שלו והיכרותו רבת השנים עם יפה נוף הם הסיבה לכך שראש העיר מסרה לידיו במסגרת ההסכם הקואליציוני את ראשות דירקטוריון יפה נוף, כאשר מטרתם של המשיב וראש העיר היתה להשיב את החברה לימים שבהם שמה הלך לפניה במקצועיותה, ובעמידתה בלוחות זמנים והחשוב מכל – בניהול תקין".

לטענתו של רמתי, "ב-4 בדצמבר 2018 הוא מונה על ידי מועצת העיר ליו"ר דירקטוריון יפה נוף, כאשר עיסוקו, כמו גם העובדה שבמשך שנים נתן שירותים בתחום הנדסת החשמל ליפה נוף, היו ידועים לחברי המועצה, וככל הנראה גם היוו את אחת מהסיבות העיקריות למינויו. טרם המינוי נדרש המשיב למלא שאלון ניגוד עניינים, כאשר סעיף 7 לשאלון דורש מהמועמד לפרט קשרים שיש לו באופן אישי עם החברה שאליה הוא צפוי להתמנות ו/או קשרים שיש לגוף אחר שהוא בעל עניין בו עם אותה חברה. המשיב השיב על הקשרים שיש לו או לחברות שהוא בעל 50 אחוז ומעלה ממניותיהן עם יפה נוף. לפי הנחייתה של היועצת המשפטית לעיריית חיפה, המשיב לא פירט קשרים של חברות שבהן הוא לא בעל עניין אך מספק להן שירותים כקבלן משנה בפרויקטים של יפה נוף. כך או כך, המשיב הפסיק לספק שירותים לאותן החברות והודיע להן על סיום עבודתו עמן באותם פרויקטים סמוך לאחר חתימת ההסכם הקואליציוני ועד טרם המינוי".

בהמשך טוען רמתי כי "עוד טרם יבשה הדיו על המינוי וטרם דרכה כף רגלו במשרדי יפה נוף, הגישו החשב של יפה נוף ישראל גור אריה וחבר המועצה מסיעת הירוקים ירון חנן, אשר פרש מאז מחברותו במועצה, תלונה למבקר המדינה אשר מייחסת למשיב ניגוד עניינים על בסיס מעשים לכאורה שנטען כי עשה שנים קודם לכן, בהיותו אדם פרטי וספק של חברת יפה נוף, וזמן רב טרם מינויו. המשיב והעירייה נדרשו להשיב לתלונה, תשובתו של המשיב ניתנה ב-1 ביולי 2019, ועד היום לא פורסם דוח ולא ניתנה כל התייחסות של מבקר המדינה בעניין זה. בעקבות התלונה שהוגשה למבקר החליטה היועצת המשפטית לעירייה לפנות לוועדה למניעת ניגוד עניינים במשרד המשפטים על מנת שזו תחווה את דעתה אם קיים ניגוד עניינים במינויו של המשיב לתפקיד יו"ר הדירקטוריון. הוועדה ביקשה לקבל מיפה נוף נתונים שונים, ובכלל זה את רשימת ספקיה ואת היקף הפרויקטים שבהם מעורבים כל אחד מהספקים ביפה נוף. יפה נוף העביר רשימה של 730 ספקים, והמשיב נדרש להתייחס לרשימת ספקים זו ולפרט לוועדה עם מי מהם יש לו קשרים עסקיים".

לטענתו של רמתי, הוא מסר לוועדה את תשובתו ופירט את רשימת הספקים שעמם עבד ועם אלו ספקים הוא עובד נכון לאותו היום בפרויקטים שכמובן אינם קשורים ליפה נוף: "בתגובה שלחה היועצת המשפטית לעירייה, על סמך נתונים שאותם היא קיבלה מחברי הנהלת החברה, ובהם גור אריה, התייחסות לספקים שעליהם הצביע המשיב ככאלה שהיו לו ו/או שיש לו עמם קשרים עסקיים, והציגה מצג שלפיו מדובר בספקים העיקריים של יפה נוף. עוד טענה היועצת המשפטית בתגובתה לוועדה כי 27 ספקים (מתוך 730 שהועברו על ידי יפה נוף) שלמשיב היה ו/או יש קשר עסקי מקצועי איתם, מחזיקים כולם ביחד בהיקף חוזים של 4,115,089,641 שקל. המשיב הגיב למכתבה של היועצת המשפטית וטען כי העובדות מוצגות על ידיה באופן מטעה ומעוות, והצביע על כך שמתוך 27 הספקים שלהם הוא מספק שירותי תכנון ו/או ייעוץ בתחום החשמל, שלא במסגרת פרויקטים ביפה נוף, לחמישה מהם אין חוזים פעילים ביפה נוף. היקף החוזים של 22 הספקים שלהם מספק המשיב שירותי ייעוץ ו/או תכנון חשמל עמד על כ-293 מיליון שקל – כ-7.1 אחוזים מההיקף שעליו דיווחה היועצת המשפטית לוועדה למניעת ניגוד עניינים – שמתוכם היקף החוזים של שני ספקים בלבד מול יפה נוף עומד על כ-255 מיליון שקל – כ-87 אחוז מהיקף החוזים של אותם 22 ספקים. בנתונים אלה, שב והסביר המשיב, הרי שחתימתו על הסדר לניגוד עניינים, שמכוחו ממילא הוא יהיה מנוע מלהשתתף בכל ישיבה העוסקת בכל אחד מ-22 הספקים הללו, תסדיר ותפתור את החשש לניגוד עניינים. המשיב שב וטען בפני הוועדה לניגוד עניינים כי זהו הסדר מקובל ושכיח בשירות הציבורי, שזהו ההסדר שאותו הציעה היועצת המשפטית לעירייה ושזהו הנתיב שיש ללכת בו".

 

 

רמתי טוען כי "ב-29 ביוני 2020 ניתנה חוות דעתה של הוועדה תוך התעלמות מוחלטת מתגובתו ומהנתונים שהובאו בפניה. התעלמות זו אינה בגדר השערה אלא עולה גם מרשימת המסמכים שבסמך ההחלטה – רשימה שממנה עולה כי תגובת המשיב לא עמדה בפני הוועדה עת נתנה את החלטתה. המשיב ביקש לפנות לוועדה על מנת להעמיד אותה על טעותה ועל העובדה שהיא לא התייחסה בהחלטתה לתגובתו, וביקש גם מראש העיר לאפשר לו למצות את ההליך בפני הוועדה בטרם תקיים דיון במסקנותיה. החלטה זו היא סבירה ולא נפל בה כל פגם שכן עולה בבירור שמפאת תקלה כלשהי לא עמדה תגובתו של המשיב בפני הוועדה – תגובה שהנתונים הכלולים בה יכולים היו לשנות את חוות הדעת באופן שלא היה נבחר האמצעי הקיצוני ביותר של פסילה מלאה מהתפקיד מחמת ניגוד עניינים".

עוד טוען רמתי כי לפני שהוא הספיק לפנות לוועדה "אירע שינוי נסיבות מהותי שיש בו כדי לשמוט את הבסיס מתחת להחלטת הוועדה למניעת ניגוד עניינים, כמו גם את הבסיס תחת עתירה זו. שינוי נסיבות זה בא בדמותה של החלטת משרד התחבורה לא לחדש את ההסכם עם חברת יפה נוף ולהעביר את העבודות המבוצעות על ידיה לחברות אחרות. החלטה זו משנה לחלוטין את בסיס הנתונים שעליו נסמכה הוועדה למניעת ניגוד עניינים שכן היקף ההתקשרות שבוטלה עם משרד התחבורה היווה בשנת 2019 נתח של כ-82 אחוז מפעילות החברה וכ-90 אחוז בשנת 2020. יתרה מכך, כתוצאה מהחלטת משרד התחבורה, הספקים שלהם סיפק המשיב שירותי תכנון או ייעוץ ואשר לגביהם קבעה הוועדה כי בשל היקף החוזים שלהם עם יפה נוף קיים חשש לניגוד עניינים של המשיב, אינם משמשים עוד ספקים של יפה נוף והם עוברים עם הפרויקט לחברה שתקבל את עבודותיה של יפה נוף, ובכל מקרה מסתיימת עבודתם עם התאגיד".

בכתב התשובה נטען כי "כתוצאה מהחלטתו של משרד התחבורה, הלקוח העיקרי של החברה הוא עיריית חיפה ועיקר פעילותה המתוכננת של החברה הוא בתחום הבנייה העירונית. לנוכח שינוי נסיבות מהותי זה החליטו ראש העיר והיועצת המשפטית לבחון מהי ההשפעה של אותו שינוי נסיבות על הקביעה שלמשיב יש ניגוד עניינים שלא ניתן לרפאו בהסדר ניגוד עניינים. לפיכך התבקשה מנכ"לית יפה נוף להעביר נתונים בדבר היקף העבודות שייוותרו בחברה ואת הספקים הפעילים בהם. הנתונים הועברו ב-19 ביולי, ועל בסיסם ערכה היועצת המשפטית השוואה לרשימת הספקים שהועברה על ידיה לוועדה, והסתבר כי בעקבות השינוי נותרו שבעה ספקים בלבד אשר להם סיפקו המשיב או חברה בבעלותו שירותי ייעוץ או תכנון, וגובה החוזים הכולל של ספקים אלה מול יפה נוף עומד על כ-1.5 מיליון שקל בלבד. שינוי נסיבות מהותי זה הוביל את היועצת המשפטית ביחד עם בא כוחה של יפה נוף לפנות ב-3 באוגוסט לוועדה למניעת ניגוד עניינים בדרישה לשוב ולבחון את כשירותו של המשיב לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, שכן כאמור החלטת הוועדה נסמכה על נתונים שאינם רלוונטיים עוד".

רמתי מציין בכתב התשובה כי "למרות שינוי הנסיבות המהותי ולמרות שהחלטת הוועדה למניעת ניגוד עניינים התקבלה מבלי שעמדה בפניה תגובתו, הוא החליט מתוך כבוד לוועדה להשעות את עצמו עד לבחינה מחודשת של עניינו בוועדה. בשלב זה ביקשה הוועדה נתונים נוספים וטרם ניתנה החלטתה. לפיכך אין כל בסיס לנטען בעתירה בדבר פגיעתם של המשיבים כולם באינטרס הציבורי ובטוהר המידות".

עוד נכתב בתשובה כי "בצדק לא מיהרה ראש העיר לכנס ישיבת מועצת עיר כדי לדון בהחלטה המתבססת על נתונים שאינם רלוונטיים עוד, וההחלטה להמתין להחלטת הוועדה עד שזו תבחן את הנתונים החדשים היא החלטה שנמצאת בלב לבו של מתחם הסבירות ואינה מצדיקה את התערבותו של בית המשפט. האמור לעיל די בו כדי להביא לדחייתה של העתירה שמתבססת על החלטת הוועדה למניעת ניגוד עניינים – החלטה שעומדת כיום לבחינה מחודשת לאור שינוי הנסיבות המהותי".

רמתי טוען לתיאוריית קונספירציה של העותרים וכותב כי "העתירה מערבת האשמות בלתי מבוססות עם דרישה לסעדים על בסיס החלטות שיתקבלו או לא יתקבלו בעתיד, כדוגמת הדרישה לחקור את השירות המשפטי ואת ראש העיר בחשד לביצוע עבירה פלילית אם לא יפעלו לאלתר להדיח את המשיב מתפקידו. לצד טענות אלה יש לעותר השגות וציונים לגבי אופן ביצוע תפקיד יו"ר הדירקטוריון על ידי המשיב, אך המופרכת מכולם היא הטענה המופנית נגד המשיב וראש העיר שלפיה הם עשו יד אחת על מנת להביא לכך שמשרד התחבורה יפסיק את עבודתו עם יפה נוף, והכל על מנת לשרת את מה שהעותרים סבורים שהם האינטרסים של המשיב. לא בכדי נמנעו העותרים מלתמוך טענות נלוזות אלה בתצהיר, שכן גם הם יודעים שאין בין טענות אלה לבין האמת דבר וחצי דבר. אלא שהעותרים אינם מכוונים את דבריהם לבית המשפט כי אם למקומונים ולתקשורת המקומית. על כן הם נותנים לדברים חסרי השחר הללו מקום על גבי העתירה – מקום שבו סבורים הם שניתן לומר כל אשר יעלה עם רוחם מבלי להיות חשופים לתביעת לשון הרע. לגופו של עניין ייאמר כי אין בדל של אמת בטענות אלה שבדו העותרים מלבם. המשיב עשה כל שביכולתו, ביחד עם ראש העיר, כדי למנוע ממשרד התחבורה לקבל את החלטתו – ניסיונות שלא צלחו לצערו של המשיב".

בשלב זה עובר רמתי להטלת אשמה בראש העיר הקודם יונה יהב וביו"ר דירקטוריון יפה נוף הקודם שמשון עידו: "בישיבה שהתקיימה עם מנכ"לית משרד התחבורה בנובמבר 2019 טענה האחרונה כי יש למשרד התחבורה ניסיון לא טוב עם יפה נוף בכל הנוגע לעמידה בתקציבים ולהשלמת פרויקטים, ולכן לא ברור עדיין אם משרד התחבורה ימשיך את ההתקשרות עם יפה נוף. למותר לציין כי הניסיון 'הלא טוב' עם יפה נוף אינו מתייחס לתקופה הקצרה מאז שנכנסו ראש העיר והמשיב לתפקידם. הכשלים בהתנהלותה של יפה נוף אשר הובילו לחוסר שביעות הרצון במשרד התחבורה נולדו בתקופת כהונתו של ראש העיר הקודם ושל יו"ר הדירקטוריון הקודם. המשיב לא הסכים עם ההחלטה והשקיע זמן רב בניסיון לשכנע את משרד התחבורה לתת ליפה נוף הזדמנות נוספת להוכיח את עצמה ולהמשיך את ההתקשרות עמה. הוא פנה בעניין הן לשר התחבורה בצלאל סמוטריץ' ולשרה מירי רגב מיד עם כניסתה לתפקיד. המשיב עמד בקשר עם ראשי הרשויות הסמוכות לחיפה ויזם הצטרפות שלהן לפנייתה של ראש העיר למשרד התחבורה, שבמסגרתה ביקשו גם הם מרגב לתת ליפה נוף הזדמנות בשל חשיבותה לקידום תשתיות התחבורה במטרופולין. לצערו של המשיב, מנוי וגמור היה עם משרד התחבורה להפסיק את ההתקשרות עם יפה נוף, ולא צלח בידו לשנות החלטה זו".

עוד מציין רמתי בתשובתו כי "בישיבה שהתקיימה ב-2 ביולי במשרד התחבורה עם שרת התחבורה ועם מנכ"ל המשרד עופר מלכה הודיע המנכ"ל כי קיבל החלטה לא לחדש את ההתקשרות עם יפה נוף. תחילה הודיע המנכ"ל כי הוא שוקל להותיר ביפה נוף כמה פרויקטים קטנים וזניחים, אך לכך לא הסכים המשיב, שכן אין כל היגיון כלכלי להחזיק בכוח אדם מלא בשביל כמה פרויקטים זניחים שאינם מניבים ליפה נוף הכנסות מספיקות. על כן הוחלט שכל הפרויקטים יוחזרו למשרד התחבורה. כפי שניתן לראות אין כל בסיס לטענתם של העותרים שלפיה חיבל המשיב במכוון במשא ומתן והקריב את יפה נוף לטובת ענייניו האישיים. המשיב פעל לפני ואחרי הפנייה לוועדה למניעת ניגוד עניינים כדי למנוע את סיום ההתקשרות בין יפה נוף למשרד התחבורה, וטענותיהם של העותרים בעניין הפוכות ב-180 מעלות למה שאירע במציאות. העותר הוא חבר דירקטוריון יפה נוף, ולו היה מפנה זמן לעשייה ולהקשבה במקום להתייחס לחברה כאל פלטפורמה לקבלת פרסום בעיתונות המקומית, הוא גם היה לומד על המאבק העיקש שניהל המשיב על מנת להסיר את רוע הגזרה ולשכנע את משרד התחבורה לחדש את ההסכם עם יפה נוף".

את תשובתו מסכם רמתי בבקשה מבית המשפט לדחות את העתירה על הסף בשל היעדרו של תצהיר בתמיכה לעובדות המפורטות בה, "ולחילופין לדחות את העתירה לגופה מהנימוקים שפורטו לעיל ובפרט לנוכח העובדה שהחלטת הוועדה למניעת ניגוד עניינים נבחנת מחדש".

 


 

 


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

10 תגובות
 1. השקוף

  הרסתם את התאגיד חלאס!!!!!!!!כמה כסף אפשר למצוץ על חשבון משלמי המיסים!!!!!!נמאס מכולכם!!!!!!מקווה שבית המשפט יסגור את קופת השרצים שקוראים לה תאגיד יפה נוף!!!!!

 2. שלמה איינוביץ'

  לא נגמרו לך סימני קריאה?
  כשמישהו בלחץ שיכניסו אותו לכלא הוא צועק?

  מי אתה השקוף?
  עוד אחד שהזיזו לו את השמנת?

 3. השקוף

  אדון שלמה אין לי שמנת ולא רוצה חלק בשמנת!!!!אני אדם פשוט שנמאס לו מהשחיתות!!!!!ובבוא היום אני יחשוף את שמי!

 4. דרושה חקירת משטרה על מה שנעשה ביפה נוף במטרונית וברכבל המפרץ ובמחלפי מבוא כרמל

  שורה תחתונה מכל המגילה ששפך כאן:
  א. הוא בנגוד עניינים חמור ולא הוכיח אחרת
  ב. גם משרד המשפטים תמך בקביעה
  ג. הוא קשור בנגוד עניינים חמור "רק" ברבע מליארד שקל בחברות שהיא בעל השליטה בהן שמספקות היקף ענק של מכרזי יפה נוף. אפילו 1 מליון שקל היה מספיק כדי לפסול אוץו מכהונה כיו"ר כל עוד בעל חברות אלו
  ד. את יפה נוף צריך חסגור עקב ניהול מחפיר של מנהליה, דרושה ועדת חקירה. יהב עצם עיניים, הגזבר עשה בה מה שרצה, בזבוזי עתק וחייבים חקירת משטרה.

 5. שלמה כהן

  מענין שהמעורבים והפרקליטים היו מחוברים לעטיני יפה נוף עשרות שנים ושאבו מליונים ללא מכרז. רצחו את החברה ומבקשים רחמים כי הם יתומים.

 6. דוד

  לקליש אין קומבינות, וליואב רמתי אין שום ניגוד עניינים. הקדנציה התחילה בזה שמשפטית אין ניגוד עניינים.

  יש כאן הכפשות מטורפות כדי להסתיר…

  עוד מעט יצאו הנתונים לציבור שיראה וישפוט מי באמת הנוכל והמושחת כאן!

 7. יואב

  שלמה איינוביץ' האם אתה סמוך לשולחנו של רמתי או לשולחנה של קליש?
  גנבתם את הקופה ועוד יש לכם מה לאמר.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר