מפרץ חיפה (צילום: רמי שלוש)
מפרץ חיפה (צילום: רמי שלוש)

המלצות ועדת המנכ"לים: "בתוך עשור תופסק הפעילות הפטרוכימית במפרץ חיפה"

פרופ' אבי שמחון, שישב בראש הוועדה: "מתגבשת ההמלצה סביב ההכרה שטובת יותר מחצי מיליון התושבים סביב מפרץ חיפה מחייבת את הפסקת הפעילות הפטרוכימית במתחם בזן, סגירת חוות מכלי הנפט בקרית חיים והעתקת מפעל דשנים לנגב". ועד עובדי בזן: "נעשה שימוש בכל הכלים שעומדים לרשותנו על מנת להבטיח את עתיד העובדים"

פורסם בתאריך: 26.4.21 16:00

ועדת המנכ"לים הבין-משרדית לנושא פיתוח וקידום מפרץ חיפה ועתיד התעשייה הכבדה בו פרסמה היום (שני) את טיוטת המלצותיה, המובאות כאן כלשונן:

"מטרופולין חיפה נמצא במצב של נסיגה ביחס לכלל המחוזות והנפות במדינת ישראל, בשורה של מדדים המצביעים על פיתוח אזורי, ובכלל זה בהיבטי הגירת האוכלוסייה לאזור וממנו, ובהיבטים של פיתוח הכלכלי, בדגש על פיתוח שטחי תעסוקה.

"הוועדה הגיעה למסקנה, כי לשם שינוי המגמה ולשם קידום ופיתוח המטרופולין, תוך מימוש הפוטנציאל הטמון באזור, יש לפעול ביעילות ובהקדם האפשרי לתכנון מיטבי וחדשני של המפרץ, תוך קביעת ייעודי קרקע שיאפשרו פיתוח האזור לרווחת התושבים ויובילו להגירה חיובית של מגוון אוכלוסיות אליו. בהמשך לאמור, ברור כי הימצאות התעשייה הפטרוכימית בלב מטרופולין חיפה מהווה חיץ פיזי המונע את פיתוחו, ובכלל זה נוכח קיומם של חומרים מסוכנים, פליטות של חומרים מזהמים ומטרדים נוספים, המרתיע תושבים ועסקים להשתכן באזור, ולכן מהווה אף גורם המעכב את ההתפתחות הכלכלית והאורבנית של המטרופולין.

"על אף המחלוקות באשר למועד המועדף להפסקת הפעילות הפטרוכימית, מוסכם על רוב חברי הוועדה, כי בתוך עשור יש לקדם שינוי מהותי של מפרץ חיפה, באמצעות קידום תכנון כולל לשם פיתוח וקידום המטרופולין כולו, ואשר יכלול בין היתר את הפסקת הפעילות התעשייה הפטרוכימית ומפעלי דשנים במפרץ חיפה בהקדם, תוך שקלול כלל האינטרסים הנוגעים לדבר.

"על כן, ממליצה הוועדה:

 1. לקדם באמצעות המשרדים הרלוונטיים ומוסדות התכנון, בתיאום עם הרשויות המקומיות במפרץ חיפה, תכנון כוללני ומפורט למפרץ, אשר בהתאם לאמור בדוח, יקבע ייעודי קרקע שיאפשרו פיתוח בר קיימא של אזור המפרץ, יהפכוהו לאזור מוטה מגורים, תעסוקה נקייה ופארק מטרופוליני, ובתוך כך יחזק את המטרופולין כולו.

2 בהתאמה להתקדמות התכנון ולשינוי היעוד כאמור לעיל, לקבוע יעד ממשלתי שלפיו בתוך עשור תושלם היערכות כלל הגורמים הממשלתיים, כך שתופסק הפעילות של התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה בטווח זמן זה, בכפוף לעמידה בצורכי משק האנרגיה המינימליים ההכרחיים להבטחת רציפות תפקודית לאחר הפסקת הפעילות האמורה. יובהר, כי תתאפשר הפסקת פעילות התעשייה הפטרוכימית גם במועד מוקדם יותר בכפוף לעמידה מלאה בתנאים לעיל.

 1. להקים צוות ממשלתי שמטרתו לקיים משא ומתן עם תשלובת בזן וחברת כימיקלים לישראל, מתוך מטרה להגיע להסכמות מחודשות עימן בכל הנוגע לאפשרות שינוי פעילותן במפרץ חיפה במסגרת שינוי הייעוד כאמור לעיל, וזאת בשיתוף פעולה הדדי, תוך ניסיון להגשמת תכליות ההתקשרות עימן, ובמידת האפשר באופן המתיישב ככל הניתן עם צרכי העובדים ואינטרס החברות.
 2. לקדם באמצעות המשרדים הרלוונטיים, ובכלל זה במוסדות התכנון ככל שיידרש, היערכות של משק האנרגיה למצב של הפסקת פעילות התעשייה הפטרוכימית, על מנת להבטיח רציפות תפקודית מלאה.
 3. להקים צוות ממשלתי שיעסוק בפיתוח וחיזוק ענפי תעסוקה עם פוטנציאל כלכלי משמעותי במפרץ חיפה, בשיתוף פעולה עם הטכניון וגורמים נוספים מוטי מחקר ופיתוח במטרופולין.
 4. להקים צוות ממשלתי לגיבוש מענה לפגיעה הכלכלית הזמנית של חלק מהרשויות המקומיות במפרץ עקב הפסקת הפעילות של התעשיות הנ"ל. זאת, תחת ההבנה כי בטווח הבינוני-ארוך הכנסות הרשויות הנ"ל ממימוש התכנית יגדלו משמעותית לעומת הכנסותיהן כיום.
 5. לקדם מול קק"ל הסכם למימון ופיתוח של פארק מטרופוליני בלב המטרופולין, סביב נחל הקישון בכפוף לכל דין.
 6. לעגן את המלצות הוועדה במסגרת החלטת ממשלה שתובא לאישור הממשלה בהקדם האפשרי ותטיל על כלל הגופים הממשלתיים הרלוונטיים משימות מפורטות לקידום מימוש ההמלצות, תוך קביעת אבני דרך להתקדמות הפרויקט, מוצע כי החלטת הממשלה תכלול אף צעדי מדיניות משלימים לפיתוח כלכלי וסביבתי של מפרץ חיפה, ובהם: משיכת מפעל עוגן אסטרטגי ומוטה חדשנות טכנולוגית ופעילות נקיה לאזור לב המפרץ, שיעסיק לפחות 500 עובדים; חבילת צעדים סביבתיים, הכוללת הפחתת הזיהום מתחבורה יבשתית על ידי הרחבת אזור מופחת פליטות ומעבר לתחבורה ציבורית חשמלית, וכן הפחתת הזיהום מתחבורה ימית על ידי קידום ותכנית "נמלים ירוקים"; תוכנית לאומית למעבר מגפ"מ לגז טבעי וחשמל בקרב צרכנים גדולים ומשקי בית;
 7. להקים ועדת מנכ"לים למעקב אחר יישום התכנית והסרת חסמים, שתתכנס אחת לרבעון מרגע אישור החלטת הממשלה".

 

בסיפא של המלצותיה, כותבת הוועדה: "הוועדה תעקוב אחר ביצועו הכולל של הפרויקט תוך מעקב אחר קיום המטלות של כל משרד, כפי שייקבעו החלטת הממשלה, ותוודא עמידה באבני הדרך; הוועדה תבחן לאורך התקדמות הפרויקט את העלויות הצפויות ותעדכן את ההערכות באשר לעלויות באופן שוטף; הוועדה תפעל להסרת חסמים שככל שיתגלו לצורך עמידה באבני הדרך. במידת הצורך יוכרעו המחלוקות בממשלה; הוועדה תדווח לממשלה אחת לחצי שנה על התקדמות הפרויקט; עם התקדמות עבודת הוועדה, ולא יאוחר מתום שנתיים מכינוסה, תמליץ הוועדה לממשלה על קביעת מועד מפורט יותר הצפוי להשלמת התכנון במפרץ, ולהפסקת הפעילות הפטרוכימית; יש להקים במשרד ראש הממשלה מנהלת לפיתוח כלכלי של מפרץ חיפה, אשר תהיה אמונה על קידום התכנית כפי שתוגדר בהחלטת הממשלה.

ראש המועצה הלאומית לכלכלה פרופ' אבי שמחון מסר, שישב בראש הוועדה: "לאחר תהליך ארוך ויסודי שנמשך יותר מארבע שנים ושיאו בוועדת המנכ"לים בראשותי, מתגבשת ההמלצה סביב ההכרה שטובת יותר מחצי מיליון התושבים סביב מפרץ חיפה מחייבת את הפסקת הפעילות הפטרוכימית במתחם בזן, סגירת חוות מכלי הנפט בקרית חיים והעתקת מפעל דשנים לנגב. לאחר סיום העבודה והערות הציבור, נעביר את ההמלצות לבחינת ראש הממשלה והממשלה. יש לבצע את המהלך לסגירת המפעלים תוך שמירה על הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל".

גמליאל: "זה ייקח פחות מעשור"

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "הצלחנו להוביל בוועדה להסכמה רחבה ותקדימית בקרב מנכ"לי משרדי הממשלה, לראשונה, בכך שהתעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה צריכה להיסגר, וזו בשורה גדולה לתושבי מטרופולין חיפה ולכל מדינת ישראל. זהו צעד נוסף ומשמעותי בהפחתת התלות של מדינת ישראל בדלקים פוסיליים מזהמים, בדרך ליישום החזון של אנרגיות מתחדשות.

"עמדתנו, כפי שהובעה בפני הוועדה היא שחיוני לקבוע מועד להפסקת הפעילות של התעשייה הפטרוכימית ומפעל דשנים, על מנת לייצר את המוטיבציה הנכונה לקדם את כל הפעולות הנדרשות כדי להביא לסגירה. בשבועות הקרובים, נפעל כדי לעגן את המלצות ועדת המנכ"לים בהחלטת ממשלה, כך שמועד הסגירה הסופי של פעילות המתחם הפטרוכימי וחברת דשנים יהיה אף מוקדם יותר מסוף העשור.

"סגירת המפעלים הללו היא אינטרס בריאותי וסביבתי, אך גם אינטרס כלכלי. סילוק החומרים המסוכנים והפסקת פליטות מזהמים תביא לפתיחת עסקים חדשים, להקמת תעשיות ירוקות ולהגירה חיובית לאזור.

"החזון למימוש הפוטנציאל של מפרץ חיפה צריך ויכול להתממש, אך נוכל לפרוץ את תקרת הזכוכית רק על ידי סגירת המפעלים הפטרוכימיים. עמדתנו הברורה היא שכל תשתית תעשייתית חדשה שתוקם במפרץ חיפה צריכה להיות נקייה. זו הדרך היחידה למשק לעבור לאנרגיות מתחדשות ולייצר מקומות עבודה מבוססי קיימות.

"עמדנו לאורך כל הדרך לצד תושבי מפרץ חיפה עם עמדה סביבתית וצודקת, אל מול בעלי הון וגופים שונים שניסו לטרפד את המהלך. כעת עלינו להבטיח כי כלל הגורמים הרלוונטיים ימשיכו בתהליך היישום, כולל אנשי משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל, שמוכרחים לתמוך באינטרס הציבורי והסביבתי, ולהתעלם מהלחצים המופעלים על חברי הוועדה.

"המלצה חשובה של הוועדה, ועליה עמדנו, היא להקים במשרד ראש הממשלה מינהלת לפיתוח כלכלי של מפרץ חיפה, אשר תהיה אמונה על קידום התוכנית כפי שתוגדר בהחלטת הממשלה. רק גוף יישום חזק ומתוקצב יוכל להוציא את ההחלטה האמיצה של ועדת המנכ"לים אל הפועל.

"מוטלת עלינו האחריות לוודא שהכסף הציבורי הרב אשר יושקע בתוכנית זו, יושקע בפיתוח בר קיימא – שלא רק יביא בשורה לתושבי האזור בהיבטי זיהום אוויר וסיכונים, אלא יעניק קריאת כיוון למשק שלפיה יש להשקיע בטכנולוגיות נקיות ולהיגמל מהשימוש בדלקים פוסיליים".

התאחדות התעשיינים: "צעד חסר אחריות"

מאיגוד הכימיה בהתאחדות התעשיינים נמסר בתגובה: "כיום ברור לכולם, כי הגורם המרכזי לבעיית הזיהום במפרץ חיפה הוא התחבורה הימית והיבשתית הפולטת את מזהמיה ללא סינון, בגובה האף והישר לריאות תושבי המפרץ וכי פינוי התעשייה יביא דווקא להגברת הזיהום ולא להפחתתו. לאורך העשורים האחרונים השקיעה התעשייה מיליארדי שקלים על מנת לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר ונמנית עם מפעלי התעשייה הירוקים ביותר בתחומה בעולם. ההחלטה להציב את אפשרות פינוי התעשייה במפרץ חיפה על הפרק, היא החלטה שלא רק שאינה מבוססת נתונים אלא גם עומדת בניגוד גמור לעמדת הפקידות המקצועית במשרדי הממשלה. מדובר בצעד חסר אחריות שיביא לפגיעה ישירה בכלכלה הלאומית והמקומית, לפיטורי אלפים, לפגיעה ביכולות האנרגטיות הלאומיות ובעיקר לפגיעה בעצמאות המדינית וביכולות הביטחוניות של מדינת ישראל. התאחדות התעשיינים פועלת ותפעל לקדם את התעשייה וכך גם בתחום האנרגיה, נעשה את המירב כדי לקדם אנרגיות ירוקות".

מבזן נמסר בתגובה: "למרות הניסיונות לסמן מטרות ללא קשר לעובדות ולהתחייבויות חוזיות של המדינה, חברי ועדת שמחון מבינים את המשמעות של הבטחת רציפות תפקודית במשק האנרגיה והידברות עם התעשייה. כפי שהוועדה קבעה, ישנם פרויקטים ארוכי טווח, אשר מהווים תנאי בסיסי וראשוני לכל דיון רציני, ביניהם, הקמת אתרי אחסון תזקיקים ובניית נמל תזקיקים חדש בחיפה. בזן מקווה כי המשך העבודה הממשלתית בנושא יהיה מקצועי, מבוסס נתונים ועובדות, מתוך הבנה את המשמעות הכלכלית שיש לעמידה בהתחייבויות חוזיות עם חשיבה ארוכת טווח".

עובדי בזן: "לא נישאר אדישים"

יו"ר ועד עובדי בזן חנן סונטג ויו"ר מועצת עובדי בזן דורון ניסן מסרו בתגובה: "לא נסכים ולא נקבל כל החלטה על עתידם של עשרות אלפי עובדי בתי הזיקוק והמפעלים הפטרוכימיים במפרץ חיפה, בלי שישמעו את קולנו וישתפו את ציבור העובדים בתהליך קבלת ההחלטות. אנו קוראים לראש ממשלת ישראל לדאוג לעתידם של עשרות אלפי עובדים מסורים שעובדים סביב השעון בכל ימות השנה, למען תושבי מדינת ישראל.

"אנו דורשים שציבור העובדים הנאמן של בתי הזיקוק בחיפה ושל כל שאר המפעלים הפטרוכימיים במפרץ יהיה חלק מרכזי בשיח על עתיד התעשייה הפטרוכימית באזור מפרץ חיפה. נציגות העובדים לא תישאר אדישה להחלטות חד צדדיות של הממשלה ותעשה שימוש בכל הכלים שעומדים לרשותה על מנת להבטיח את עתיד העובדים.

"בזמן שמשבר הקורונה גרם גם למשבר כלכלי ותעסוקתי, שלא היה כמותו בתולדות המדינה עם מיליון מובטלים, לא ברור לנו כיצד ועדת המנכ"לים החליטה להמליץ על סגירת מתחם בזן ולפגוע באלפי עובדים ובפרנסה של עשרות אלפי אנשים אשר מועסקים בבתי הזיקוק והמפעלים הפטרוכימיים במפרץ חיפה".

הירוקים: ניסוח משפטי מתפתל, אך הישג עצום

מרכזת קהילת "מנקים את מפרץ חיפה", רוית שטוסל: "למרות שקיווינו כבר כעת להתחייבות מוקדמת יותר לסגירת מפעלי הפטרוכימיה והכימיה הגדולים במפרץ חיפה (בזן, חוות תש"ן ודשנים), הרי שעדיין מדובר בהישג עצום לקהילת המאבק להבראת מפרץ חיפה. רק לפני שלוש שנים עוד נלחמנו בתוכניות ההרחבה למתחם בזן ולאחסון מוגדל לתשן, שאף היו ניכרים בפעילות משמעותית יותר של נמל הדלקים, והנה היום, ישנה התחייבות ממשלתית להפסקת פעילותם לכל היותר עד עשור. ישנו קונצנזוס רחב בקרב הפוליטיקאים, כי לתעשייה המזהמת והמסוכנת אין מקום במפרץ חיפה ובסמיכות מיידית לתושבים. היום מוצג לציבור קונצנזוס נוסף מכלל משרדי הממשלה, כי התעשייה הפטרוכימית מהווה למעשה חסם ומכשול בהתפתחות מטרופולין חיפה ואף גורמת לדעיכתו. אנחנו מבינים שהניסוח המשפטי המתפתל, באשר למועד הסגירה נכתב לטובת המו"מ העתידי מול בזן אך מאמינים שמרגע זה, השינוי יחל מוקדם מהצפוי וכמובן שנפעל לשם כך".

 


 

 


 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

6 תגובות
 1. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  די לעבור במפרץ ולהחנק מהריח הנורא כדי להבין את עומק הנזקים הבריאותיים של המיפגע הפטרוכימי.

 2. אנג'ל

  אז שהירוקים ילכו ברגל או ירעבו על חמורים וגמלים ולא יסעו במכוניות ……

 3. נולד במולדה

  נו באמת, עשור…. כלומר עד 2031….? תקציבים יש ???? תוכניות יש ???? הסכמים עם עובדים יש ???? בינתיים יש רק פקה פקה !!! ונוצות שצוקליש מדביקים לעצמם !!!!

 4. אלוקים

  היום לעצור את המפגע התעבורתי הזה היום!!! יפה שעה אחת קודם! לא בעוד 10 שנים,
  הפגיעה בבריאות עולה לנו יותר!
  יש דרכים טובות יותר להרוויח כספי מיסים,
  מדינת הייטק שהורגת את תושבייה

 5. אחד

  הירוקים ילכו ברגל. אנחנו ניסע במכוניות מדלקים מיובאים כמו רוב המדינות המתוקנות בעולם.

 6. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  שמעת על מכוניות חשמליות ושמעת כמובן על מאות אלפי המתים ממחלות עקב זיהום של עשרות שנים לטובת ניפוח הכיסים של הטייקונים למיניהם

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר