סאלי גליצנשטיין ומירי רגב (צילומים: דוברות נתיבי איילון, מרק ישראל סלם)
סאלי גליצנשטיין ומירי רגב (צילומים: דוברות נתיבי איילון, מרק ישראל סלם)

פרסום ראשון: משרד התחבורה עתר נגד יפה נוף ועיריית חיפה

לאחר שתאגיד יפה נוף לא נענה לדרישת משרד התחבורה להוסיף לפוליסות הביטוח את החברות המבצעות מטעם המשרד עבודות תשתית, הגיע שלב העתירה לבית המשפט. בעתירה מאשים המשרד את יפה נוף ב"חוסר תום לב קיצוני ומתוך מודעות מלאה לנזקים בכוח ובפועל כתוצאה מהפרותיו", ומזהיר, כי המדינה והחברות פועלות בשטח ללא כיסוי ביטוחי

פורסם בתאריך: 26.3.21 03:22

משרד התחבורה (המדינה) עתר לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד עיריית חיפה והתאגיד העירוני יפה נוף בבקשה דחופה למתן צווי עשה זמניים במעמד צד אחד. המשרד מבקש מבית המשפט להורות ליפה נוף להוסיף לפוליסות הביטוח של פרויקטים של תשתיות את חברות התשתיות (חברת נמלי ישראל – חנ"י, נתיבי ישראל, נתיבי איילון וחוצה ישראל. ב"כ), אליהן החליט המשרד להעביר ביצוע פרויקטים מיפה נוף, לאור החלטתה של השרה מירי רגב שלא להאריך את הסכם המסגרת בין משרד התחבורה לתאגיד; כמו כן מבקש משרד התחבורה מבית המשפט להורות ליפה נוף להאריך את כל פוליסות הביטוח שנרכשו באמצעותה לאותם הפרויקטים ושעומדות לפקוע, להורות לו להעביר לאלתר לידי המדינה את כל פרטי פוליסות הביטוח שנרכשו לפרויקטים אלו ולהוסיף את המדינה כמבוטחת בפוליסות שהיא אינה כלולה בהן, וזאת לשם הבטחת הכיסוי הביטוחי בביצוע הפרויקטים המבוצעים בימים אלה על ידי משרד התחבורה ו/או החברות, אליהן הועברו העבודות.

את הבקשה הגישו לבית המשפט הממונה בפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי) עו"ד חגי דומברוביץ' והממונה בפועל בפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי) עו"ד ליאור סקברר. לבקשה צורפו כמשיבות פורמליות גם חברת נמלי ישראל, חברת נתיבי ישראל, חברת נתיבי איילון, חברת חוצה ישראל ואיילון חברה לביטוח.

עוד בתחילת החודש פורסם ב"כלבו – חיפה והקריות", כי היועץ המשפטי של משרד התחבורה, עו"ד דוד טמיר, שלח למנכ"לית יפה נוף סאלי גליצנשטיין ולבא כוחו של התאגיד אייל בליזובסקי מכתב, שבו הוא דורש, כי התאגיד יבצע שינויים בפוליסות הביטוח של הפרויקטים שהיו באחריות התאגיד וכן יצרף אליהן את החברות, שאליהן הועברו הפרויקטים. במכתבו כתב תמיר: "כפי שידוע היטב ליפה נוף, עלותן של פוליסות חדשות מוערכת ביותר מ-45 מיליון שקל, ורכישתן של פוליסות חדשות זהות תהיה בגדר הוצאה כפולה ומיותרת על חשבון משלם המיסים, רק בשל התנהלותו חסרת תום הלב של יפה נוף שעומדת בסתירה להסכמים, להיגיון הבריא ולמנדט שנתנה הממשלה בעבר ליפה נוף ואשר פג עם סיומו של הסכם המסגרת". טמיר התריע במכתבו, כי על יפה נוף לעשות זאת בתוך 24 שעות מרגע קבלת המכתב. כעת, עובר הנושא לערכאות משפטיות.

בבקשה שהוגשה לבית המשפט מפרט משרד התחבורה המדינה את הנימוקים לבקשה: "פוליסות הביטוח שנרכשו באמצעות יפה נוף עבור ובקשר לפרויקטים התחבורתיים שהיו תחת אחריותה מכוח ההסכמים בינה לבין מדינת ישראל, נרכשו כחלק מעלות הפרויקטים ועבורם. המדינה באמצעות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים היא מזמינת העבודה והגורם שהפרויקטים התחבורתיים נעשו עבורו. עם סיום ההתקשרות בין הצדדים, הייתה – ועודנה – מחויבת יפה נוף לבצע, לאלתר, בפוליסות את השינויים הנדרשים בהן לשם הבטחת הכיסוי הביטוחי בהמשך ביצוע הפרויקטים על ידי משרד התחבורה ו/או החברות הנעברות שהן החברות הממשלתיות מטעמו, אליהן הועבר המשך הביצוע.

 

 

"חרף החלטת הממשלה, כהגדרתה להלן, ולמרות הוראות הסכם המסגרת, יפה נוף סירבה ומסרבת עד היום, לפעול לביצוע כל העדכונים והתוספות הנדרשים בפוליסות הביטוח השונות, ובין השאר, להוסיף את חברות התשתית הממשלתיות כמבוטחות ראשיות בפוליסות הביטוח האמורות, וזאת חרף בקשות ודרישות חוזרות ונשנות מטעם משרד התחבורה. בסירובה המתמיד האמור, הפרה ועדיין מפרה יפה נוף – הפרה יסודית, בוטה וחמורה – את התחייבויותיה החוזיות כלפי המשרד, כמו גם את החובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב, באופן העולה כדי חוסר תום לב קיצוני ומתוך מודעות מלאה לנזקים בכוח ובפועל כתוצאה מהפרותיה. חוסר תום הלב של יפה נוף בסירובה המתמיד, מתחדד, ביתר שאת, לאור העובדה כי נקיטת מעשה מצידה – אותו, ממילא, יפה נוף מחויבת לבצע לפי התחייבויותיה החוזיות – לשינויים הנדרשים בפוליסות הביטוח, דהיינו: הוספת חברות התשתית הנעברות כמבוטחות ראשיות בפוליסות כאמור, אינו כרוך מצד יפה נוף בעלות כלשהיא ואינו צפוי לגרום לה כל נזק. נהפוך הוא – באמצעות הוספת חברות התשתית הנעברות כמבוטחות להבטחת המשך הכיסוי הביטוחי – יפה נוף תבטיח, כי היא עצמה תמשיך להיכלל כמבוטחת במסגרת הפוליסות.

מנהרת התשתיות (צילום: התאגיד העירוני יפה נוף)

מנהרת התשתיות (צילום: התאגיד העירוני יפה נוף)

"יפה נוף, מסיבות שאינן ענייניות, מעדיפה להיפגע ולפגוע בכיסוי הביטוחי של כל הגורמים המעורבים בביצוע הפרויקטים התחבורתיים בעבר ובעתיד, תוך גרימת נזקים מכוונת וקשה. מנגד, והדברים ברורים מאליהם, אי ביצוע השינויים הנדרשים בפוליסות הביטוח, יש בו כדי להוות סיכון ממשי וחמור לגופים הפועלים, הלכה למעשה, בימים אלה בשטח, וזאת בהיעדר כיסוי ביטוחי מתאים, רק מחמת התנהלותה וסרבנותה של יפה נוף".

בנימוקי הבקשה נכתב עוד: "כפי שידוע היטב ליפה נוף – עלותן של פוליסות חדשות מוערכת ביותר מ-45 מיליוני שקלים; ורכישתן של פוליסות חדשות זהות תהיה בגדר הוצאה כפולה ומיותרת על חשבון משלם המיסים, רק בשל התנהלותה חסרת תום הלב של יפה נוף, שעומדת בסתירה להסכמים, להיגיון הבריא ולמנדט שנתנה הממשלה בעבר ליפה נוף, ואשר פג עם סיומו של הסכם המסגרת.

"זאת ועוד. בימים האחרונים נודע למשרד התחבורה כי דירקטוריון יפה נוף כבר קיבל, לפני ימים אחדים, החלטה המורה לגורמים המוסמכים ביפה נוף להוסיף, לאלתר, את מדינת ישראל ו/או את החברות הממשלתיות הרלוונטיות מטעמה (החברות הנעברות) כמבוטחות ראשיות בפוליסות הרלוונטיות, כנדרש להמשך כיסוי ביטוחי מלא. עוד ידוע היטב ליפה נוף – וכך גם על פי הייעוץ הביטוחי שניתן למשרד התחבורה – כי רק מבוטח ראשי, כמו יפה נוף, יכול לבצע את הארכת הפוליסות, ביצוע התאמות נדרשות ומתחייבות בכיסוי הביטוחי בהתאם למצב הפרויקט, צירוף מבוטחים ראשיים וחידושן טרם פקיעתן.

"לפיכך, ולנוכח סירובה העיקש של יפה נוף להוסיף את משרד התחבורה לפוליסות שהוא אינו כלול בהן עדיין וכן את חברות התשתית הנעברות כמבוטחות ראשיות – סירוב שהוא הפרה בוטה של התחייבויותיה – מוגשות הבקשה הנוכחית למתן סעדים זמניים והתביעה לסעד הצהרתי.

"המשרד פנה ליפה נוף בפניות חוזרות ונשנות להסדרת סוגיית העברת הביטוחים והארכתם. למרבה הצער, פעם אחר פעם, בחוסר תום לב מובהק של יפה נוף, הושבו הפניות ריקם. כך נכשלו גם מספר ניסיונות להגיע להסכמות בין הצדדים – בין במו"מ ישיר ובין בהליך יישוב סכסוך בפני המשנה לפרקליט המדינה (עניינים אזרחיים) עו"ד אורית קוטב".

עוד נכתב בבקשה: "כעת, מדינת ישראל והחברות הנעברות פועלות בשטח ללא כיסוי ביטוחי וחשופות לכל אירוע שעלול להיגרם במהלך העבודות שחלקן נמשכות גם במהלך חול המועד פסח ואינן מכוסות. זאת ועוד, גובר החשש כי חלק מהפוליסות יפקעו בקרוב ולא ניתן יהיה להאריכן אלא שיידרש לרכוש חדשות דבר שיהיה כרוך בעלויות גבוהות יותר מחידוש פוליסה קיימת".

מיפה נוף ומעיריית חיפה לא התקבלה תגובה.

אולי יעניין אותך גם

תגובות

6 תגובות
 1. מישהו

  ושום מילה על חשמול עילי של מסילת הרכבת לכל אורך החוף

 2. בדיחה

  אפילו מנכלית יפה נוף לא סופרת את קליש! ״ דירקטוריון יפה נוף כבר קיבל החלטה המורה לגורמים המוסמכים ביפה נוף…״

 3. תומך יש עתיד

  רגב, משמים או נכון יותר מהעם , זמנך במשרד התחבורה קצוב…או..טו..טו … יגיע שר תחבורה חדש ממפלגות המרכז וישנה את כל מה שהרסת בחיפה.

 4. מציע לסאלי להתפטר

  הביאו את סאלי חסרת נסעון בניהול חברה משברית כזו
  לא מצליחה לייצב את הספינה השוקעת
  מגלה מחדלים וניהול עברייני בכל פינה שבודקת
  וקיבלה ראש עיר שמתנגח עם משרד התחבורה בכל נושא
  סאלי כדאי שתתפטרי, חבל על הכתם המקצועי שנגרם לך כרגע.. לא שווה את זה.

 5. זה עיכוב מכוון עד הבחירות? כל שר תחבורה ינהג באותו אופן!

  כל שר תחבורה שיגלה את מה שגילתה רגב, ינהג הלאה כמו שנהגה כלפי החברה הזאת.
  על אחת כמה וכמה כשיפה נוף מסרבת לבצע העברה מסודרת של הפרויקטים שאותם ניהלה באופן כושל במכוון.
  אם תולים ציפיות בשר תחבורה חדש / לא מנוסה – הפקידות המקצועית תעדכן אותו מהר מאד מה קורה פה.
  לא הייתה בונה על זה

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר