נמל המפרץ (צילום: רענן כהן)
נמל המפרץ (צילום: רענן כהן)

בלעדי: חיפה תקבל רק 40 אחוז מההכנסות משטח נמל המפרץ

מכה אנושה לחיפה: הוועדה הגיאוגרפית, שבחנה את חלוקת ההכנסות משטח נמל המפרץ, הגישה את המלצותיה, ולפיהן חיפה תחלוק את ההכנסות מהשטח עם הרשויות השכנות. את ההכנסות משטח עורף הנמל היא ממליצה להותיר בידי עיריית חיפה, אך רק עד סכום של 20 מיליון שקלים. כל סכום מעבר לכך, היא תחלוק עם הרשויות השכנות

פורסם בתאריך: 25.4.22 02:14

לידי "כלבו – חיפה והקריות" הגיע הדוח המסכם, ובו המלצותיה של הוועדה הגיאוגרפית לשיוך מוניציפאלי וחלוקת ההכנסות במפרץ חיפה, כפי שהוגשו למנכ"ל משרד הפנים, יאיר הירש. מהדוח עולה, כי הוועדה ממליצה לשייך לתחומה של עיריית חיפה שטח של 10,253 דונם, הכולל את מתחם נמל המפרץ, מתחם הפולינום ושטחי התפעול הנמליים כפי שהוגדרו בתוכניות המתאר הארציות.

בנושא זה מנמקת הוועדה את עמדתה: "לעיריית חיפה זיקה ישירה לשטחים אלה, המהווים המשך ישיר לדופן הבינוי העירונית ולמארג תשתיות הדרכים, הניקוז, המים והביוב של העירייה. בתוך כך, הוועדה מקבלת את טענות עיריית חיפה, לפיהן יש מקום לשייך את השטחים היבשתיים, כדי להימנע מיצירת מעמד מיוחד למתקנים הממוקמים בהם, במסגרתו נמל המפרץ, נמל הדלק ומתחם הפולינום יהיו פטורים מאסדרה מקומית שתבוצע על ידי עיריית חיפה. ככל ויעלו קשיים של ממש בתפקודם השוטף של המתקנים כתוצאה מהתנגשות שבין האינטרסים המקומיים של עיריית חיפה לבין האינטרסים הלאומיים, אין בהכללת השטחים בתחום שיפוטה של חיפה, כדי לצמצם מן הכלים החוקיים העומדים לרשות המדינה ליישום המטלות הציבוריות הנדרשות.

"לעניין השטחים הימיים, מקבלת הוועדה את המלצות מינהל התכנון וממליצה לאמץ את ההצעה להרחבת תחומי שיפוט העירייה גם בשטחים אלה. על אף שעבודות הקמת בניית נמל הדלק טרם הושלמו, אין מקום להותיר שטח זה כמובלעת מוניציפאלית מחוץ לתחום המוניציפאלי של חיפה. מהמידע המצוי בידי הוועדה עולה, כי הליכי התכנון והרישוי מצויים כיום בסמכות מחוזית וארצית, והעברת שטח השיפוט, תוך התאמת מרחב התכנון, לא צפויים לשנות מצב דברים זה ובכך להביא לעיכובים ברמה הסטטוטורית".

בנוגע להכנסות מהשטח של נמל המפרץ, ממליצה הוועדה, עיריית חיפה תחלוק בהן עם רשויות נוספות. מתוך הדוח: "הוועדה ממליצה להגדיר את שטחי נמל המפרץ במסגרת מתחם לחלוקת הכנסות. אמנם זיקתו של נמל המפרץ הינה בלעדית לחיפה, אך ההכנסות בגינו טרם נכללו בבסיס תקציב העירייה. הפערים הכלכליים בין עיריית חיפה לרשויות המקומיות שבמנדט הוועדה, כפי שמובאים בפרק הסקירה הכלכלית, ניתנים לגישור באמצעות חלוקת הכנסות. נמל המפרץ מהווה נכס לאומי שעתיד להניב הכנסות בגובה של כ-8 מיליון שקלים מדי שנה. כל ההשקעות בהקמת מתקן זה מקורן במדינה, ואין מדובר ביוזמה עירונית של עיריית חיפה. משכך, ראוי לחלוק בתנובות העתידיות בין מספר רשויות מקומיות, על פי תנאי סף המביאים בחשבון את הסמיכות המוניציפאלית ומידת הצרכים הכלכליים של הרשויות המקומיות במרחב מפרץ חיפה".

על פי המלצות הוועדה, חיפה תקבל 40 אחוז מההכנסות משטח נמל המפרץ, קרית ביאליק – 4 אחוז, קרית מוצקין – 5.4 אחוז, קרית ים – 6 אחוז, קרית אתא – 5.2 אחוז, עכו – 7.4 אחוז, טירת כרמל – 4.6 אחוז, טמרה – 6.5 אחוז, נשר – 2.3 אחוז, המועצה האזורית זבולון – 3.8 אחוז, דליית אלכרמל – 4 אחוז, עוספיא – 4.7 אחוז, רכסים – 7.6 אחוז.

הוועדה מדגישה, כי למרות הנוסחה שנקבעה לשיעורי החלוקה, המלצתה היא, כי חיפה תקבל 15 אחוז נוספים (40 אחוז במקום 24.9 אחוז) על חשבון הרשויות האחרות באופן יחסי, "זאת בהינתן שמתחם חלוקת ההכנסות הנדון מצוי בתחום שיפוטה. הימצאות המתחם בתחום שיפוטה של חיפה, דורש השקעות נוספות אשר מקור מימונן הינו הכנסות הארנונה. בין היתר מדובר על הוצאות גבייה, אחריות על קידום ואישור הליכים תכנוניים והיתרי בנייה ושירותים מוניציפאליים, כגון תחזוקת כבישים, תאורת רחובות וכיו"ב. בנוסף, עמד בפני הוועדה השיקול לחיזוק העיר חיפה כעיר מטרופולין וכרשות המקומית שתיזום ותלווה את פיתוח שטחי עורף הנמל".

בנוסף, בנוגע לחלוקת ההכנסות משטח עורף הנמל, שנמצא בשטחה של חיפה, ממליצה הוועדה לא לבצע חלוקה ולהותירן בידי עיריית חיפה בלבד, ובתנאי שלא יהיו גבוהות מ-20 מיליון שקלים. כל סכום מעבר ל-20 מיליון שקלים יחולק בין הרשויות בהתאם לנוסחה שנקבעה. מתוך הדוח: "ראשית, יצוין כי הוועדה ממליצה להותיר את ההכנסות הקיימות בעיריית חיפה ולא לבצע חלוקה בגינן, על מנת למנוע פגיעה בבסיס התקציב של העירייה הנשען על הכנסות אלה שנים רבות. ההכנסות מארנונה ממתחמי עורף הנמל… מסתכמות ב-20 מיליון שקלים. כספים אלה ייוותרו בידי העיר חיפה, כאשר נוסחת חלוקת ההכנסות המוצעת תחול על ההכנסה התוספתית, כלומר תופעל החל מהשקל הראשון מעבר ל-20 מיליון שקלים".

 

 

כפי שפורסם לראשונה ב"כלבו – חיפה והקריות" עוד בשנת 2017, שטחו של נמל המפרץ – פרויקט שבו תמכה העירייה בתקופת כהונתו של יונה יהב – לא עבר לתחום השיפוט המוניציפאלי של חיפה, למרות בקשותיה של העירייה. החשיבות בשיוך המוניציפאלי לעיר היא בהכנסות ממיסוי, כמו ארנונה, אגרות, היטלים וכו'. עד עתה לא התקבלה החלטה בנושא.

ביוני 2020 הוציא מנכ"ל משרד הפנים דאז מרדכי כהן כתב מינוי לוועדת חקירה לאיחוד רשויות, שינוי גבולות, חלוקת הכנסות ושינוי מעמד מוניציפאלי, שהסמיך אותה לבחון ולהמליץ על השיוך המוניציפאלי של "שטח ללא שיפוט, שינוי גבולות וחלוקת הכנסות באזור נמל חיפה בין הרשויות המקומיות: חיפה, טירת כרמל, טמרה, נשר, עכו, קרית ביאליק, קרית מוצקין, קרית ים, קרית אתא; המועצות האזוריות – זבולון, חוף הכרמל ומטה אשר; המועצות המקומיות דליית אלכרמל ורכסים". על סדר יומה של הוועדה נמצאים, אפוא, שני נושאים קריטיים לחיפה. הראשון – השטח שמבוקש להעברה משטח ללא שיפוט לשטח השיפוט של חיפה, שנפרש על 39,440 אלף דונם וכולל שטח בתוך הים, שטחו של נמל המפרץ וחלק משטחו של בסיס חיל הים ללא הפולינום. את הבקשה להכליל בשטח זה גם את השטח עליו מצוי הפולינום שלחה העירייה לוועדה הגיאוגרפית עוד בשנה שעברה; הנושא השני – שטח שמבוקשת בו חלוקת הכנסות, הכולל את נמל המפרץ ואת עורף הנמל (שטח המצוי סמוך לנמל המפרץ ונפרש על 1855 אלף דונם), אותו מבקשים לחלק בין הרשויות השונות.

בדיון שהתקיים בוועדה בחודש שעבר ועסק בשאלה מי מבין 14 הרשויות תיהנה מההכנסות משטח נמל המפרץ, אמר מהנדס העיר חיפה, אריאל וטרמן: "הנמל מחובר לחיפה. זו פשוט הזיה שערים אחרות חושבות שצריך לשייך להן את הנמל".

 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר